Jak kupić bilet telefoniczny Tu kupisz bilety on-line Tu kupisz bilety wrocławskiej komunikacji miejskiej Wrocław Urbancard
Nowy regulamin określający zasady wydawania i kodowania Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD od 02.12.2013

REGULAMIN


Zasady wydawania i reklamacji w zakresie świadczenia usług doładowywania i dokonywania płatności z tytułu opłat za parkowanie pojazdów za pomocą Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD


I. Definicje


1. KARTA URBANCARD – Wrocławska Karta Miejska będąca nośnikiem impulsów parkingowych aplikacji parkingowej w formie elektronicznej, a także Zintegrowana Karta płatnicza wydawana przez bank, na której za zgodą Gminy Wrocław istnieje możliwość doładowywania impulsów parkingowych.
2. BOK – Biuro Obsługi Klienta, zlokalizowane we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 9 , czynne w godzinach :pn – pt 08.00 – 18.00; w którym można:
a) złożyć wniosek o wydanie karty URBANCARD,
b) odebrać spersonalizowaną kartę,
c) zakupić kartę na okaziciela wraz z doładowanymi i zakodowanymi impulsami parkingowymi,
d) doładować i zakodować kartę spersonalizowaną lub na okaziciela,
e) złożyć reklamację,
f) dostosować już wydane karty URBANCARD do możliwości wnoszenia opłat parkingowych w parkometrach poprzez wprowadzenie (dodanie w formie elektronicznej) sektora parkingowego.
3. PS – punkty sprzedaży wyposażone w terminale obsługowe, w których można zakupić wraz z doładowanymi i zakodowanymi impulsami, doładować i zakodować kartę na okaziciela oraz doładować i zakodować kartę spersonalizowaną oraz dostosować już wydane karty URBANCARD do możliwości wnoszenia opłat parkingowych w parkometrach poprzez wprowadzenie (dodanie w formie elektronicznej) sektora parkingowego.
4. IMPULSY – elektroniczny zapis na karcie URBANCARD odpowiadający określonym wartościom pieniężnym, umożliwiającym wnoszenie opłat za parkowanie.
5. KONTRAKT – zakodowanie impulsów w formie elektronicznej na karcie URBANCARD.
6. ZMIANA KONTRAKTU – korekta transakcji w przypadku pomyłkowo zakodowanej wartości impulsów.


II. Odpowiedzialność:
1. BOK odpowiada za:

a) przyjmowanie wniosków o wydanie kart spersonalizowanych URBANCARD (nie dotyczy Zintegrowanych Kart Płatniczych, które wydawane są przez bank),
b) wydanie kart spersonalizowanych (nie dotyczy Zintegrowanych Kart płatniczych, które wydawane są przez bank),
c) wydanie kart URBANCARD na okaziciela,
d) prawidłowe doładowanie i zakodowanie kart URBACARD,
e) przyjęcie i obsługę zgłoszenia reklamacyjnego,
f) terminowe rozpatrywanie reklamacji dotyczących funkcjonowania URBANCARD.

2. Gmina Wrocław, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta odpowiada za:
a) rozpatrywanie reklamacji dotyczących pobierania opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat za parkowanie,
b) przekazywanie korespondencji w formie mailowej, faxowej lub pisemnej do BOK w przypadku, gdy Klient złoży w siedzibie ZDiUM pisemną reklamację dotyczącą funkcjonowania karty URBANCARD,
c) przekazywania, na wniosek pracownika BOK, informacji na temat ilości wykorzystanych impulsów zakodowanych na reklamowanej karcie URBANCARD.

III. Zasady wydawania Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD (nie dotyczy Zintegrowanych Kart Płatniczych wydawanych przez bank) i doładowania aplikacji parkingowej
1. Karta URBANCARD wydawana jest:
w przypadku gdy karta ma być spersonalizowana: w BOK,
w przypadku gdy karta ma być na okaziciela w BOK oraz PS.
2. Karty na okaziciela wydawane są po uprzednim zakodowaniu na nich impulsów o wartości minimalnej 20,00 zł :
3. Zasady wydawania kart spersonalizowanych:
3.1.    karty wydawane są bezpłatnie,
3.2. wydanie karty następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego w BOK lub za pomocą strony internetowej, w przypadku wniosku złożonego za pomocą strony internetowej, przy odbiorze klient zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości,
3.3. w przypadku składania wniosku o wydanie karty spersonalizowanej za pomocą strony WWW, wniosek odpowiadający w zakresie swej treści wnioskowi pisemnemu oraz szczegółowe instrukcje dostępne są pod adresem: www.urbancard.pl,
3.4. klient, celem otrzymania karty spersonalizowanej przedkłada wniosek, zdjęcie, dokument tożsamości,
3.5. termin realizacji wniosku o wydanie karty spersonalizowanej wynosi 5 dni,
3.6. kartę spersonalizowaną można odebrać w BOK, po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości,
3.7. klient powinien odebrać kartę spersonalizowaną w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku,
3.8. w przypadku zmiany danych osobowych użytkownik karty spersonalizowanej zobowiązany jest do poinformowania o zmianie BOK.
4.    Na URBANCARD można zakodować impulsy o maksymalnej wartości 300,00 zł przy czym minimalna wartość kodowanych na karcie impulsów nie może być mniejsza niż 20,00 zł.
5.    Impulsy zakodowane na karcie URBANCARD ważne są do 01.12.2017 r.
6.    W przypadku kiedy impulsy parkingowe zakodowane na URBANCARD z datą ważności 01.12.2013 ulęgną unieważnieniu (po dniu 01.12.2013), aktualizacja daty ważności nastąpi podczas realizacji kolejnej transakcji doładowania impulsów parkingowych na URBANCARD (doładowane impulsy zsumują się
z impulsami zakodowanymi wcześniej na Karcie i łącznie będą ważne do dnia 01.12.2017).
7. Rachunek potwierdzający zakup impulsów wydawany jest w BOK na podstawie wydruku zakupionych impulsów
8.    Wyklucza się możliwość zwrotu gotówki za niewykorzystane impulsy oraz możliwość zmiany doładowanych impulsów za parkowanie pojazdów na impulsy URBANCARD dotyczące pozostałych usług


IV. Rozpatrywanie reklamacji
1. Sposób postępowania w przypadku utraty lub zniszczenia karty URBANCARD (nie dotyczy Zintegrowanych Kart Płatniczych, sposób postępowania w przypadku utraty lub zniszczenia Zintegrowanej Karty Płatniczej winien być w umowie zawartej pomiędzy użytkownikiem Zintegrowanej Karty Płatniczej a bankiem):
a) w przypadku utraty bądź zniszczenia karty w sposób uniemożliwiający odczytanie jej numeru, nie ma możliwości przepisania niewykorzystanych impulsów parkingowych na nową kartę,
b) pracownik BOK przyjmuje od klienta pisemne zgłoszenie w przypadku:
utraty bądź zniszczenia karty spersonalizowanej,
zniszczenia karty na okaziciela w przypadku gdy możliwe jest odczytanie numeru karty,
c) na podstawie zgłoszenia pracownik BOK wypełnia formularz reklamacyjny,
d) w przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej spersonalizowanej karty URBANCARD pracownik BOK weryfikuje podane przez Klienta dane z odpowiednim dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),
e) w przypadku reklamacji karty spersonalizowanej, gdy Klient nie posiada odpowiedniego dokumentu tożsamości reklamacja nie będzie przyjęta,
f) w przypadku karty zniszczonej Pracownik BOK zatrzymuje za potwierdzeniem reklamowaną kartę,
g) pracownik BOK informuje klienta o 7-dniowym (dni robocze) terminie rozpatrzenia reklamacji,
h) pracownik BOK dokonuje weryfikacji zakupionych i zakodowanych impulsów na karcie URBANCARD w systemie centralnym lub w systemie GOLD,
i) pracownik BOK przesyła do ZDiUM w formie elektronicznej wniosek o wydanie przez ZDiUM historii opłat wniesionych w parkometrze  reklamowanej karty, podając numer karty URBANCARD,
j) Pracownik ZDiUM, po otrzymaniu z BOK wniosku o wydanie historii opłat wniesionych w parkometrze niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przekazuje do BOK historię opłat wniesionych w parkometrze reklamowanej karty,
k) pracownik BOK po uzyskaniu informacji o historii opłat wniesionych w parkometrze dokonuje odtworzenia karty kodując na nowej karcie wartość impulsów niewykorzystanych.

2. Sposób postępowania w przypadku złożenia reklamacji w zakresie funkcjonowania URBANCARD przez Klienta w BOK:
a) wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania karty URBANCARD przyjmowane są w BOK,
b) w każdym przypadku przyjęcia reklamacji wnioski rejestrowane są przez pracownika BOK wg kryteriów i numeracji obowiązującej w BOK,
c) reklamacja nie może być rozpatrzona w przypadku braku reklamowanej karty,
d) w przypadku braku dowodu wpłaty za impulsy pracownik BOK wystawia potwierdzenie transakcji na podstawie danych z systemu,
e) w przypadku braku potwierdzenia wpłaty oraz braku danych o danej transakcji w systemie reklamacja nie może być przyjęta,
f) reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po złożeniu jej przez Klienta, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych,
g) w przypadku rozpatrzenia reklamacji, pracownik BOK na wniosku reklamacyjnym, odnotowuje sposób załatwienia sprawy i na życzenie Klienta przekazuje mu za potwierdzeniem odbioru kopię wniosku; oryginał wniosku wraz z potwierdzeniem Klienta o jego odbiorze pozostawia w BOK,
h) reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu przyjmowane są wyłącznie na piśmie w BOK i rozpatrywane są przez pracownika BOK w terminie 7 dni roboczych.

3. Sposób postępowania w przypadku złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta w siedzibie ZDiUM:
a) korespondencja rejestrowana jest w ZDiUM w dniu jej wpływu,
b) w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu do ZDiUM korespondencja przekazywana jest za potwierdzeniem odbioru do BOK, wraz z historią opłat wniesionych w parkometrze,
c) pracownik BOK rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru przez BOK korespondencji, którą również przesyła do wiadomości ZDiUM.


V. Terminy
1. Pisemne przekazanie do BOK złożonej w siedzibie ZDiUM pisemnej reklamacji w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po dacie wpływu reklamacji do siedziby ZDiUM.
2. Rejestrowanie korespondencji w BOK w dniu jej wpływu.
3. Rozpatrywanie przez BOK reklamacji złożonej bezpośrednio w BOK w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dacie wpływu reklamacji do BOK.
4. Rozpatrywanie przez BOK reklamacji złożonej w siedzibie ZDiUM w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po dacie wpływu reklamacji do BOK.
5. Przekazywanie przez BOK do ZDiUM do 10 dnia każdego miesiąca informacji o ilości spraw reklamowanych z uwzględnieniem w szczególności:
a) ilości i sposobie załatwienia spraw prowadzonych przez BOK,
b) ilości i sposobie załatwienia sprawy przekazanych przez ZDiUM do BOK,
a także przekazywania kopii rozpatrzenia reklamacji, które wpłynęły bezpośrednio do BOK.