Jeśli kasownik wyświetla komunikat „Awaria. Kasownik nieczynny” lub jego ekran jest czarny – możesz jechać. Kontroler będzie miał pewność, że chciałeś kupić bilet, ale była awaria. Jeśli automat wyświetla inny komunikat, próbuj zakupu do skutku. Urządzenie może być nieczynne tylko chwilowo. Inne przyczyny – problemy z kartą, środkami na niej – nie usprawiedliwiają braku biletu. Pamiętaj, każda transakcja jest odnotowywana w systemie operatora i jest do sprawdzenia. Ale...gdy awaria kasownika jest potwierdzona przez kontrolera, pasażer nadal nie posiada biletu na przejazd...dlatego też, kontroler nakłada opłatę dodatkową która nie zostanie pobrana pod warunkiem, że pasażer zapłaci należność przewozową w terminie 7 dni od daty wezwania. W przypadku nieuregulowania należności przewozowej w terminie 7 dni, naliczona zostanie opłata dodatkowa, której wysokość reguluje uchwała. W pozostałych przypadkach braku ważnego biletu za przejazd, jeżeli należność zostanie uregulowana w terminie 7 dni, opłata dodatkowa ulega obniżeniu zgodnie z przepisami uchwały.

Dlatego w takiej sytuacji zachęcamy do skorzystania z aplikacji mobilnej.

 

Bilety, ceny i ich rodzaje

 

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Taryfa obowiązująca od dnia 1 września 2021r.

 

Bilety papierowe

Bilety jednorazowe

 

Bilet jednorazowy – na wszystkie linie – Normalny – 4,60 PLN

Bilet jednorazowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,30 PLN

Bilet jednorazowy uprawnia do jednorazowego przejazdu jednym środkiem transportu – autobusem bądź tramwajem.

 

Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z linii: normalnych, podmiejskich, pospiesznych oraz nocnych. Stanowi on dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w danym pojeździe i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

 

W przypadku awaryjnego przerwania biegu pojazdu bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy pojazdem wskazanym przez przewoźnika, w którego pojeździe bilet skasowano. Opłatę za przejazd jednorazowy można uiścić za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie mniejszej niż wysokość należnej opłaty. Skasowanego biletu nie wolno odstępować innej osobie.

 

Bilety czasowe

 

Bilet 15-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 3,20 PLN

Bilet 15-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 1,60 PLN

Bilet 30-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 4,00 PLN

Bilet 30-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,00 PLN

Bilet 60-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 5,20 PLN

Bilet 60-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,60 PLN

Bilet 90-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 7,00 PLN

Bilet 90-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 3,50 PLN

Bilet 24-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 15,00 PLN

Bilet 24-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 7,50 PLN

Bilet 48-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 26,00 PLN

Bilet 48-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 13,00 PLN

Bilet 72-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 32,00 PLN

Bilet 72-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 16,00 PLN

Bilet 168-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 54,00 PLN

Bilet 168-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 27,00 PLN

Bilet czasowy przeznaczony jest do jednorazowego kasowania i zachowuje swoją ważność od momentu skasowania go przez okres: 15 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 24 godzin, 48 godzin, 72 godzin i 168 godzin. W okresie ważności biletu czasowego możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży.

 

Skasowany bilet 15, 30, 60, 90-minutowy zachowuje ważność w sytuacjach awaryjnych uniemożliwiających kontynuację podróży tym samym tramwajem lub autobusem, w szczególności w sytuacji: awarii tramwaju lub autobusu, wypadku komunikacyjnego, braku zasilania pod warunkiem ponownego skasowania go w ciągu 30 minut od chwili wystąpienia powyższych okoliczności.

 

Skasowany bilet czasowy w tramwaju lub autobusie jest aktualny w innych tramwajach i autobusach na wszystkich typach linii w okresie jego ważności.

 

Dwa bilety czasowe ulgowe: 15-minutowe, 30-minutowe, 60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne i 168-godzinne zastępują odpowiednio bilety pełnopłatne: 15-minutowe, 30-minutowe, 60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne i 168-godzinne, pod warunkiem jednoczesnego ich skasowania.

 

Bilety grupowe

 

Bilet grupowy (do 15 osób) – na wszystkie linie – Normalny – 44,00 PLN

Bilet grupowy (do 15 osób) – na wszystkie linie – Ulgowy – 22,00 PLN

Bilety grupowe uprawniają nie więcej niż 15 osób do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu lub do jednokrotnego przejazdu środkiem komunikacji, w którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

 

Bilety okresowe kodowane na imiennej karcie URBANCARD

 

Bilety imienne

 

Bilet 7-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 38,00 PLN

Bilet 7-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 19,00 PLN

Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 110,00 PLN

Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 55,00 PLN

Bilet 30-dniowy – na dwie dowolne linie – Normalny – 74,00 PLN

Bilet 30-dniowy – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 37,00 PLN

Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 208,00 PLN

Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 104,00 PLN

Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 302,00 PLN

Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 151,00 PLN

Bilet 180-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 560,00 PLN

Bilet 180-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 280,00 PLN

Bilet 365-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 1050,00 PLN

Bilet 365-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 525,00 PLN

Bilet 4-miesięczny – na dwie dowolne linie – Normalny – 260,00 PLN

Bilet 4-miesięczny – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 130,00 PLN

Bilet 4-miesięczny – na wszystkie linie – Normalny – 400,00 PLN

Bilet 4-miesięczny – na wszystkie linie – Ulgowy – 200,00 PLN

Bilet 5-miesięczny – na dwie dowolne linie – Normalny – 304,00 PLN

Bilet 5-miesięczny – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 152,00 PLN

Bilet 5-miesięczny – na wszystkie linie – Normalny – 490,00 PLN

Bilet 5-miesięczny – na wszystkie linie – Ulgowy – 245,00 PLN

Bilet imienny kodowany jest na spersonalizowanych (z nadrukowanym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika) Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD. Bilet imienny upoważnia wskazaną osobę do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, na określonych typach linii.

 

Bilet okresowy na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii, których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni.

 

Bilet semestralny czteromiesięczny imienny - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

 

Bilet semestralny pięciomiesięczny imienny - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

 

Bilety imienne „Nasz Wrocław”

 

Bilet „Nasz Wrocław Kolej” – na wszystkie linie – Normalny – 1,00 PLN

Bilet „Nasz Wrocław Kolej” – na wszystkie linie – Ulgowy – 0,50 PLN

Bilet 7-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 30,00 PLN

Bilet 7-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 15,00 PLN

Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 90,00 PLN

Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 45,00 PLN

Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Normalny – 60,00 PLN

Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 30,00 PLN

Bilet 60-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 170,00 PLN

Bilet 60-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 85,00 PLN

Bilet 90-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 240,00 PLN

Bilet 90-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 120,00 PLN

Bilet 180-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 420,00 PLN

Bilet 180-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 210,00 PLN

Bilet 365-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 800,00 PLN

Bilet 365-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 400,00 PLN

Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Normalny – 194,00 PLN

Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 97,00 PLN

Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 300,00 PLN

Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 150,00 PLN

Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Normalny – 230,00 PLN

Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 115,00 PLN

Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 370,00 PLN

Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 185,00 PLN

Do korzystania z biletu imiennego „Nasz Wrocław”, uprawnione są osoby zamieszkałe we Wrocławiu i rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu, które posiadają aktywny status w programie „Nasz Wrocław”.

 

Bilet imienny „Nasz Wrocław” kodowany jest na spersonalizowanych (z nadrukowanym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika) Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD. Bilet imienny upoważnia wskazaną osobę do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, na określonych typach linii.

 

Bilet imienny „Nasz Wrocław” na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii, których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni.

 

Bilet semestralny czteromiesięczny imienny „Nasz Wrocław” - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

 

Bilet semestralny pięciomiesięczny imienny „Nasz Wrocław” - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

 

Bilet miesięczny „Nasz Wrocław Kolej” - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez okres jednego miesiąca liczonego od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

 

Bilety na okaziciela

 

Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 170,00 PLN

Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 85,00 PLN

Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 310,00 PLN

Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 155,00 PLN

Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 430,00 PLN

Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 215,00 PLN

 

Bilety na okaziciela kodowane są na niespersonalizowanych Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD posiadających nadruk 'NA OKAZICIELA'. Bilet na okaziciela upoważnia jego posiadacza do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, wszystkimi typami linii komunikacji miejskiej.

 

KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA

Taryfa obowiązująca na liniach 907, 909, 920, 927, 933, 947 i 967 od dnia 1 grudnia 2023r.

 

Gmina Kąty Wrocławskie

Bilety jednorazowe

 

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Normalny, Kąty Wr. - Kąty Wr. - 4,60 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Ulgowy, Kąty Wr. - Kąty Wr. - 2,30 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Normalny, Wrocław - Kąty Wr. - 5,20 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław - Kąty Wr. - 2,60 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Normalny, Wrocław – Wrocław - 4,60 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław – Wrocław - 2,30 PLN

 

Bilety imienne

 

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Normalny, Kąty Wr. - Kąty Wr. - 74,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Ulgowy, Kąty Wr. - Kąty Wr. - 37,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Normalny, Wrocław - Kąty Wr. - 94,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław - Kąty Wr. - 47,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Normalny, Wrocław - Wrocław - 74,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław - Wrocław - 37,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne + Wrocław, Normalny, Wrocław - Kąty Wr. - 140,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne + Wrocław, Ulgowy, Wrocław - Kąty Wr. - 70,00 PLN

 

Bilety imienne „Nasz Wrocław”

 

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Normalny, Kąty Wr. - Kąty Wr. - 60,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Ulgowy, Kąty Wr. - Kąty Wr. - 30,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Normalny, Wrocław - Kąty Wr. - 80,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław - Kąty Wr. - 40,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Normalny, Wrocław - Wrocław - 60,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław - Wrocław - 30,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne + Wrocław, Normalny, Wrocław - Kąty Wr. - 134,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne + Wrocław, Ulgowy, Wrocław - Kąty Wr. - 67,00 PLN

 

 

Gmina Czernica

Bilety jednorazowe

 

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Normalny, Czernica – Czernica - 4,60 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Ulgowy, Czernica – Czernica - 2,30 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Normalny, Wrocław – Czernica - 5,20 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław – Czernica - 2,60 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Normalny, Wrocław - Wrocław - 4,60 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław - Wrocław - 2,30 PLN

 

Bilety imienne

 

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Normalny, Czernica – Czernica - 74,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Ulgowy, Czernica – Czernica - 37,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Normalny, Wrocław – Czernica - 94,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław – Czernica - 47,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Normalny, Wrocław - Wrocław -74,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław - Wrocław - 37,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne + Wrocław, Normalny, Wrocław – Czernica - 140,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne + Wrocław, Ulgowy, Wrocław – Czernica - 70,00 PLN

 

Bilety imienne „Nasz Wrocław”

 

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Normalny, Czernica – Czernica - 60,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Ulgowy, Czernica – Czernica - 30,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Normalny, Wrocław – Czernica - 80,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław – Czernica - 40,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Normalny, Wrocław - Wrocław - 60,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław - Wrocław - 30,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne + Wrocław, Normalny, Wrocław – Czernica - 134,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne + Wrocław, Ulgowy, Wrocław – Czernica - 67,00 PLN

Aby otrzymać URBANCARD EP  należy złożyć wniosek o wydanie karty osobiście w  jednym z 4 Biur Obsługi Klienta URBANCRD lub poprzez stronę internetową https://www.urbancard.pl/

Kartę można odebrać w jednym z Biur Obsługi Klienta po upływie 2 dni roboczych od daty przyjęcia wniosku. W przypadku składania wniosku o kartę imienną należy dołączyć aktualne zdjęcie (np. aktualne zdjęcie do legitymacji szkolnej/studenckiej, paszportu lub dowodu osobistego). Zdjęcie do personalizacji URBANCARD EP można również wykonać (nieodpłatnie) w Biurach Obsługi Klienta URBANCARD.

Wniosek złożony za pomocą strony internetowej wymaga osobistego potwierdzenia w jednym z Biur Obsługi Klienta przez osobę składającą wniosek, poprzez wylegitymowanie się i złożenie podpisu na wniosku. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie twarzy w formacie JPEG, PNG, GIF (plik max. do 500 kb)

BIURA OBSŁUGI KLIENTA URBANCARD znajdują się w lokalizacjach:

ul. Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław pn - pt: 8.00 – 18.00; so: 9.00 - 14.00
ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław pn - pt: 8.00 – 18.00
ul. Ładna 1c, 50-353 Wrocław pn - pt: 8.00 – 18.00
al. Kromera 21a, 51-163 Wrocław pn - pt: 8.00 – 19.00; so: 9.00 - 14.00
ul. Świeradowska 22, 50-559 Wrocław pn - pt: 8.00 – 19.00; so: 9.00 - 14.00

 

W każdym z w/w Biur można złożyć wniosek o wydanie URBANCARD, odebrać kartę a także kupić bilety, zgłosić reklamację oraz zagubienie lub kradzież karty.

W przypadku wniosków składanych osobiście miejsce złożenia wniosku o wydanie karty jest jednocześnie miejscem jej odbioru.

Kliknij tutaj aby pobrać i wydrukować wniosek wydanie URBANCARD EP

Kliknik tutaj aby złożyć wniosek przez Internet

Osoba pełnoletnia składając wniosek zobowiązana jest do okazania ważnego dowodu tożsamości. Osoba niepełnoletnia, od ukończenia 13 roku życia, może złożyć wniosek samodzielnie, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub innego ważnego dokumentu tożsamości.
Za osobę niepełnoletnią poniżej 13 roku życia wniosek składają wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni (lub inne osoby posiadające ważne pełnomocnictwo wystawione przez rodzica lub opiekuna prawnego). Osoba składająca wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej, poniżej 13 roku życia, zobowiązana jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości oraz jednego z wymienionych ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość reprezentowanej osoby niepełnoletniej: legitymacji szkolnej, dokumentu tożsamości, aktu urodzenia, zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL lub innego dokumentu wydanego przez instytucje, urzędy i organy do tego upoważnione.

 

W celu zgłoszenia wniosku o zdalne anulowanie biletu okresowego prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie skanu wypełnionego formularza na w adres email bok@urbancard.pl.

Realizacja wniosku dotyczyć będzie wyłącznie kompletnie wypełnionych formularzy.

Dla zgłoszeń, które wpłynęły w dniu bieżącym do godziny 14.00 – bilet anulowany będzie w dniu zgłoszenia.

Dla zgłoszeń, które wpłynęły w  dniu bieżącym po godzinie 14.00 – bilet anulowany będzie następnego dnia roboczego.

Przy anulowaniu biletu, po rozpoczęciu jego ważności, zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 20% wartości zakupionego biletu oraz odjęte zostaną dni wykorzystane.

Zwrot środków z tytułu anulowania biletu w postaci przelewu na konto bankowe podane w dyspozycji przelewu, realizowany będzie w czasie do trzech dni roboczych po dokonaniu anulowania biletu.

Pobierz formularz

 

System BLIK Zbliżeniowy to mobilny standard płatności dostępny w wybranych mobilnych aplikacjach bankowych, dla telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android wyposażonych w moduł NFC. Dzięki niemu możliwe jest realizowanie płatności smartfonem bez podawania kodu oraz posiadania karty płatniczej. W systemie biletowym URBANCARD metodą płatności BLIK Zbliżeniowy można opłacić zakup biletów w stacjonarnych automatach biletowych oraz kasownikach biletowych zainstalowanych w pojazdach.

Na stronie głównej Portalu URBANCARD dostępny jest przycisk „HISTORIA BILETÓW NABYTYCH W KASOWNIKACH”. Po jego kliknięciu pojawi się okno zawierające pola do wprowadzenia danych karty. W odpowiednich polach  należy wprowadzić kolejno pełny numer karty oraz datę jej ważności. Po poprawnym wprowadzeniu numeru karty należy kliknąć w pole z datą ważności karty i wybrać poprawną datę z kalendarza, na koniec klikając w przycisk „Zweryfikuj kartę”.

Dodatkowo w październiku 2021 zmodyfikowaliśmy funkcję „Sprawdź bilet zakupiony w kasowniku”  dostępną w urządzeniach znajdujących się w pojazdach.
Pasażer może sprawdzić historię swoich biletów do 72 godzin od:

  • czasu nabycia biletu - dla biletów jednorazowych;
  • ukończenia terminu ważności - dla biletów czasowych.

Informacja o zakupionych biletach jednorazowych lub czasowych wyświetlana jest w każdym pojeździe, bez względu na to w którym zostały nabyte.
Prezentacja informacji o historii nabytych biletów do 3 dni pozwala w łatwy sposób sprawdzić, jakie bilety kupowałeś/ kupowałaś w ostatnim czasie.