Jak kupić bilet telefoniczny Tu kupisz bilety on-line Tu kupisz bilety wrocławskiej komunikacji miejskiej Wrocław Urbancard

REGULAMIN
określający zasady wydawania i kodowania Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD zawierającej aplikację parkingową, umożliwiającą dokonywanie płatności z tytułu opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania oraz zasady składania reklamacji

 


I. Definicje
1. KARTA URBANCARD, KARTA – Wrocławska Karta Miejska URBANCARD będąca nośnikiem impulsów parkingowych aplikacji parkingowej w formie elektronicznej.
2. BOK – Biuro Obsługi Klienta, zlokalizowane we Wrocławiu
przy ul. Grabiszyńskiej 9 , czynne: od poniedziałku do piątku od godz. 08.00 do godz. 19.00; w soboty od godz. 08.00 do godz. 14.00,  w którym można:
a) złożyć wniosek o wydanie spersonalizowanej karty URBANCARD,
b) odebrać spersonalizowaną kartę URBANCARD,
c)  uzyskać kartę na okaziciela (karta wydawana wyłącznie z jednoczesnym zakodowaniem kontraktu),
d) zakodować na karcie URBANCARD (spersonalizowanej lub na okaziciela) impulsy parkingowe,
e) złożyć reklamację,
3. PS – punkty sprzedaży wyposażone w terminale obsługowe, których lokalizacja określona jest na stronie internetowej , w których można:
a) uzyskać kartę na okaziciela, i zakodować na niej impulsy parkingowe (karta wydawana wyłącznie z jednoczesnym zakodowaniem kontraktu) ,
b) zakodować impulsy parkingowe na karcie spersonalizowanej,
4. IMPULSY PARKINGOWE – elektroniczny zapis na karcie URBANCARD odpowiadający określonym wartościom pieniężnym, umożliwiającym wnoszenie opłat za parkowanie.
5. KONTRAKT – zakodowanie impulsów w formie elektronicznej na karcie URBANCARD.
6. ANULOWANIE KONTRAKTU – korekta transakcji w przypadku zakodowania na karcie wartości niezgodnej z oczekiwaniem Klienta.


II.    Zasady nabywania Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD zawierającej aplikację parkingową oraz zasady kodowania aplikacji parkingowej
1. Wrocławska Karta Miejska URBANCARD zawierająca aplikację parkingową jest emitowana w dwóch rodzajach:
a) w formie karty URBANCARD spersonalizowanej – do nabycia w BOK,
b) w formie karty URBANCARD na okaziciela – do nabycia w BOK oraz w PS
2. Za wydanie karty URBANCARD zawierającej aplikację parkingową (spersonalizowanej oraz na okaziciela) nie jest pobierana opłata, nabywca ponosi wyłącznie opłatę odpowiadającą wartości zakodowanych na karcie impulsów parkingowych.
3. Zasady wydawania kart URBANCARD spersonalizowanych:
a) wydanie karty następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego
w BOK lub za pomocą strony internetowej www.urbancard.pl, w przypadku wniosku złożonego za pomocą strony internetowej, przy odbiorze karty Klient zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości,
b) w przypadku składania wniosku o wydanie karty spersonalizowanej
za pomocą strony WWW, wniosek odpowiadający w zakresie swej treści wnioskowi pisemnemu oraz szczegółowe instrukcje dostępne są pod adresem: www.urbancard.pl,
c) Klient, celem otrzymania karty spersonalizowanej przedkłada wniosek, zdjęcie, dokument tożsamości,
d) termin realizacji wniosku o wydanie karty spersonalizowanej wynosi 5 dni roboczych,
e) kartę spersonalizowaną można odebrać w BOK, po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości,
f) Klient powinien odebrać kartę spersonalizowaną w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku,
g) w przypadku zmiany danych osobowych użytkownik spersonalizowanej karty URBANCARD zobowiązany jest do poinformowania o zmianie BOK.
4. Istnieje możliwość zakodowania w BOK oraz w PS aplikacji parkingowej na Wrocławskiej Karcie Miejskiej URBANCARD nabytej uprzednio na potrzeby korzystania z innych usług.
5. Kodowania impulsów parkingowych na kartach URBANCARD spersonalizowanych oraz na kartach URBANCARD na okaziciela można dokonać w BOK oraz w PS.
6. Na karcie URBANCARD można zakodować impulsy parkingowe o minimalnej wartości 20,00 zł, przy czym maksymalna ich wartość nie może przekraczać wartości 300,00 zł.
7. Impulsy zakodowane na karcie URBANCARD ważne są do dnia 01.12.2013 r.
8. Rachunek potwierdzający zakup impulsów wydawany jest w BOK na podstawie wydruku zakupionych impulsów.
9. Wyklucza się możliwość zwrotu gotówki za niewykorzystane impulsy oraz możliwość zmiany zakodowanych impulsów parkingowych na impulsy dotyczące pozostałych usług.

III. Rozpatrywanie reklamacji
1. Reklamacje dotyczące karty URBANCARD zawierającej aplikację parkingową rozpatrywane są w BOK.
2. Sposób postępowania w przypadku utraty lub zniszczenia karty URBANCARD:
a) w przypadku utraty karty spersonalizowanej bądź na okaziciela, nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanych impulsów parkingowych na nową kartę,
b) sposób postępowania w przypadku utraty karty spersonalizowanej określony został na stronie www.urbacard.pl , z zastrzeżeniem zapisu podpunktu a),
c) w przypadku zniszczenia karty na okaziciela w sposób uniemożliwiający odczytanie jej numeru, nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanych impulsów parkingowych na nową kartę,
d) w przypadku zniszczenia karty spersonalizowanej lub zniszczenia karty na okaziciela w przypadku gdy możliwe jest odczytanie numeru karty:
-    należy złożyć w BOK pisemne zgłoszenie,
-    na podstawie zgłoszenia pracownik BOK wypełnia formularz reklamacyjny,
-    w przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej spersonalizowanej karty URBANCARD należy udostępnić celem weryfikacji pracownikowi BOK dane osobowe wraz z odpowiednim dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) – w przypadku, gdy Klient nie posiada odpowiedniego dokumentu tożsamości reklamacja nie będzie przyjęta,
-    w przypadku reklamacji karty zniszczonej Pracownik BOK zatrzymuje
za potwierdzeniem reklamowaną kartę,
-    reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dacie zgłoszenia reklamacji,
-    na formularzu reklamacyjnym pracownik BOK odnotowuje sposób rozpatrzenia sprawy oraz Klient wypełnia oświadczenie końcowe,
-    na życzenie Klienta pracownik BOK przekazuje za potwierdzeniem odbioru kopię formularza reklamacyjnego; oryginał formularza wraz z potwierdzeniem Klienta o jego odbiorze pozostawia w BOK,
e) w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji pracownik BOK wydaje nową kartę, na której zostanie odtworzona wartość niewykorzystanych impulsów parkingowych.
3. Sposób postępowania w przypadku składania reklamacji w zakresie funkcjonowania aplikacji parkingowej na karcie URBANCARD:

a) należy złożyć w BOK pisemne zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty
za impulsy; w przypadku braku dowodu wpłaty za impulsy pracownik BOK wystawia potwierdzenie transakcji na podstawie danych z systemu,
w przypadku braku potwierdzenia wpłaty oraz braku danych o danej transakcji w systemie reklamacja nie zostanie przyjęta,
b) na podstawie zgłoszenia pracownik BOK wypełnia formularz reklamacyjny,
c) pracownik BOK zatrzymuje za potwierdzeniem reklamowaną kartę - reklamacja nie może być rozpatrzona w przypadku braku reklamowanej karty,
d) w przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej spersonalizowanej karty URBANCARD należy udostępnić celem weryfikacji pracownikowi BOK dane osobowe wraz z odpowiednim dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) – w przypadku, gdy Klient nie posiada odpowiedniego dokumentu tożsamości reklamacja nie będzie przyjęta,
e) reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dacie zgłoszenia reklamacji,
f) pracownik BOK na formularzu reklamacyjnym odnotowuje sposób rozpatrzenia sprawy oraz Klient wypełnia oświadczenie końcowe,
g) na życzenie Klienta pracownik BOK przekazuje mu za potwierdzeniem odbioru kopię formularza reklamacyjnego; oryginał formularza reklamacyjnego wraz z potwierdzeniem Klienta o jego odbiorze pozostawia w BOK,
h) w przypadku złożenia pisemnej reklamacji w siedzibie ZDiUM:
-    do pisma należy dołączyć reklamowaną kartę URBANCARD,
-    reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia
    następującego po dacie zgłoszenia reklamacji.

4. W pozostałych przypadkach przy składaniu reklamacji należy zachować zasady wskazane w ust. 1 i 3.

IV. Anulowanie kontraktu
1.    W przypadku zakodowania na karcie wartości niezgodnej z oczekiwaniem Klienta istnieje możliwość anulowania kontraktu, z zastrzeżeniem, że operacja zostanie dokonana w tym samym punkcie, w którym zostały zakodowane impulsy parkingowe na karcie oraz operacja zostanie dokonana bezpośrednio po transakcji zakodowania impulsów parkingowych na karcie, tj. przed odejściem od punktu, w którym dokonano transakcji.
2.    Anulowanie kontraktu dotyczy całej zakodowanej kwoty. W przypadku wykorzystania impulsów parkingowych z karty anulowanie kontraktu jest niemożliwe.