Regulamin portalu - REGULAMIN UŻYTKOWNIKA PORTALU PASAŻERA
   

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA PORTALU PASAŻERA 

§ 1. Zakres 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu Pasażera zamieszczonego 
 2. w Serwisie internetowym znajdującym się pod adresem urbancard.pl, w zakresie zakupu Biletu i sprawdzenia transakcji dotyczących URBANCARD. 
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: urbancard.pl. 
 4. Operatorem Serwisu, w tym Portalu Pasażera jest spółka Mennica Polska S.A., adres: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019196, NIP: 5270023255, REGON: 010635937 adres e-mail: bok@urbancard.pl.  

§ 2. Definicje 

 1. Serwis – Strona WWW znajdująca się pod adresem urbancard.pl, zawierająca moduły funkcjonalne:

a. Moduł informacyjny, 

b. Moduł Obsługi Wniosków, umożliwiający potencjalnym użytkownikom Systemu URBANCARD składanie wniosków o wydanie URBANCARD EP oraz przystosowanie Elektronicznych Legitymacji Studenckich do pracy w Systemie URBANCARD, 

c. Portal Pasażera - portal obsługujący internetową sprzedaż Biletów za pomocą Sklepu internetowego oraz dostęp do informacji o transakcjach dotyczących URBANCARD i inne funkcjonalności opisane w Regulaminie. 

2. Operator – Mennica Polska S.A., adres: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019196, NIP: 5270023255, REGON: 010635937. 

3. Użytkownikosoba zarejestrowana w Portalu Pasażera (posiadająca login i hasło do Portalu Pasażera), korzystająca z niego w zakresie dostępnych w nim funkcji. 

4. Bilet – rozumie się przez to bilet okresowy w postaci elektronicznego zapisu w Systemie URBANCARD, uprawniający do korzystania ze środków transportu miejskiego organizowanego, wykonywanego, nadzorowanego lub dotowanego przez Gminę Wrocław, zgodnie z obowiązującymi taryfami opłat. 

5. Elektroniczna Portmonetka – rozumie się przez to rozwiązanie pozwalające 
na przechowywanie środków finansowych zapisywanych na URBANCARD EP pod postacią punktów (gdzie 1 punkt = 1 grosz) przeznaczonych na zakup biletów jednorazowych / czasowych w Systemie URBANCARD oraz na dokonanie zakupu takich biletów. 

6. URBANCARD – karta w standardzie Mifare Plus, która służy jako identyfikator pasażera i poświadcza nabycie przez pasażera Biletów. Pod pojęciem URBANCARD należy rozumieć także Elektroniczną Legitymację Studencką, wykorzystywaną w charakterze URBANCARD. 

7. URBANCARD EP– karta w standardzie Desfire EV2, która służy jako identyfikator poświadczający nabycie przez pasażera biletów okresowych, umożliwia również kodowanie Elektronicznej Portmonetki. 

8. Karta URBANCARD – rozumie się przez to łącznie URBANCARD oraz URBANCARD EP. 

9. Konto Pasażera– indywidualne konto użytkownika URBANCARD zarejestrowanego w Serwisie. 

10. System URBANCARD– zespół oprogramowania oraz infrastruktury technicznej Operatora realizujący dystrybucję Biletów uprawniających do przejazdów komunikacją miejską organizowaną i zarządzania przez Gminę Wrocław.

11. Regulamin – niniejszy Regulamin Użytkownika Portalu Pasażera.  

§ 3. Ogólne warunki korzystania z Portalu Pasażera 

1. Dla korzystania z Portalu Pasażera w ramach jego funkcjonalności, niezbędne jest posiadanie: 

a. komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego mającego dostęp do Internetu, 

b. dostępu do poczty elektronicznej, 

c. jednej z następujących przeglądarek internetowych w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari - z włączoną możliwością zapisu plików Cookies oraz obsługą Javascript.

2. Użytkownik korzysta z Portalu Pasażera w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa oraz w przypadku przekroczenia jego granic. 

3. Portal Pasażera umożliwia Użytkownikowi, w opisanym poniżej zakresie, korzystanie z następujących rodzajów usług (zwanych dalej „Usługami”): 

a. założenie indywidualnego Konta Pasażera, 

b. obsługę Konta Pasażera w zakresie: 

   • przypisania posiadanych przez pasażera Kart URBANCARD do Konta Pasażera, 
   • sprawdzenia aktualnego stanu Biletów oraz stanu środków w Elektronicznej Portmonetce zapisanych na URBANCARD EP, 
   • dostępu do informacji o transakcjach zakupów Biletów, doładowaniach i skasowaniach Elektronicznej Portmonetki na danej Karcie URBANCARD, tzw. „historii karty”, z okresu co najmniej 6 ostatnich miesięcy, 
   • zakup Biletów oraz doładowań Elektronicznej Portmonetki, jak również ustawienie zlecenia cyklicznego odnawiania zakupów zakup Biletów oraz doładowań Elektronicznej Portmonetki we wskazanym przez klienta czasie oraz poinformowania o upływającym terminie ważności biletu, 
   • obsługę wystawienia faktury VAT z tytułu zakupu Biletów oraz doładowań Elektronicznej Portmonetki.

a. usunięcie Konta Pasażera, 

b. obsługę Kart URBANCARD na okaziciela (bez logowania do Portalu Pasażera) w zakresie: 

   • sprawdzenia aktualnego stanu Biletów oraz stanu środków w Elektronicznej Portmonetce zapisanych na URBANCARD EP, 
   • dostępu do informacji o transakcjach zakupów Biletów, doładowaniach i skasowaniach Elektronicznej Portmonetki na danej Karcie URBANCARD, tzw. „historii karty”, z okresu co najmniej 6 ostatnich miesięcy, 
   • zakupu Biletów oraz doładowań Elektronicznej Portmonetki, jak również ustawienia zlecenia cyklicznego odnawiania zakupów Biletów oraz doładowań Elektronicznej Portmonetki we wskazanym przez klienta czasie, 
   • obsługę wystawienia faktury VAT z tytułu zakupu Biletów oraz doładowań Elektronicznej Portmonetki. 

§ 4. Zakładanie Konta Pasażera 

1. Serwis umożliwia założenie tylko jednego Konta Pasażera dla pojedynczego adresu e-mail.Użytkownik, który po raz pierwszy zamierza skorzystać z Serwisu powinien zarejestrować się w Serwisie wprowadzając do formularza rejestracyjnego następujące dane:  

a. numer imiennej Karty URBANCARD w tym Elektronicznej Legitymacji Studencka, 

b. adres e-mail, 

c. numer telefonu (pole nieobowiązkowe), 

d. numer PESEL / data urodzenia (w przypadku zaznaczenia dodatkowej opcji „Jestem obcokrajowcem”), 

e. hasło i jego powtórzenie, przy czym hasło dostępu musi spełniać założone przez Operatora wymogi złożoności, zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 1 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest, poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów, do: 

a. akceptacji treści Regulaminu, 

b. złożenia oświadczenia wyrażającego żądanie by wykonywanie przez Operatora Usług zgodnie z Regulaminem rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, 

a następnie, powinien zatwierdzić formularz rejestracyjny. 

3. Jeżeli formularz został wypełniony poprawnie, do Użytkownika, na adres e-mail podany przez niego w formularzu wysyłany zostanie link aktywacyjny. Odwiedzenie linku aktywacyjnego aktywuje możliwość logowania się Użytkownika do Portalu Pasażera. W przypadku, gdy Użytkownik nie odwiedzi linku aktywacyjnego w czasie 24 godzin, wniosek będzie anulowany. Po poprawnej weryfikacji adresu e-mail na stronie linku aktywacyjnego wyświetlana będzie informacja o powodzeniu procesu weryfikacji oraz link do strony z logowaniem do Konta Pasażera. 

4. Jeżeli  formularzu nie został wypełniony poprawnie Użytkownik zostaje poinformowany w formie komunikatu,  o wszystkich błędach, które zaistniały w formularzu. 

5. Chwila zakończenia procesu rejestracji zgodnie z ust. 1-4 powyżej, w którym zostało utworzone Konto Pasażera, jest momentem zawarcia pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem umowy na świadczenie usług w ramach Portalu Pasażera, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej: „Umowa”). Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail niezwłocznie po zawarciu Umowy. 

6. Użytkownik, po przejściu całego procesu rejestracji i zalogowaniu się do swojego Konta Pasażera, w ramach jego ustawień, może w dowolnym czasie skorygować błędy lub zaktualizować dane  wymienione w ust. 1 lit. b)-e) powyżej. 

§ 5.Odstąpienie od Umowy 

 

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy określonego zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik musi poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane do Operatora pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu, Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 

4. Użytkownik wykonujący prawo odstąpienia od Umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy – z uwagi na złożenie zgodnie z § 4 ust. 3 powyżej oświadczenia wyrażającego żądanie, by wykonywanie przez Operatora Usług zgodnie z Regulaminem rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 

5. Dla uniknięcia wątpliwości, prawo do odstąpienia opisane powyżej dotyczy wyłącznie Umowy stanowiącej umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie obejmuje zaś swoim zakresem żadnej z umów sprzedaży Biletów czy sprzedaży doładowań Elektronicznej Portmonetki, zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu Pasażera, które – jako dotyczące umów przewozu – pozostają zasadniczo poza regulacją ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2017 t.j. z dnia 30 marca 2017 r., Dz. U. poz. 683). 

§ 6. Logowanie do Konta Pasażera, podstawowe funkcje Portalu Pasażera 

1. Użytkownik może skorzystać z funkcjonalności Portalu Pasażera po zalogowaniu się na swoim indywidualnym Koncie Pasażera utworzonym w procesie rejestracji zgodnie z § 4 powyżej. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu – podanego podczas rejestracji adresu e-mail i hasła. 

2. Użytkownikowi, który zapomniał hasła do Portalu Pasażera, udostępniona została funkcjonalność przypomnienia hasła, dostępna na formularzu logowania. Po podaniu danych uwiarygodniających Użytkownik otrzyma na adres e-mail link aktywujący jednorazową możliwość nadania nowego hasła do konta, którego ważność wygasa po 12 godzinach. 

3. Użytkownik ma  możliwość zmiany swojego hasła. Nowe hasło musi spełniać założone przez Operatora wymogi złożoności, zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

4. Użytkownik ma możliwość zarządzania wszystkimi swoimi Kartami URBANCARD w ramach posiadanego Konta Pasażera. \

5. Użytkownik ma możliwość dołączenia obsługi Kart URBANCARD innych użytkowników Systemu URBANCARD do swojego Konta Pasażera, pod warunkiem potwierdzenia danych weryfikacyjnych (numeru PESEL / daty urodzenia). 

6. Po zalogowaniu do Konta Pasażera Portal Pasażera umożliwi wyświetlenie informacji dla wybranej Karty URBANCARD o wszystkich operacjach dotyczących tej Karty w Systemie URBANCARD, w szczególności o: 

a. zakupionych Biletach okresowych w postaci zestawienia zawierającego co najmniej: 

   • liczbę porządkową, 
   • rodzaj zakodowanego Biletu, 
   • status Biletu (ważny / nieważny) 
   • datę początku ważności Biletu, 
   • datę końca ważności Biletu, 
   • datę i godzinę zakupu, 
   • kanał sprzedaży. 

b. historii doładowań i skasowań Elektronicznej Portmonetki. 

7. Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji, o których mowa w punkcie poprzedzającym oraz eksportu danych do pliku .pdf., bezpośrednio z Konta Pasażera. 

8. Użytkownik  ma  możliwość:

a. edytować hasło dostępu, 

b. edytować numer telefonu, 

c. dodawać / usuwać Kartę URBANCARD z bieżącego profilu na Koncie Pasażera, 

e. blokować/odblokować kartę URBANCARD z bieżącego profilu na Koncie Pasażera. 

9. Za pośrednictwem Portalu Pasażera, Użytkownik może skorzystać z usługi powiadamiania SMS-em lub na adres e-mail zweryfikowanym w procesie rejestracji Konta Pasażera (wybór kanału przekazywania informacji należy do Użytkownika) o kończących się terminach ważności Biletów przypisanych do kart URBANCARD Użytkownika. Usługa ta zostaje włączona po złożeniu przez Użytkownika stosownej dyspozycji w ramach jego Konta Pasażera oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych. Użytkownik ma  również możliwość jej dezaktywowania w każdym czasie w Portalu Pasażera. Użytkownik ma  możliwość wskazania, na ile godzin przed upływem ważności biletu ma otrzymać powiadomienie, przy czym mogą to być maksymalnie 72 godziny. 

 § 7. Portal Pasażera – Sklep internetowy 

1.Zalogowany na swoje Konto Pasażera Użytkownik może dokonać zakupu Biletu i doładowania Elektronicznej Portmonetki za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego w Portalu Pasażera. 

2. Niezalogowani Użytkownicy mogą dokonać zakupu wyłącznie Biletów na okaziciela oraz doładować Elektroniczną Portmonetkę na URBANCARD EP na okaziciela. 

3. W Sklepie internetowym  dostępne są Bilety zgodnie z aktualną taryfą biletową wrocławskiej komunikacji miejskiej. Dla każdego Biletu wyświetlane będą następujące informacje: 

a. nazwa Biletu (normalny / ulgowy), 

b. cena Biletu, 

c. link do strony kupna Biletu – dla Użytkowników niezalogowanych link dostępny tylko dla Biletów na okaziciela. 

4. Po wybraniu linku do żądanego Biletu / doładowania Elektronicznej Portmonetki Użytkownik zobowiązany jest określić wszystkie niezbędne parametry Biletu okresowego lub podać kwotę doładowania Elektronicznej Portmonetki. 

5. Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zakupu Biletu lub doładowania i zatwierdzeniu przez Użytkownika zakupu poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, Użytkownik zostanie niezwłocznie przekierowany do strony operatora płatności. 

6. Płatności w Portalu Pasażera realizowane są przez operatora płatności, odpowiedzialnego za dostarczenie mechanizmów płatniczych, autoryzację płatności oraz potwierdzenie dokonania transakcji płatniczej. 

7. Operator płatności udostępni następujące metody płatnicze: 

a. Karta płatnicza – w modelu płatności jednorazowej oraz cyklicznej, tj. po uprzednim zapamiętaniu danych kartowych. Użytkownik uzyska wgląd w zapamiętane dane kartowe, celem ich usunięcia lub aktualizacji, 

b. Przelew Pay-By-Link – przelew w modelu uproszczonym, w przypadku którego Użytkownik po zalogowaniu się do swojego banku, zwolniony zostanie z wypełniania parametrów przelewu. Przelew typu Pay-By-Link będzie każdorazowo autoryzowany przez Użytkownika, w oparciu o udostępnione przez bank Użytkownika mechanizmy, 

c. MasterPass – mechanizm portfela kartowego udostępnionego przez MasterCard, 

d. BLIK – schemat dla płatności mobilnych udostępniony przez Polski Standard Płatności Sp. z o. o. 

8. Użytkownik przy każdej płatności wskazuje wybraną przez siebie metodę płatniczą, po czym postępuje zgodnie z wytycznymi Operatora Płatności dla danej metody płatniczej oraz akceptuje Regulamin płatności udostępniony przez Operatora Płatności. 

9. Do Użytkownika, na adres e-mail podany przez niego w formularzu wysyłana zostanie informacja o statusie dokonanej płatności. 

10. Transakcja, dla której nie zostanie wybrana jedna z możliwych form płatności albo, co do której płatność nie zostanie zrealizowana, będzie anulowana. 

11. Portal Pasażera umożliwia Użytkownikowi zapisanie i edycję danych do wystawienia faktury. Formularz zawiera następujące dane: 

a. Nazwa firmy / imię i nazwisko, 

b. NIP / REGON, 

c. Adres, 

d. Adres e-mail, na który ma trafić wystawiona faktura (może być inny niż e-mail posiadacza konta), 

e. Zgoda na przesyłanie faktur w drodze elektronicznej. 

12. Portal Pasażera umożliwia wystawienie faktury VAT do dokonanej transakcji zakupu i przesłanie jej na podany przez Użytkownika adres lub e-mail w formacie .pdf. 

13. Doładowania Elektronicznej Portmonetki zakupione za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Portalu Pasażera wymagają dla swej ważności zakodowania na Karcie URBANCARD EP w jednym z Urządzeń Operatora. 

§ 8. Prawa i obowiązki Użytkownika i Operatora 

1. Użytkownik zobowiązany jest: 

a. korzystać z Portalu Pasażera do celów zgodnych z przeznaczeniem udostępnionych w nim funkcjonalności, opisanych w Regulaminie, w zgodzie z prawem i dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich przysługujących Operatorowi i osobom trzecim. Użytkownik zobowiązany jest nie podejmować jakiejkolwiek działań, które mogłyby wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Portalu Pasażera, co w szczególności obejmuje zakaz ingerowania w zawartość Portalu Pasażera. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, 

b. nie przenosić praw wynikających z zawarcia Umowy na osoby trzecie, 

c. podać prawdziwe dane osobowe, dane dotyczące płatności kartą płatniczą lub szybkim przelewem, 

d. nie wykorzystywać Portalu Pasażera w celu dokonania czynów niedozwolonych. 

2.Użytkownik oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z Portalu są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą. 

3. Użytkownik oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej. 

4. Operator zapewnia bezpieczeństwo transakcji realizowanych w Portalu Pasażera, z wyłączeniem procesu płatności, od chwili jego przekierowania do systemu płatności zarządzanego przez Operatora Płatności; 

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia multimedialnego, za pomocą którego korzysta on z Portalu Pasażera, jak również nieprawidłowym funkcjonowaniem interfejsów, czy łączy telekomunikacyjnych nie będących własnością Operatora lub nie zarządzanych przez niego. 

6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Portalu Pasażera, nie wpływających ujemnie na warunki Umowy; Operator ma prawo do podejmowania czynności konserwacyjnych jak również mających na celu naprawę, zapobieżenie szkodom lub modyfikację i rozwój funkcjonalności oferowanych w ramach Portalu Pasażera, przy czym, w miarę możliwości Operator wskazane czynności będzie wykonywać w porze nocnej – pomiędzy godz. 01:00 a godz. 04:00. Operator dołoży starań, by poinformować użytkowników o planowanych czynnościach, o których mowa powyżej z odpowiednim wyprzedzeniem. 

7. W razie powzięcia przez Operatora uzasadnionych podejrzeń, że: 

a. Użytkownik podał nieprawdziwe dane osobowe lub nienależące do Użytkownika dane dotyczące karty płatniczej lub szybkiego przelewu, 

b. Portal Pasażera jest wykorzystywana przez Użytkownika w celach innych niż wynikają z jego funkcjonalności, z ich nadużyciem lub niezgodnie z przepisami prawa czy Regulaminu, 

Operator ma prawo do natychmiastowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do jego Konta Pasażera, a w przypadku potwierdzenia wskazanych podejrzeń, do natychmiastowego rozwiązania Umowy. 

 

§ 9. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Portalu Pasażera, w tym zakupu biletu w Sklepie internetowym mogą być składane przez Użytkowników w jednej z następujących form: 

a. pocztą elektroniczną na adres: bok@urbancard.pl, 

b. telefonicznie dzwoniąc na numer 71/ 34 11 200 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-18.00 oraz w soboty w godzinach 08.00-14.00), 

c. osobiście w jednym z Centrów Obsługi Klienta URBANCARD: 

   • ul. Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław,  godziny otwarcia: pn - pt: w godz. 8.00 – 18.00 
   • ul. Racławicka 2-4. 53-146 Wrocław,  godziny otwarcia: pn - pt: w godz. 8.00 – 18.00 
   • ul. Ładna 1c, 50-353 Wrocław,  godziny otwarcia: pn - pt: w godz. 8.00 – 18.00 
   • al. Kromera 21a, (Biuro Obsługi Pasażera MPK Wrocław),  godziny otwarcia: pn - pt: w godz. 8.00 – 19.00   
   • ul. Świeradowska 22, (Biuro Obsługi Pasażera MPK Wrocław),  godziny otwarcia: pn - pt: w godz. 8.00 – 19.00 

2. Każda reklamacja powinna zawierać: 

  • imię i nazwisko Użytkownika;
  • adres e-mail Użytkownika.

3. Pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik będący konsumentem, celem rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego drogą elektroniczną, ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii i przedsiębiorców mającymi siedzibę w Unii dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§ 10. Usunięcie Konta Pasażera, rozwiązanie Umowy 

1.Użytkownik, w ramach Portalu Pasażera, ma prawo do usunięcia w dowolnej chwili swojego Konta Pasażera. 

2. Usunięcie Konta Pasażera wymaga potwierdzenia przez Użytkownika tej operacji za pomocą wysłanego na adres e-mail Użytkownika linku autoryzującego tę operację.

3. Po użyciu przez Użytkownika  linku autoryzującego Konto Pasażera zostaje usunięte. Po  usunięciu Konta Pasażera, usunięte zostaną dane osobowe Użytkownika w zakresie zgodnym z przepisami o ochronie danych osobowych. 

4. Z chwilą usunięcia Konta Pasażera zgodnie z ust. 1-3 powyżej, Umowa ulega rozwiązaniu. 

§ 11. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie jest Gmina Wrocław (siedziba: Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław , zwana dalej „administrator danych”). 

2. Na potrzeby realizacji Usług – administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: 

a. Imię i nazwisko – przetwarzane na potrzeby wydania karty lub wystawienia faktury, 

b. dane adresowe – przetwarzane na potrzeby wydania karty lub wystawienia faktury, 

c. zdjęcie profilowe - przetwarzane na potrzeby  wydania karty, 

d. numer karty Urbancard / Urbancard EP / numer albumu ELS - przetwarzane na potrzeby wydania karty lub wystawienia faktury, w celu sprzedaży biletu oraz w celu założenia i korzystania z funkcjonalności Konta Pasażera w Portalu Pasażera, 

e. numer PESEL (dla obywateli RP) lub data urodzenia (dla obcokrajowców) – przetwarzane na potrzeby wydania karty oraz w celu założenia i korzystania z funkcjonalności Konta Pasażera w Portalu Pasażera. 

f. numer telefonu komórkowego – przetwarzane na potrzeby wydania karty oraz poinformowania o upływającym terminie ważności biletu, 

g. adres e-mail – przetwarzane na potrzeby wydania karty, założenia i korzystania 
z funkcjonalności Konta Pasażera w Portalu Pasażera, w celu poinformowania o upływającym terminie ważności biletu oraz w celu sprzedaży biletu. 
 

h. Dane dotyczące zakupionych biletów (szczegóły)  – przetwarzane w celu zawarcia umowy przewozu 

   • status karty – aktywna/zablokowana, 
   • rodzaj biletu, 
   • cena biletu, 
   • data ważności biletu, data i godzina transakcji, 
   • wartość doładowania Elektronicznej Portmonetki, 
   • rodzaj i liczba biletów opłaconych z Elektronicznej Portmonetki, 
   • określenie kanału sprzedaży, 
   • nr linii, 

i. nazwa firmy – przetwarzane na potrzeby  wystawienia faktury 

j. NIP – przetwarzane na potrzeby wystawienia faktury 

k. adres prowadzonej działalności gospodarczej – przetwarzane na potrzeby wystawienia faktury, 

3.Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji Usług, które będą przetwarzane w celu:

a. założenia i korzystania z funkcjonalności Konta Pasażera w Portalu Pasażera zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 

b. Sprzedaży biletu, wydania karty oraz wystawienia faktury na życzenie Użytkownika  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

c. Przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

d. Poinformowania o upływającym terminie ważności biletu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji Usług zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219) oraz niniejszym Regulaminem. 

5. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych w celu założenia i korzystania z Konta Pasażera w Portalu Pasażera jest umowa o świadczenie usług z użytkownikiem zawierana na podstawie Regulaminu świadczenia usług. 

6. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych w celu wydania karty oraz poinformowania o upływającym terminie ważności biletu jest zgoda Użytkownika.  Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Operator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu sprzedaży biletu oraz wystawienia faktury VAT jest Umowa przewozu z wykorzystaniem URBANCARD w przewozach środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu zawierana pomiędzy Użytkownikiem a administratorem danych. 

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji są przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta. 

9. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922.). 

10. Administrator danych udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 

a. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, 

b. dostęp do konta Użytkownika jedynie po podaniu indywidualnego loginu (adres e-mail Użytkownika) i hasła utworzonego przez Użytkownika. 

11. W celu prawidłowej realizacji Usług administrator danych powierzył dane osobowe, o których mowa ust. 2 powyżej Operatorowi – Mennica Polska S.A., adres: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa. 

12. Administrator danych nie pozyskuje jakichkolwiek informacji o płatnościach dokonywanych za pośrednictwem Portalu Pasażera. W momencie pozytywnego zakończenia płatności z tytułu sprzedaży Biletu, operator płatności przekazuje do Operatora wyłączenie informację o dokonaniu płatności. 

13. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

14. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z przysługujących praw bądź ma jakieś pytania dotyczące ochrony danych osobowych, może skontaktować się z Operatorem za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej bok@urbancard.pl. 

15. Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Użytkownika. Ponadto, każda informacja, którą Użytkownik udostępnia publicznie, będzie publicznie dostępna także dla innych osób. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkownika cudzych danych osobowych bądź za działania osób trzecich, którym Użytkownik przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Użytkownik nie powinien podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat np. adresu e-mail, hasła, loginu itp. innym podmiotom czy osobom, chyba że jest to konieczne do świadczenia Usług i wynika wyraźnie z Regulaminu. 

§ 12. Postanowienia końcowe 

1.Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub uzupełnienia Regulaminu w każdym czasie. Operator poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach w Regulaminie i o dacie ich wejścia w życie poprzez wiadomość poczty elektronicznej wysłaną na adres e-mail Użytkownika z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Jeżeli w okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, przyjmuje się, że Użytkownik je zaakceptował. W okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym albo zgłosić sprzeciw, w wyniku którego Umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian. 

3. Kwestie dotyczące umowy przewozu z którą związane są Bilety zostały uregulowane w regulaminie zawierania umowy przewozu z wykorzystaniem URBANCARD w przewozach środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu (https://bip.mpk.wroc.pl/regulamin-przewozow). Kwestie dotyczące obsługi płatności w ramach Sklepu internetowego zostały uregulowane w regulaminie sprzedaży First Data Polska S.A. (https://www.firstdata.com/pl_pl/home.html).   

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, do Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa. 

5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Załącznik nr 2 - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora zgodnie z Regulaminem. 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU UŻYTKOWNIKA PORTALU PASAŻERA 

Miejscowość, data

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Imię i nazwisko konsumenta 

Adres konsumenta 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

 

Ja ………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą korzystania z Portalu Pasażera zamieszczonego w Serwisie internetowym znajdującym się pod adresem www.urbancard.pl 

Data zawarcia umowy………………………………………..………………. 

 

…………………………………… 

Podpis konsumenta 

 

Załącznik nr 2 do REGULAMINU UŻYTKOWNIKA PORTALU PASAŻERA 

 

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora Portalu URBANCARD. 

 

Operator Portalu URBANCARD, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Operatora Portalu URBANCARDśrodków zabezpieczających infrastrukturę Portalu URBANCARD przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. 

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: 

  • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery, 
  • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu, 
  • spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym; 
  • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing); 
  • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich. 

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Oprogramowanie antywirusowe powinno być stale aktualizowane. 

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: 

  • włączona zapora sieciowa (ang. firewall), 
  • aktualizacja wszelkiego oprogramowania, 
  • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, 
  • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, 
  • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, 
  • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, 
  • szyfrowanie transmisji danych, 
  • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), 
  • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła. 

 

Operator Portalu URBANCARD, działając stosownie do art. 6 pkt 2. Ustawy, informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez Operatora Portalu URBANCARD do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik określone zostały w Polityce prywatności, zamieszczonej w niniejszym Regulaminie.