Regulamin portalu - REGULAMIN UŻYTKOWNIKA PORTALU PASAŻERA
   

ZARZĄDZENIE NR 294/24
PREZYDENTA WROCŁAWIA
z dnia 25 czerwca 2024


zmieniające zarządzenie Nr 11312/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 września 2023 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Użytkownika Portalu Pasażera


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8 oraz
z 2023 r. poz. 1720), w związku z art. 7 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778) zarządza się co, następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 11312/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Użytkownika Portalu Pasażera załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wrocławia.

 

PREZYDENT WROCŁAWIA Jacek Sutryk

 

Załącznik do zarządzenia nr 294/24
Prezydenta Wrocławia z dnia 25 czerwca 2024
Załącznik do zarządzenia nr 11312/23
Prezydenta Wrocławia z dnia 14 września 2023 r.

 

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA PORTALU PASAŻERA


§ 1. Zakres


1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu Pasażera zamieszczonego w Serwisie internetowym znajdującym się pod adresem urbancard.pl, w zakresie zakupu Biletu i sprawdzenia transakcji dotyczących URBANCARD.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem urbancard.pl.
3. Operatorem Serwisu, w tym Portalu Pasażera jest spółka Mennica Polska S.A., adres: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019196, NIP: 5270023255, REGON: 010635937, adres e-mail: bok@urbancard.pl.

 

§ 2. Definicje

Przez określenia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:

1. Serwis – Strona WWW znajdująca się pod adresem urbancard.pl, zawierająca moduły funkcjonalne:


1) Moduł informacyjny;
2) Moduł Obsługi Wniosków - komponent umożliwiający potencjalnym użytkownikom Systemu URBANCARD  składanie wniosków o wydanie URBANCARD EP oraz przystosowanie Elektronicznych Legitymacji Studenckich do pracy w Systemie URBANCARD;
3) Portal Pasażera  - portal obsługujący internetową sprzedaż Biletów za pomocą Sklepu internetowego oraz dostęp do informacji o transakcjach dotyczących URBANCARD i inne funkcjonalności opisane
w Regulaminie.

2. Operator – podmiot świadczący usługi dystrybucji biletów miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu w ramach Systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska na podstawie umowy zawartej z Gminą Wrocław – Mennica Polska S.A.


3. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Portalu Pasażera (posiadająca login i hasło do Portalu Pasażera), korzystająca z niego w zakresie dostępnych w nim funkcji.


4. Bilet – bilet okresowy w postaci elektronicznego zapisu w Systemie URBANCARD lub bilet jednorazowy, czasowy lub grupowy w formie elektronicznej uprawniający do korzystania ze środków transportu miejskiego organizowanego, wykonywanego, nadzorowanego lub dotowanego przez Gminę Wrocław, zgodnie z obowiązującymi taryfami opłat.


5. Elektroniczna Portmonetka (EPortmonetka) – aplikacja na Karcie URBANCARD EP umożliwiająca wnoszenie opłat za Bilety jednorazowe, czasowe i grupowe za przejazdy środkami miejskiej komunikacji zbiorowej przy użyciu środków finansowych zapisywanych na URBANCARD EP pod postacią punktów.


6. URBANCARD – karta w standardzie Mifare Plus, służąca jako identyfikator pasażera i poświadczająca nabycie przez pasażera Biletów. Pod pojęciem URBANCARD należy rozumieć także kartę URBANCARD Premium i Elektroniczna Legitymacja Studencka (w skrócie ELS).


7. URBANCARD EP – karta w standardzie Desfire EV2, służąca jako identyfikator poświadczający nabycie przez pasażera Biletów, umożliwiająca również kodowanie środków na Elektronicznej Portmonetce.

8. Karta URBANCARD – URBANCARD oraz URBANCARD EP - traktowane łącznie.


9. Kasownik – urządzenie instalowane w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej umożliwiające Pasażerom wnoszenie opłat za Bilety jednorazowe, czasowe i grupowe przy wykorzystaniu EPortmonetki oraz Zbliżeniowych Kart Płatniczych (w tym Zbliżeniowych Kart Płatniczych przypiętych do Urządzeń Mobilnych) oraz BLIKA Zbliżeniowego, sprawdzanie i kodowanie na Karcie środków EPortmonetki zakupionych poprzez stronę internetową Operatora, sprawdzanie Biletów przypisanych do Kart URBANCARD lub do Tokenów generowanych dla Zbliżeniowych Kart, spłacanie należności za nabyte Bilety, a także kasowania biletów papierowych.

10. Zbliżeniowa Karta Płatnicza – elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki, oparty na technologii zbliżeniowej typu Visa PayWave™ oraz Mastercard PayPass™, Diners oraz Discovery, umożliwiający Pasażerom wnoszenie opłat za Bilety jednorazowe, czasowe i grupowe (i ich kontrolę) w Kasownikach bez podawania nr PIN.


11. BLIK Zbliżeniowy – mobilny standard płatności dostępny w wybranych mobilnych aplikacjach bankowych, dostępny dla telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android wyposażonych w moduł NFC.


12. Token – identyfikator generowany dla Zbliżeniowej Karty Płatniczej. Token jest jednostronnie wygenerowanym i zaszyfrowanym kryptogramem powstającym w procesie nabycia Biletu jednorazowego, czasowego lub grupowego przy pomocy Kasownika. Token generowany jest odrębnie dla fizycznej karty płatniczej oraz dla tej samej karty używanej na urządzeniu mobilnym, obsługującym funkcję NFC lub NFC i HCE z włączonymi płatnościami zbliżeniowymi, jak również dla metody płatności BLIK Zbliżeniowy. Każdorazowa czynność podpięcia Zbliżeniowej Karty Płatniczej lub konfiguracji metody płatności BLIK Zbliżeniowy do urządzenia mobilnego powoduje generowanie nowego numeru Token


13. Konto Pasażera – indywidualne konto Użytkownika URBANCARD zarejestrowanego w Serwisie.


14. System URBANCARD – zespół oprogramowania oraz infrastruktury technicznej Operatora realizujący dystrybucję Biletów uprawniających do przejazdów komunikacją miejską organizowaną i zarządzaną przez Gminę Wrocław.


15. Operator Płatności – instytucja zajmująca się autoryzacją i rozliczaniem transakcji wykonanych przez Pasażera.


16. Regulamin – niniejszy Regulamin Użytkownika Portalu Pasażera.

 

§ 3. Ogólne warunki korzystania z Portalu Pasażera


1. Do korzystania z Portalu Pasażera w ramach jego funkcjonalności, niezbędne jest posiadanie:


1) komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego mającego dostęp do Internetu;
2) dostępu do poczty elektronicznej;
3) jednej z następujących przeglądarek internetowych w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari – z włączoną możliwością zapisu plików Cookies oraz obsługą Javascript.


2. Użytkownik korzystający z Portalu Pasażera robi to w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa oraz za skutki przekroczenia jego granic.


3. Portal Pasażera umożliwia Użytkownikowi, w opisanym poniżej zakresie, korzystanie z następujących rodzajów usług (zwanych dalej „Usługami”):


1) założenie indywidualnego Konta Pasażera;


2) obsługę Konta Pasażera w zakresie:


a) przypisania posiadanych przez pasażera Kart URBANCARD do Konta Pasażera,
b) sprawdzenia aktualnego stanu Biletów oraz stanu środków na Elektronicznej Portmonetce zapisanych na URBANCARD EP,
c) dostępu do informacji o transakcjach zakupów Biletów, doładowaniach i skasowaniach Elektronicznej Portmonetki na danej Karcie URBANCARD, tzw. „historii karty”, z okresu co najmniej 6 ostatnich miesięcy,
d) dostępu do informacji w zakresie historii zakupów Biletów jednorazowych i czasowych w Kasownikach, dokonanych przy użyciu Zbliżeniowej Karty Płatniczej,
e) zakupu Biletów oraz doładowań Elektronicznej Portmonetki, jak również ustawienia zlecenia cyklicznego odnawiania zakupu Biletów oraz doładowań Elektronicznej Portmonetki we wskazanym przez klienta czasie oraz poinformowania o upływającym terminie ważności Biletu,
f) wygenerowania numeru Token dla Zbliżeniowej Karty Płatniczej,
g) usunięcia plastikowej Zbliżeniowej Karty Płatniczej z listy kart zastrzeżonych poprzez zapłatę za Bilety czasowe i okresowe zakupione w Kasownikach, za które nie została pobrana przez Operatora należność,
h) obsługi wystawienia faktury VAT z tytułu zakupu Biletów oraz doładowań Elektronicznej Portmonetki,
i) możliwości zapisania karty płatniczej do Konta Pasażera;


3) usunięcie Konta Pasażera;


4) obsługę Kart URBANCARD na okaziciela (bez logowania do Portalu Pasażera) w zakresie:


a) sprawdzenia aktualnego stanu Biletów oraz stanu środków na Elektronicznej Portmonetce zapisanych na URBANCARD EP,
b) dostępu do informacji o transakcjach zakupów Biletów, doładowaniach i skasowaniach Elektronicznej Portmonetki na danej Karcie URBANCARD, tzw. „historii karty”, z okresu co najmniej 6 ostatnich miesięcy,
c) zakupu Biletów oraz doładowań Elektronicznej Portmonetki, jak również ustawienia zlecenia cyklicznego odnawiania zakupu Biletów oraz doładowań Elektronicznej Portmonetki we wskazanym przez klienta czasie,
d) wystawienia faktury VAT z tytułu zakupu Biletów oraz doładowań Elektronicznej Portmonetki.

 

§ 4. Zakładanie Konta Pasażera

1. Serwis umożliwia założenie tylko jednego Konta Pasażera dla pojedynczego adresu e-mail. Użytkownik, który po raz pierwszy zamierza skorzystać z Serwisu powinien zarejestrować się w nim wprowadzając do formularza rejestracyjnego następujące dane:


1) numer imiennej Karty URBANCARD, w tym Elektronicznej Legitymacji Studenckiej;
2) adres e-mail;
3) numer telefonu (pole nieobowiązkowe);
4) numer PESEL / data urodzenia (w przypadku zaznaczenia dodatkowej opcji „Jestem obcokrajowcem”);
5) hasło i jego powtórzenie, przy czym hasło dostępu musi spełniać założone przez Operatora wymogi złożoności, zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.


2. Użytkownik po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 1 zobowiązany jest, poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów, do:


1) akceptacji treści Regulaminu;
2) zatwierdzenia formularza rejestracyjnego.


3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostaje wysłany link aktywacyjny. Odwiedzenie linku aktywacyjnego umożliwia logowanie do Portalu Pasażera.


W przypadku braku wejścia w link aktywacyjny w ciągu 24 godzin, wniosek o rejestrację Konta Pasażera zostaje anulowany.
4. Po poprawnej weryfikacji adresu e-mail na stronie linku aktywacyjnego zostaje wyświetlona informacja
o powodzeniu procesu weryfikacji oraz link do strony z logowaniem do Konta Pasażera.


5. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje komunikat o wszystkich stwierdzonych błędach.


6. Zakończenie procesu rejestracji, w wyniku którego zostało utworzone Konto Pasażera, jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Konta Pasażera, pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej: „Umowa o Konto Pasażera”). Umowa o Konto Pasażera zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy o Konto Pasażera następuje przez przesłanie Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail niezwłocznie po jej zawarciu.


7. Użytkownik po zalogowaniu się do swojego Konta Pasażera, w ramach jego ustawień, może w dowolnym czasie zaktualizować dane wymienione w ust. 1 pkt 2-5.

 

 § 5. Odstąpienie od Umowy o Konto Pasażera

 

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Konto Pasażera
w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Konto Pasażera określonego w § 4 ust. 6 Regulaminu.


2. Użytkownik, aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o Konto Pasażera, musi poinformować Operatora o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane do Operatora pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu, Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy o Konto Pasażera stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.


3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy o Konto Pasażera, wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy o Konto Pasażera przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o Konto Pasażera.


4. Prawo odstąpienia od Umowy o Konto Pasażera opisane powyżej dotyczy wyłącznie Umowy o Konto Pasażera stanowiącej zawartą na odległość umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie obejmuje zaś swoim zakresem żadnej z umów sprzedaży Biletów, czy sprzedaży doładowań Elektronicznej Portmonetki, zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu Pasażera, które – jako dotyczące umów przewozu – pozostają poza regulacją ustawy o prawach konsumenta.

 

§ 6. Logowanie do Konta Pasażera, podstawowe funkcje Portalu Pasażera

 

1. Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Portalu Pasażera po zalogowaniu się na swoje indywidualne Konto Pasażera, utworzone w procesie rejestracji, zgodnie z § 4. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu – podanego podczas rejestracji – adresu e-mail i hasła.


2. Użytkownikowi, który zapomniał hasła do Portalu Pasażera, udostępniona została funkcjonalność przypomnienia hasła, dostępna na formularzu logowania. Po uwierzytelnieniu danych Użytkownika, na wskazany przez niego adres e-mail zostaje wysłany link, którego ważność wygasa po 12 godzinach, aktywujący jednorazową możliwość zmiany hasła do konta.


3. Użytkownik ma  możliwość zmiany swojego hasła. Nowe hasło musi spełniać założone przez Operatora wymogi złożoności, zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.


4. Użytkownik ma możliwość zarządzania wszystkimi swoimi Kartami URBANCARD oraz zapisanymi kartami płatniczymi w ramach posiadanego Konta Pasażera.


5. Użytkownik ma możliwość dołączenia do swojego Konta Pasażera Kart URBANCARD innych użytkowników Systemu URBANCARD, pod warunkiem potwierdzenia danych weryfikacyjnych (numeru PESEL / daty urodzenia).


6. Zalogowanie do Konta Pasażera umożliwia wyświetlanie w Portalu Pasażera informacji o:


1) operacjach dotyczących wybranej Karty URBANCARD w Systemie URBANCARD, w szczególności o:


a) zakupionych Biletach okresowych w postaci zestawienia zawierającego co najmniej:

   • liczbę porządkową;
   • rodzaj zakodowanego Biletu;
   • status Biletu (ważny / nieważny);
   • datę początku ważności Biletu;
   • datę końca ważności Biletu;
   • datę i godzinę zakupu;
   • kanał sprzedaży;

b) historii doładowań i skasowań Elektronicznej Portmonetki,

2) historii zakupów w Kasownikach, przy użyciu plastikowej Zbliżeniowej Karty Płatniczej, Biletów jednorazowych i czasowych;

3) statusie Zbliżeniowej Karty Płatniczej w systemie URBANCARD oraz ewentualnej wysokości istniejącego zadłużenia;
4) spłaty widniejącego zadłużenia, tj. zapłaty kwoty za Bilety zakupione w Kasownikach, za które Operator nie pobrał należności;
5) kartach płatniczych zapisanych do Portalu Pasażera.


7. Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji, o których mowa ust. 6 pkt 1-3 oraz eksportowania danych do pliku pdf., bezpośrednio z Konta Pasażera.


8. Użytkownik Portalu ma możliwość:


1) edytowania hasła dostępu;
2) edytowania numeru telefonu;
3) dodawania / usuwania Kart URBANCARD z bieżącego profilu na Koncie Pasażera;
4) blokowania / odblokowania kart URBANCARD z bieżącego profilu na Koncie Pasażera;
5) dodawania / usuwania karty płatniczej z bieżącego profilu na Koncie Pasażera.
6) odblokowania Zbliżeniowej Karty Płatniczej i spłaty zadłużenia.


9. Użytkownik może skorzystać z usługi powiadamiania sms-em lub na adres e-mail, zweryfikowanym w procesie rejestracji Konta Pasażera (wybór kanału przekazywania informacji należy do Użytkownika), o kończących się terminach ważności Biletów przypisanych do jego kart URBANCARD. Termin wysłania powiadomienia, nie dłuższy niż 72 godziny, określa Użytkownik. Usługa ta wymaga złożenia stosownej dyspozycji w ramach Konta Pasażera oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych. Funkcjonalność ta może być dezaktywowana przez Użytkownika w każdym czasie.

 

 § 7. Portal Pasażera – Sklep internetowy


1. Zalogowany na Konto Pasażera Użytkownik może, za pośrednictwem Sklepu internetowego, dokonać zakupu Biletu i doładowania Elektronicznej Portmonetki.


2. Niezalogowany Użytkownik może dokonać wyłącznie zakupu Biletów na okaziciela oraz doładować Elektroniczną Portmonetkę na URBANCARD EP na okaziciela.


3. W Sklepie internetowym dostępne są Bilety, zgodnie z taryfą biletową obowiązującą w organizowanej przez Gminę Wrocław komunikacji. Dla każdego Biletu wyświetlane są następujące informacje:


1) nazwa Biletu i rodzaj ulgi;
2) cena Biletu.


4. W celu zakupu Biletu / doładowania Elektronicznej Portmonetki, Użytkownik zobowiązany jest do określenia wszystkich niezbędnych parametrów Biletu okresowego lub kwoty doładowania oraz potwierdzenia poprzez „kupuję i płacę”.


5. Płatności w Portalu Pasażera realizowane są przez Operatora Płatności, odpowiedzialnego za dostarczenie mechanizmów płatniczych, autoryzację płatności oraz potwierdzenie dokonania transakcji płatniczej.


6. Płatności za Bilety i doładowania Elektronicznej Portmonetki można dokonać za pomocą:


1) karty płatniczej – w modelu płatności jednorazowej oraz cyklicznej, tj. po uprzednim zapamiętaniu danych kartowych. Użytkownik uzyskuje wgląd w zapamiętane dane kartowe, celem ich usunięcia lub aktualizacji;
2) przelewu Pay-By-Link – przelewu w modelu uproszczonym, w przypadku którego Użytkownik po zalogowaniu do swojego banku, zostaje zwolniony z wypełniania parametrów przelewu. Przelew typu Pay-By-Link jest każdorazowo autoryzowany przez Użytkownika, w oparciu o udostępnione przez bank Użytkownika mechanizmy;
3) BLIK – schematu dla płatności mobilnych udostępniony przez Polski Standard Płatności Sp. z o. o.;
4) Visa Mobile – płatności elektronicznej udostępnionej przez Visa Mobile.


7. Za wybór metody płatności określonej w ust. 6 odpowiada Użytkownik. Dokonanie płatności wymaga akceptacji Regulaminu płatności udostępnionego przez Operatora Płatności.


8. Użytkownik otrzymuje informację, na adres e-mail podany w formularzu, o statusie dokonanej płatności.


9. Transakcje, dla których nie została wybrana jedna z możliwych form płatności albo, co do której płatność nie została zrealizowana, zostają automatycznie anulowane.


10. Portal Pasażera umożliwia zapisywanie i edytowanie danych niezbędnych do wystawienia faktury, w tym:


1) nazwa firmy / imię i nazwisko;
2) NIP / REGON;
3) adres;
4) adres e-mail, na który ma trafić wystawiona faktura (może być inny niż e-mail posiadacza konta);
5) zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

11. Portal Pasażera umożliwia wystawianie faktur VAT do dokonanych transakcji zakupu i przesyłanie ich na podany przez Użytkownika adres lub e-mail w formacie pdf.


12. Doładowania Elektronicznej Portmonetki zakupione za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Portalu Pasażera wymagają dla swej ważności zakodowania na Karcie URBANCARD EP w jednym z urządzeń należących do sieci sprzedaży Operatora, tj. automacie biletowym, kasowniku lub terminalu zainstalowanym w punktach prowadzących sprzedaż biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej (kioskach, sklepach).

 

§ 8. Prawa i obowiązki Użytkownika i Operatora


1. Użytkownik zobowiązany jest:


1) korzystać z Portalu Pasażera w celach zgodnych z przeznaczeniem udostępnionych w nim funkcjonalności, opisanych w Regulaminie, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich przysługujących Operatorowi oraz osobom trzecim. Zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogłyby wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Portalu Pasażera, w szczególności ingerowanie w zawartość Portalu Pasażera. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
2) podać prawdziwe dane osobowe, dane dotyczące płatności kartą płatniczą lub szybkim przelewem;
3) podać prawdziwe dane na potrzeby wystawiania faktur VAT za nabyte Bilety;
4) nie wykorzystywać Portalu Pasażera w celu dokonywania czynów niedozwolonych.

2. Użytkownik oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z Portalu są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.


3. Operator zapewnia bezpieczeństwo transakcji realizowanych w Portalu Pasażera, z wyłączeniem procesu płatności, od chwili jego przekierowania do systemu płatności zarządzanego przez Operatora Płatności.


4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia multimedialnego, za pomocą którego korzysta on z Portalu Pasażera, jak również nieprawidłowym funkcjonowaniem interfejsów, czy łączy telekomunikacyjnych niebędących własnością Operatora lub niezarządzanych przez niego oraz podanie nieprawidłowych danych.


5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Portalu Pasażera, niewpływających ujemnie na warunki Umowy o Konto Pasażera. Operator ma prawo do podejmowania czynności konserwacyjnych, jak również mających na celu naprawę, zapobieżenie szkodom lub modyfikację i rozwój funkcjonalności oferowanych w ramach Portalu Pasażera. Przy czym, w miarę możliwości Operator wskazane czynności będzie wykonywać w porze nocnej – pomiędzy godz. 01:00 a godz. 04:00. Operator dołoży starań, by poinformować Użytkowników o planowanych czynnościach, o których mowa powyżej z odpowiednim wyprzedzeniem.


6. Operator w razie powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że:


1) Użytkownik podał nieprawdziwe dane osobowe lub nienależące do Użytkownika dane dotyczące karty płatniczej lub szybkiego przelewu;
2) Portal Pasażera jest wykorzystywany przez Użytkownika w celach innych niż wynikające z jego funkcjonalności, z ich nadużyciem lub niezgodnie z przepisami prawa, czy Regulaminu, ma prawo do natychmiastowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do jego Konta Pasażera, a w przypadku potwierdzenia wskazanych podejrzeń, do natychmiastowego rozwiązania Umowy o Konto Pasażera.

 

§ 9. Reklamacje

 


1. Reklamacje dotyczące korzystania z Portalu Pasażera, w tym zakupu Biletu w Sklepie internetowym mogą być składane przez Użytkownika w jednej z następujących form:


1) pocztą elektroniczną na adres: bok@urbancard.pl;
2) telefonicznie dzwoniąc na numer 71 34 11 200 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-18.00 oraz w soboty w godzinach 09.00-14.00);
3) osobiście w jednym z Biur Obsługi Klienta URBANCARD.

2. Każda reklamacja powinna zawierać:


1) imię i nazwisko Użytkownika;
2) adres e-mail Użytkownika.


3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik będący konsumentem, celem rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego drogą elektroniczną, ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii i przedsiębiorców mającymi siedzibę w Unii dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 10. Usunięcie Konta Pasażera, rozwiązanie Umowy o Konto Pasażera


1. Użytkownik, w ramach Portalu Pasażera, ma prawo do usunięcia w dowolnej chwili swojego Konta Pasażera.


2. Usunięcie Konta Pasażera wymaga potwierdzenia przez Użytkownika tej operacji za pomocą wysłanego na adres e-mail Użytkownika linku autoryzującego.


3. Po użyciu linku autoryzującego Konto Pasażera zostaje usunięte wraz z danymi osobowymi Użytkownika w zakresie zgodnym z przepisami o ochronie danych osobowych.


4. Z chwilą usunięcia Konta Pasażera zgodnie z ust. 1-3 powyżej, Umowa o Konto Pasażera ulega rozwiązaniu.

 

§ 11. Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie jest Gmina Wrocław (siedziba: Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, zwana dalej „administratorem danych”).


2. Na potrzeby realizacji Usług – administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:


1) imię i nazwisko – przetwarzane na potrzeby wydania karty lub wystawienia faktury;
2) dane adresowe – przetwarzane na potrzeby wydania karty lub wystawienia faktury;
3) zdjęcie profilowe – przetwarzane na potrzeby wydania karty;
4) numer Karty URBANCARD – przetwarzane na potrzeby wydania karty lub wystawienia faktury, w celu sprzedaży Biletu oraz w celu założenia i korzystania z funkcjonalności Konta Pasażera w Portalu Pasażera;
5) numer PESEL (dla obywateli RP) lub data urodzenia (dla obcokrajowców) – przetwarzane na potrzeby wydania karty oraz w celu założenia i korzystania z funkcjonalności Konta Pasażera w Portalu Pasażera;
6) numer telefonu komórkowego – przetwarzane na potrzeby wydania karty oraz poinformowania
o upływającym terminie ważności Biletu;
7) adres e-mail – przetwarzane na potrzeby wydania karty, założenia i korzystania z funkcjonalności Konta Pasażera w Portalu Pasażera, w celu poinformowania o upływającym terminie ważności Biletu oraz w celu sprzedaży Biletu;


8) dane dotyczące zakupionych Biletów (szczegóły)  – przetwarzane w celu zawarcia umowy przewozu:


a) status Karty URBANCARD – aktywna / zablokowana,
b) rodzaj Biletu,
c) cena Biletu,
d) data ważności Biletu, data i godzina transakcji,
e) wartość doładowania Elektronicznej Portmonetki,
f) rodzaj i liczba Biletów opłaconych z Elektronicznej Portmonetki,
g) określenie kanału sprzedaży,
h) numer linii;


9) nazwa firmy – przetwarzane na potrzeby wystawienia faktury;
10) NIP – przetwarzane na potrzeby wystawienia faktury;
11) adres prowadzonej działalności gospodarczej – przetwarzane na potrzeby wystawienia faktury.


3. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji Usług, które będą przetwarzane w celu:


1) założenia i korzystania z funkcjonalności Konta Pasażera w Portalu Pasażera zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
2) sprzedaży Biletu, wydania Karty URBANCARD oraz wystawienia faktury na życzenie Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
3) przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
4) poinformowania o upływającym terminie ważności Biletu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


4. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usług zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych oraz niniejszym Regulaminem.


5. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych w celu założenia i korzystania z Konta Pasażera w Portalu Pasażera jest Umowa o Konto Pasażera na podstawie niniejszego Regulaminu.


6. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych w celu wydania karty oraz poinformowania o upływającym terminie ważności Biletu jest zgoda Użytkownika.  Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie pisząc na adres e-mail bok@urbancard.pl, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Operator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu sprzedaży Biletu oraz wystawienia faktury VAT jest umowa przewozu z wykorzystaniem URBANCARD w przewozach środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu zawierana pomiędzy Użytkownikiem a administratorem danych.


8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji są przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


9. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


10. Administrator danych udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:


1) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
2) dostęp do konta Użytkownika jedynie po podaniu indywidualnego loginu (adres e-mail Użytkownika)
i hasła utworzonego przez Użytkownika.

 

11. W celu prawidłowej realizacji Usług administrator danych powierzył dane osobowe, o których mowa
w ust. 2 powyżej Operatorowi – Mennicy Polskiej S.A.


12. Administrator danych nie pozyskuje jakichkolwiek informacji o płatnościach dokonywanych za pośrednictwem Portalu Pasażera. W momencie pozytywnego zakończenia płatności z tytułu sprzedaży Biletu, Operator Płatności przekazuje do Operatora wyłączenie informację o dokonaniu płatności.


13. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.


14. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z przysługujących praw, bądź ma jakieś pytania dotyczące ochrony danych osobowych, może skontaktować się z Operatorem za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej bok@urbancard.pl. W przypadku żądań Użytkownika określonych w art. 15-22 RODO, Biuro Obsługi Klienta niezwłocznie przesyła treść wniosków do Gminy Wrocław.


15. Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Użytkownika. Ponadto, każda informacja, którą Użytkownik udostępnia publicznie, będzie publicznie dostępna także dla innych osób. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkownika cudzych danych osobowych, bądź za działania osób trzecich, którym Użytkownik przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Operator nie zaleca Użytkownikom podawania swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat np. adresu e-mail, hasła, loginu itp. innym podmiotom, czy osobom chyba, że jest to konieczne do świadczenia Usług i wynika wyraźnie z Regulaminu.

 

§ 12. Postanowienia końcowe


1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub uzupełnienia Regulaminu w każdym czasie z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:


1) zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Gminę Wrocław lub Operatora obowiązek określonej modyfikacji tej treści;
2) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Gminę Wrocław lub Operatora obowiązek określonej modyfikacji tej treści;
3) wprowadzenie przez Gminę Wrocław lub Operatora nowych funkcjonalności Portalu Pasażera lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu następuje
w zakresie tych funkcjonalności;
4) wprowadzanie przez Gminę Wrocław lub Operatora nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu następuje w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych;
5) powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych w Regulaminie mogą być sprzeczne z prawem, w tym
w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu następuje w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z usunięciem ww. sprzeczności z prawem;
6) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla konsumentów – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu następuje w zakresie, który pozwala na uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.


2. Operator poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach w Regulaminie i o dacie ich wejścia w życie poprzez wiadomość poczty elektronicznej wysłaną na adres e-mail Użytkownika, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli w okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec tych zmian (np. w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: bok@urbancard.pl, przyjmuje się, że je zaakceptował. W okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik może usunąć Konto Pasażera zgodnie z postanowieniami Regulaminu, albo zgłosić sprzeciw, o którym mowa powyżej, w wyniku którego Umowa o Konto Pasażera wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian.


3. Zasady korzystania z przewozów na podstawie Biletów przypisanych do Kart URBANCARD zawierają regulaminy przewoźników świadczących na rzecz Gminy Wrocław usługi przewozu osób i bagażu w lokalnym transporcie zbiorowym.


4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Załącznik nr 2 – Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora Portalu URBANCARD zgodnie z Regulaminem.

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu Użytkownika Portalu Pasażera 

 

Miejscowość, data

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Imię i nazwisko konsumenta 

Adres konsumenta 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

 

Ja ………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dostarczanie funkcjonalności Konta Pasażera w Serwisie internetowym znajdującym się pod adresem www.urbancard.pl 

Data zawarcia umowy………………………………………..………………. 

 

…………………………………… 

Podpis konsumenta

 

 

 

 

Załącznik nr 2
do Regulaminu Użytkownika Portalu PasażeraInformacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora Portalu Pasażera na stronie URBANCARD.

 

Operator Portalu Pasażera, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.


Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Operatora Portalu Pasażera  środków zabezpieczających infrastrukturę Portalu Pasażera  przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.


Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:


a) złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery,
b) programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu,
c) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,
d) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing),
e) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich.


Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Oprogramowanie antywirusowe powinno być stale aktualizowane.


Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:


a) włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
b) aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
c) nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
d) czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
e) wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
f) regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
g) szyfrowanie transmisji danych,
h) instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
i) używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

Operator Portalu Pasażera, działając stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez Operatora Portalu Pasażera  do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w niniejszym Regulaminie.