Jak kupić bilet telefoniczny Tu kupisz bilety on-line Tu kupisz bilety wrocławskiej komunikacji miejskiej Wrocław Urbancard
Regulamin od 16.07.2012

Ogólne warunki zawierania umowy przewozu środkami  miejskiej komunikacji zbiorowej przy zastosowaniu
URBANCARD - Wrocławskiej Karty Miejskiej
 Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1


Pasażer może zawrzeć z Gminą Wrocław umowę na przejazd środkami miejskiej komunikacji zbiorowej przez nabycie biletu na przejazd zakodowanego na URBANCARD Wrocławskiej Karcie Miejskiej.


§2


Ogólne warunki zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej przy zastosowaniu URBANCARD określają zasady nabycia biletu kodowanego na karcie, wydawania i użytkowania karty, zasady reklamacji biletu i karty oraz przeprowadzania kontroli biletu zakodowanego na karcie.


§3


Użyte w niniejszych Ogólnych warunkach określenia oznaczają:
1)Gmina Wrocław – organizator przewozów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
2)operator – podmiot świadczący usługi sprzedaży biletów komunikacji miejskiej kodowanych na URBANCARD na podstawie umowy zawartej z Gminą Wrocław;
3)pasażer – osoba zawierająca umowę przewozu z Gminą Wrocław poprzez zakup biletu kodowanego na URBANCARD;
4)bilet kodowany na karcie, bilet – bilet okresowy, w postaci elektronicznego zapisu na karcie zbliżeniowej, określony w uchwale nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego uprawniający do przejazdu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław zgodnie z obowiązującymi taryfą opłat z wyłączeniem biletów czasowych
i aglomeracyjnych;
5)Uchwała - uchwała nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego;
6)URBANCARD Wrocławska Karta Miejska zwana dalej URBANCARD lub kartą - karta elektroniczna zbliżeniowa będąca nośnikiem biletów oraz innych usług miejskich;
7)kodowanie – zapisywanie biletu na URBANCARD przy użyciu odpowiedniego urządzenia;
8)potwierdzenie sprzedaży – wydruk z terminala potwierdzający kodowanie, zawierający datę transakcji, rodzaj biletu, jego cenę, oznaczenie punktu sprzedaży, numer karty;
9)personalizacja URBANCARD – proces wprowadzenia do bazy danych w serwerze: numeru karty, imienia i nazwiska pasażera, adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru PESEL, numer legitymacji studenckiej, adresu e-mail, numeru telefonu, zdjęcia oraz wykonania nadruku na karcie numeru karty, zdjęcia,  imienia i nazwiska w przypadku karty imiennej,  albo  wykonania nadruku na karcie napisu „na okaziciela” oraz numeru karty w przypadku karty na okaziciela;
10)wymiana biletu – korekta niewłaściwie zakodowanego biletu na URBANCARD;
11)anulowanie biletu – usunięcie biletu z URBANCARD;
12)utrata karty – zagubienie, zniszczenie lub kradzież karty;
13)terminal obsługowy – urządzenie umieszczone w punktach sprzedaży, przeznaczone do sprzedaży i kodowania biletów na karcie;
14)terminal samoobsługowy (automat stacjonarny) – urządzenie stacjonarne przeznaczone do sprzedaży i kodowania biletów na karcie;
15)terminal mobilny - urządzenie przenośne instalowane w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław przeznaczone do kodowania na karcie biletów zakupionych poprzez stronę internetową operatora;
16)punkt sprzedaży – miejsce sprzedaży biletów na rzecz pasażerów;
17)BOK – Biuro Obsługi Klienta URBANCARD, pełniące funkcję punktu sprzedaży oraz punktu obsługi klientów w zakresie przyjmowania wniosków, personalizacji
i wydawania gotowych kart, rozpatrywania reklamacji związanych z biletami, informowania klientów o zasadach korzystania z URBANCARD, regulaminie przewozu osób oraz wystawiania dokumentów sprzedaży w postaci faktur VAT na rzecz użytkowników URBANCARD na podstawie dowodu zakupu;
18)POK – Punkt Obsługi Klienta URBANCARD, pełniące funkcję punktu sprzedaży oraz punktu obsługi klientów w zakresie przyjmowania wniosków i wydawania gotowych kart, informowania klientów o zasadach korzystania z URBANCARD oraz regulaminie przewozu osób;
19)PPW – Punkt Przyjmowania Wniosków URBANCARD, pełniący funkcje punktu obsługi klientów w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie URBANCARD, informowania klientów o zasadach korzystania z URBANCARD oraz regulaminie przewozu osób, uruchomione czasowo do 31.12.2010;
20)Ogólne warunki - niniejsze warunki zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej przy zastosowaniu URBANCARD.


§4


1.Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków Gmina Wrocław zawiera umowę przewozu z pasażerem z chwilą zakodowania biletu stosowanego w miejskiej komunikacji zbiorowej na URBANCARD przez operatora.
2.Stosuje się poniżej wymienione rodzaje URBANCARD:
1)karta imienna;
2)karta na okaziciela.
3.URBANCARD nie posiada żadnych zewnętrznych informacji o zakodowanych na niej biletach.
4.Na URBANCARD jest umieszczany zintegrowany bilet kolejowy w postaci naklejki uprawniający do korzystania z transportu kolejowego na podstawie umowy zawartej przez Gminę Wrocław z przewoźnikiem kolejowym, po uprzednim zakupie biletu zintegrowanego przez pasażera.
5.Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław określone są w Uchwale.
6.URBANCARD jest obsługiwana przez operatora wyłonionego przez Gminę Wrocław.
7.Do zadań operatora należy:
1)przyjmowanie wniosków o wydanie kart;
2)personalizowanie kart;
3)wydawanie gotowych kart;
4)rozpatrywanie reklamacji dotyczących URBANCARD i biletów zakodowanych na UBRANCARD;
5)informowanie pasażerów o zasadach korzystania z kart;
6)informowanie pasażerów o regulaminie przewozu osób;
7)przekazywanie do Gminy Wrocław reklamacji złożonych w BOK lub POK dotyczących pracy kontrolerów i przewoźników, organizacji komunikacji miejskiej, w terminie dwóch dni roboczych od dnia ich otrzymania, w formie elektronicznej lub faksem;
8)prowadzenie sprzedaży biletów kodowanych na karcie w Punktach Sprzedaży sieci dystrybucyjnej operatora, których lista znajduję się na stronie WWW.
 


Rozdział 2
 Zasady korzystania z URBANCARD
§ 5


Obowiązują następujące ogólne zasady korzystania z URBANCARD:
1)wszystkie wydane URBANCARD są kartami ważnymi bezterminowo;
2)URBANCARD nie należy łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie;
3)URBANCARD nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych;
4)wadliwe URBANCARD podlegają wymianie w trybie reklamacyjnym;
5)reklamacji nie podlegają uszkodzenia będące następstwem używania karty niezgodnie z jej przeznaczeniem.


§6


Obowiązują następujące zasady korzystania z kart imiennych:
1)pasażer może nabyć tylko jedną kartę imienną;
2)na karcie imiennej możliwe jest zakodowanie biletu imiennego: normalnego
i ulgowego;
3)w przypadku utraty karty imiennej pasażer powinien zgłosić utratę osobiście
w BOK, w celu odtworzenia zakodowanych na niej środków na nowej karcie.


§7


Obowiązują następujące zasady korzystania z kart na okaziciela:
1)na karcie na okaziciela nie jest możliwe kodowanie biletów imiennych;
2)na karcie na okaziciela możliwe jest zakodowanie biletu na okaziciela: normalnego i ulgowego:
3)w przypadku utraty karty na okaziciela pasażer może zgłosić utratę karty w BOK po okazaniu dowodu zakupu, w celu zablokowania możliwości użytkowania karty.  


Rozdział 3
Zasady wydawania URBANCARD
§8


Obowiązują następujące zasady wydawania kart imiennych:
1)pierwsza karta imienna jest wydawana bezpłatnie;
2)wydanie karty imiennej następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego
u operatora lub za pomocą strony internetowej operatora; w przypadku wniosku złożonego za pomocą strony internetowej, przy odbiorze pasażer jest zobowiązany okazać dokument tożsamości;
3)w przypadku składania wniosku o wydanie karty imiennej za pomocą strony WWW, wniosek odpowiadający w zakresie swej treści wnioskowi pisemnemu oraz szczegółowe instrukcje są udostępniane pod adresem WWW;
4)pasażer, celem otrzymania karty imiennej przedkłada wniosek, zdjęcie, dokument tożsamości;
5)termin realizacji wniosku o wydanie karty imiennej wynosi 5 dni roboczych;
6)kartę imienną można odebrać u operatora - w BOK lub POK wskazanym
we wniosku;
7)karta imienna jest wydawana pasażerowi, za potwierdzeniem pisemnym,
po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości;
8)pasażer powinien odebrać kartę imienną w terminie 30 dni kalendarzowych
od daty złożenia wniosku;
9)użytkownik karty imiennej,  w przypadku  zmiany danych osobowych, obowiązany jest poinformować o tej zmianie operatora.


§9


Obowiązują następujące zasady wydawania kart na okaziciela:
1)karta na okaziciela jest wydawana bezpłatnie;
2)do otrzymania karty na okaziciela wymagane jest wykupienie jednego z biletów na okaziciela;
3)karta na okaziciela wydawana jest pasażerowi przez operatora w BOK, POK lub
w punktach sprzedaży.
 


Rozdział 4
 Zasady kodowania na URBANCARD
§10


Stosuje się następujące zasady kodowania na URBANCARD:
1)na URBANCARD jest możliwe zakodowanie jednocześnie dwóch biletów.
2)zakup biletu odbywa się poprzez sieć dystrybucji biletów zorganizowaną przez operatora;
3)zakodowanie biletu na karcie, z wyłączeniem zakupu za pomocą strony internetowej, potwierdzone jest wydrukiem zawierającym datę transakcji, rodzaj biletu, jego cenę, oznaczenie punktu sprzedaży, numer karty;
4)wydruk z urządzenia kodującego nie potwierdza  uprawnień do przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
5)data początkowa ważności zakupionego biletu określona zostaje przez pasażera
w momencie zakupu i zapisana na URBANCARD oraz w systemie informatycznym;
6)data końcowa ważności zakupionego biletu nie może przekroczyć 6 miesięcy
od daty zakupu biletu, a w przypadku zakupu biletu semestralnego nie może przekroczyć 12 miesięcy;
7)odczytanie terminu ważności oraz rodzaju biletu zakodowanego na URBANCARD umożliwia terminal w punkcie sprzedaży, terminal samoobsługowy, terminal mobilny oraz strona internetowa operatora.
 


Rozdział 5
Ogólne zasady zakupu biletu przez stronę WWW
§11


Obowiązują następujące zasady zakupu biletów przez stronę WWW:
1)klient ma możliwość zakupu biletu kodowanego na karcie za pośrednictwem strony WWW;
2)warunkiem nabycia biletu kodowanego na karcie jest prawidłowe wypełnienie przez klienta danych wymaganych przez serwis strony WWW;
3)bilet zakupiony przez stronę internetową operatora należy zakodować w terminalu mobilnym, obsługowym, samoobsługowym;
4)szczegółowe zasady korzystania z usługi zakupu biletu kodowanego na karcie przez stronę WWW określone są na stronie internetowej.
 


Rozdział 6
Zasady reklamacji biletu i karty
§ 12


Obowiązują następujące zasady reklamacji biletu i karty:
1)Gmina Wrocław odpowiada za rozpatrzenie reklamacji dotyczącej pracy kontrolerów i przewoźników, organizacji komunikacji miejskiej;
2)operator odpowiada za:
a)przyjęcie i obsługę zgłoszenia reklamacyjnego,
b)terminowe rozpatrzenie i realizację reklamacji dotyczących biletów, urządzeń do obsługi karty lub nośników biletów,
c)wydanie pasażerowi nowej karty;
3)reklamacje rozpatrywane przez operatora obejmują:
a)wymianę biletu,
b)anulowanie biletu,
c)zgłoszenie utraty karty;
4)wymiana biletu - dotyczy tylko kart nieuszkodzonych, odbywa się w punkcie sprzedaży, w którym dokonano kodowania, dotyczy reklamacji zakodowanego biletu w okresie do 1h od daty zakodowania, w tym samym dniu;
5)anulowanie biletu - dotyczy tylko kart nieuszkodzonych, odbywa się w BOK, dotyczy wyłącznie biletów  zakodowanych na karcie w terminie ich ważności;
6)zgłoszenie utraty karty odbywa się w BOK.


§ 13


W przypadku wymiany biletu postępowanie przebiega w następujący sposób:
1)pasażer, który stwierdził w czasie jednej godziny od daty zakupu, niezgodność zakodowanego biletu z oczekiwanym może zgłosić reklamację do punktu sprzedaży, w którym dokonał zakupu;
2)w przypadku, gdy czas, który minął od daty kodowania jest dłuższy niż 1h lub rozpoczął się kolejny dzień, reklamacja może być przyjęta tylko w BOK
i zrealizowana w trybie anulowania biletu;
3)w przypadku braku dowodu poświadczającego zakup biletu na okaziciela reklamacja nie może być przyjęta;
4)operator odbiera od pasażera reklamowaną kartę;
5)operator dokonuje na terminalu korekty transakcji;
6)w przypadku, gdy pasażer reklamuje zakodowany bilet, operator wprowadza kod nowego biletu;
7)w przypadku, gdy wartość nowego biletu jest mniejsza niż wartość reklamowanego biletu, operator zwraca pasażerowi różnicę w cenie, a następnie potwierdza zmianę;
8)w przypadku, gdy wartość nowego biletu jest większa niż wartość reklamowanego biletu, operator pobiera od pasażera różnicę w cenie, a następnie potwierdza zmianę;
9)w przypadku, gdy pasażer reklamuje ważność zakodowanego biletu, operator wprowadza nową datę ważności, a następnie potwierdza zmianę;
10)w przypadku braku karty lub jej uszkodzenia reklamacja nie może być przyjęta.


§ 14


W przypadku anulowania biletu postępowanie przebiega w następujący sposób:
1)BOK przyjmuje od pasażera reklamację zakodowanego na URBANCARD biletu;
2)w przypadku braku lub uszkodzenia reklamowanej karty, reklamacja nie może być przyjęta;
3)w przypadku braku dowodu poświadczającego zakup biletu na okaziciela, reklamacja nie może być przyjęta;
4)anulowania biletu można dokonać w całym okresie jego ważności;
5)reklamacja jest rozpatrywana w terminie 2 dni roboczych;
6)BOK przyjmuje od pasażera kartę z reklamowaną transakcją oraz wypełnia formularz anulowania biletu;
7)BOK dokonuje weryfikacji zakodowanego na karcie biletu w systemie informatycznym rejestrującym sprzedaż;
8)w przypadku zgodności zakodowanego na karcie biletu z zapisem w systemie informatycznym, BOK usuwa z karty informacje o zakodowanym bilecie;
9)po anulowaniu biletu, BOK zwraca pasażerowi równowartość anulowanego biletu pomniejszoną o kwotę wykorzystanego biletu (cena nominalna podzielona przez liczbę dni ważności biletu razy liczba dni pozostałych do końca biletu);
10)w przypadku anulowania biletu, po rozpoczęciu terminu jego ważności, pracownik BOK pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 20 % wartości zakupionego biletu;
11) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przy likwidacji, zawieszeniu lub zmianie trasy linii skutkującej zaprzestaniem obsługi komunikacyjnej danego obszaru, pasażerowi anulującemu bilet na 2 linie BOK dokonuje anulowania kontraktu bez pobrania opłaty manipulacyjnej;
12)pasażer odbiera gotówkę wypełniając jednocześnie oświadczenie końcowe formularza reklamacyjnego;
13)w przypadku braku zgodności zakodowanego na karcie biletu z zapisem
w systemie informatycznym, BOK zatrzymuje za pokwitowaniem reklamowaną kartę i niezwłocznie dokonuje analizy zaistniałej sytuacji i na jej podstawie udziela informacji pasażerowi.
 


§ 15


W przypadku utraty karty postępowanie przebiega w następujący sposób:
1)pasażer dokonuje  pisemnego zgłoszenia utraty karty w BOK;
2)pasażer może dokonać blokady środków zakodowanych na karcie na okaziciela
za okazaniem dokumentu zakupu;
3)nie wydaje się duplikatu karty na okaziciela;
4)na podstawie zgłoszenia BOK wypełnia formularz reklamacyjny;
5)warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie dowodu tożsamości;
6)BOK zatrzymuje za pokwitowaniem reklamowaną kartę, w przypadku zniszczenia karty;
7)na czas wytwarzania nowej karty pasażer otrzymuje dokument uprawniający
do przejazdów przez okres 6 dni środkami miejskiej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław;
8)w przypadku, kiedy czas ważności utraconego biletu jest krótszy niż 6 dni, pasażer otrzymuje dokument ważny przez krótszy okres, odpowiadający okresowi ważności utraconego biletu;
9)reklamacja jest rozpatrywana w terminie 5 dni roboczych;
10)BOK dokonuje weryfikacji kodowania w systemie informatycznym;
11) w przypadku zgodności danych pasażera z zapisem w systemie informatycznym, BOK dokonuje blokady utraconej karty;
12)nowa karta imienna wraz z odtworzonym biletem i dowodem zakupu będzie wydana użytkownikowi karty legitymującemu się dokumentem tożsamości,
za pobraniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 18 zł;
13)pasażer odbierając nową kartę imienną wypełnia oświadczenie końcowe formularza reklamacyjnego;
14)w przypadku braku zgodności zakodowanego na karcie biletu lub na potwierdzeniu sprzedaży z zapisem w systemie informatycznym, BOK dokonuje analizy zaistniałej sytuacji i na jej podstawie udziela informacji pasażerowi.  
 


Rozdział 6a
Wnioski i skargi
§ 15a


1. Operator obowiązany jest do przyjmowania wniosków i skarg dotyczących obsługi i funkcjonowania Systemu URBANCARD.
2. Wnioski i skargi mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, faksem, a także ustnie.
3. Operator jest obowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o miejscu i godzinach przyjmowania wniosków i skarg.
4. Wnioski i skargi operator rozpatruje w terminie 30 dni od dnia wniesienia wniosku lub skargi.


Rozdział 6b
Rezygnacja z karty
§ 15b


1. Pasażer ma prawo zrezygnować z użytkowania karty wydanej przez operatora.
2. W przypadku rezygnacji z karty pasażer powinien złożyć w BOK, w formie pisemnej, oświadczenie o rezygnacji oraz zwrócić wydaną mu kartę.
3. W przypadku gdy w chwili zwrotu karty, jest na niej zakodowany ważny bilet, zostaje on anulowany na zasadach określonych w § 14.


Rozdział 7
Zasady kontroli URBANCARD
§ 16


Obowiązują następujące zasady przeprowadzania kontroli uprawnień do przejazdu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej zakodowanych na URBANCARD:
1)kontrola przeprowadzana jest na zasadach określonych w uchwale;
2)pasażer podczas kontroli okazuje kartę z  zakodowanym biletem kontrolerowi;
3)w przypadku, gdy pasażer posługuje się kartą imienną kontroler ma prawo wezwać go do okazania dokumentu tożsamości;
4)w przypadku biletu upoważniającego do przejazdów ulgowych, kontroler ma prawo wezwać pasażera do okazania dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych;
5)w razie uzasadnionego podejrzenia, że karta  jest podrobiona lub przerobiona przez osobę nieuprawnioną, kontroler ma prawo zatrzymać kartę
za pokwitowaniem, o czym powiadamia operatora.


Rozdział 8
Zasady odpowiedzialności
§ 17


Gmina Wrocław nie ponosi odpowiedzialności za:
1)utratę środków zgromadzonych na utraconej karcie imiennej do dnia następującego po dniu zgłoszenia jej utraty u operatora;
2)utratę środków zgromadzonych na utraconej karcie na okaziciela;
3)szkody  poniesione w wyniku zablokowania karty przez operatora.


Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 18


1.Gmina Wrocław podaje do publicznej wiadomości Ogólne warunki zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej przy zastosowaniu URBANCARD.
2.Gmina Wrocław informuje operatora oraz pasażerów o wprowadzeniu nowych rodzajów biletów oraz zmianie cen dotychczasowych.
3.Operator aktualizuje bilety i ceny z chwilą ich wejścia w życie na podstawie przepisów prawa miejscowego.
4.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanym z wykonaniem umowy przewozu przy wykorzystaniu URBANCARD  są właściwe dla Gminy Wrocław sądy powszechne we Wrocławiu.  
5.Do zawarcia i wykonania umowy przewozu przy wykorzystaniu URBANCARD stosuje się niniejsze postanowienia Ogólnych warunków.
6.W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Prawa przewozowego
i Kodeksu cywilnego.