Bilety, ceny i ich rodzaje

Bilety, ceny i ich rodzaje

 

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Taryfa obowiązująca od dnia 1 września 2021r.

 

Bilety papierowe

Bilety jednorazowe

 

Bilet jednorazowy – na wszystkie linie – Normalny – 4,60 PLN

Bilet jednorazowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,30 PLN

Bilet jednorazowy uprawnia do jednorazowego przejazdu jednym środkiem transportu – autobusem bądź tramwajem.

 

Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z linii: normalnych, podmiejskich, pospiesznych oraz nocnych. Stanowi on dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w danym pojeździe i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

 

W przypadku awaryjnego przerwania biegu pojazdu bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy pojazdem wskazanym przez przewoźnika, w którego pojeździe bilet skasowano. Opłatę za przejazd jednorazowy można uiścić za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie mniejszej niż wysokość należnej opłaty. Skasowanego biletu nie wolno odstępować innej osobie.

 

Bilety czasowe

 

Bilet 15-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 3,20 PLN

Bilet 15-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 1,60 PLN

Bilet 30-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 4,00 PLN

Bilet 30-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,00 PLN

Bilet 60-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 5,20 PLN

Bilet 60-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,60 PLN

Bilet 90-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 7,00 PLN

Bilet 90-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 3,50 PLN

Bilet 24-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 15,00 PLN

Bilet 24-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 7,50 PLN

Bilet 48-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 26,00 PLN

Bilet 48-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 13,00 PLN

Bilet 72-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 32,00 PLN

Bilet 72-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 16,00 PLN

Bilet 168-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 54,00 PLN

Bilet 168-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 27,00 PLN

Bilet czasowy przeznaczony jest do jednorazowego kasowania i zachowuje swoją ważność od momentu skasowania go przez okres: 15 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 24 godzin, 48 godzin, 72 godzin i 168 godzin. W okresie ważności biletu czasowego możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży.

 

Skasowany bilet 15, 30, 60, 90-minutowy zachowuje ważność w sytuacjach awaryjnych uniemożliwiających kontynuację podróży tym samym tramwajem lub autobusem, w szczególności w sytuacji: awarii tramwaju lub autobusu, wypadku komunikacyjnego, braku zasilania pod warunkiem ponownego skasowania go w ciągu 30 minut od chwili wystąpienia powyższych okoliczności.

 

Skasowany bilet czasowy w tramwaju lub autobusie jest aktualny w innych tramwajach i autobusach na wszystkich typach linii w okresie jego ważności.

 

Dwa bilety czasowe ulgowe: 15-minutowe, 30-minutowe, 60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne i 168-godzinne zastępują odpowiednio bilety pełnopłatne: 15-minutowe, 30-minutowe, 60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne i 168-godzinne, pod warunkiem jednoczesnego ich skasowania.

 

Bilety grupowe

 

Bilet grupowy (do 15 osób) – na wszystkie linie – Normalny – 44,00 PLN

Bilet grupowy (do 15 osób) – na wszystkie linie – Ulgowy – 22,00 PLN

Bilety grupowe uprawniają nie więcej niż 15 osób do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu lub do jednokrotnego przejazdu środkiem komunikacji, w którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

 

Bilety okresowe kodowane na imiennej karcie URBANCARD

 

Bilety imienne

 

Bilet 7-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 38,00 PLN

Bilet 7-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 19,00 PLN

Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 110,00 PLN

Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 55,00 PLN

Bilet 30-dniowy – na dwie dowolne linie – Normalny – 74,00 PLN

Bilet 30-dniowy – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 37,00 PLN

Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 208,00 PLN

Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 104,00 PLN

Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 302,00 PLN

Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 151,00 PLN

Bilet 180-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 560,00 PLN

Bilet 180-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 280,00 PLN

Bilet 365-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 1050,00 PLN

Bilet 365-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 525,00 PLN

Bilet 4-miesięczny – na dwie dowolne linie – Normalny – 260,00 PLN

Bilet 4-miesięczny – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 130,00 PLN

Bilet 4-miesięczny – na wszystkie linie – Normalny – 400,00 PLN

Bilet 4-miesięczny – na wszystkie linie – Ulgowy – 200,00 PLN

Bilet 5-miesięczny – na dwie dowolne linie – Normalny – 304,00 PLN

Bilet 5-miesięczny – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 152,00 PLN

Bilet 5-miesięczny – na wszystkie linie – Normalny – 490,00 PLN

Bilet 5-miesięczny – na wszystkie linie – Ulgowy – 245,00 PLN

Bilet imienny kodowany jest na spersonalizowanych (z nadrukowanym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika) Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD. Bilet imienny upoważnia wskazaną osobę do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, na określonych typach linii.

 

Bilet okresowy na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii, których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni.

 

Bilet semestralny czteromiesięczny imienny - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

 

Bilet semestralny pięciomiesięczny imienny - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

 

Bilety imienne „Nasz Wrocław”

 

Bilet „Nasz Wrocław Kolej” – na wszystkie linie – Normalny – 1,00 PLN

Bilet „Nasz Wrocław Kolej” – na wszystkie linie – Ulgowy – 0,50 PLN

Bilet 7-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 30,00 PLN

Bilet 7-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 15,00 PLN

Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 90,00 PLN

Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 45,00 PLN

Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Normalny – 60,00 PLN

Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 30,00 PLN

Bilet 60-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 170,00 PLN

Bilet 60-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 85,00 PLN

Bilet 90-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 240,00 PLN

Bilet 90-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 120,00 PLN

Bilet 180-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 420,00 PLN

Bilet 180-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 210,00 PLN

Bilet 365-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 800,00 PLN

Bilet 365-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 400,00 PLN

Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Normalny – 194,00 PLN

Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 97,00 PLN

Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 300,00 PLN

Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 150,00 PLN

Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Normalny – 230,00 PLN

Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 115,00 PLN

Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 370,00 PLN

Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 185,00 PLN

Do korzystania z biletu imiennego „Nasz Wrocław”, uprawnione są osoby zamieszkałe we Wrocławiu i rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu, które posiadają aktywny status w programie „Nasz Wrocław”.

 

Bilet imienny „Nasz Wrocław” kodowany jest na spersonalizowanych (z nadrukowanym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika) Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD. Bilet imienny upoważnia wskazaną osobę do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, na określonych typach linii.

 

Bilet imienny „Nasz Wrocław” na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii, których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni.

 

Bilet semestralny czteromiesięczny imienny „Nasz Wrocław” - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

 

Bilet semestralny pięciomiesięczny imienny „Nasz Wrocław” - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

 

Bilet miesięczny „Nasz Wrocław Kolej” - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez okres jednego miesiąca liczonego od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

 

Bilety na okaziciela

 

Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 170,00 PLN

Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 85,00 PLN

Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 310,00 PLN

Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 155,00 PLN

Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 430,00 PLN

Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 215,00 PLN

 

Bilety na okaziciela kodowane są na niespersonalizowanych Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD posiadających nadruk 'NA OKAZICIELA'. Bilet na okaziciela upoważnia jego posiadacza do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, wszystkimi typami linii komunikacji miejskiej.

 

KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA

Taryfa obowiązująca na liniach 907, 909, 920, 927, 933, 947 i 967 od dnia 1 grudnia 2023r.

 

Gmina Kąty Wrocławskie

Bilety jednorazowe

 

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Normalny, Kąty Wr. - Kąty Wr. - 4,60 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Ulgowy, Kąty Wr. - Kąty Wr. - 2,30 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Normalny, Wrocław - Kąty Wr. - 5,20 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław - Kąty Wr. - 2,60 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Normalny, Wrocław – Wrocław - 4,60 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław – Wrocław - 2,30 PLN

 

Bilety imienne

 

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Normalny, Kąty Wr. - Kąty Wr. - 74,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Ulgowy, Kąty Wr. - Kąty Wr. - 37,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Normalny, Wrocław - Kąty Wr. - 94,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław - Kąty Wr. - 47,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Normalny, Wrocław - Wrocław - 74,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław - Wrocław - 37,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne + Wrocław, Normalny, Wrocław - Kąty Wr. - 140,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne + Wrocław, Ulgowy, Wrocław - Kąty Wr. - 70,00 PLN

 

Bilety imienne „Nasz Wrocław”

 

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Normalny, Kąty Wr. - Kąty Wr. - 60,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Ulgowy, Kąty Wr. - Kąty Wr. - 30,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Normalny, Wrocław - Kąty Wr. - 80,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław - Kąty Wr. - 40,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Normalny, Wrocław - Wrocław - 60,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław - Wrocław - 30,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne + Wrocław, Normalny, Wrocław - Kąty Wr. - 134,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne + Wrocław, Ulgowy, Wrocław - Kąty Wr. - 67,00 PLN

 

 

Gmina Czernica

Bilety jednorazowe

 

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Normalny, Czernica – Czernica - 4,60 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Ulgowy, Czernica – Czernica - 2,30 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Normalny, Wrocław – Czernica - 5,20 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław – Czernica - 2,60 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Normalny, Wrocław - Wrocław - 4,60 PLN

Bilet jednorazowy, linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław - Wrocław - 2,30 PLN

 

Bilety imienne

 

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Normalny, Czernica – Czernica - 74,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Ulgowy, Czernica – Czernica - 37,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Normalny, Wrocław – Czernica - 94,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław – Czernica - 47,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Normalny, Wrocław - Wrocław -74,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław - Wrocław - 37,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne + Wrocław, Normalny, Wrocław – Czernica - 140,00 PLN

Bilet 30-dniowy, linie międzygminne + Wrocław, Ulgowy, Wrocław – Czernica - 70,00 PLN

 

Bilety imienne „Nasz Wrocław”

 

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Normalny, Czernica – Czernica - 60,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Ulgowy, Czernica – Czernica - 30,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Normalny, Wrocław – Czernica - 80,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław – Czernica - 40,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Normalny, Wrocław - Wrocław - 60,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne, Ulgowy, Wrocław - Wrocław - 30,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne + Wrocław, Normalny, Wrocław – Czernica - 134,00 PLN

Bilet 30-dniowy "Nasz Wrocław", linie międzygminne + Wrocław, Ulgowy, Wrocław – Czernica - 67,00 PLN

Utworzono środa, 29 listopada 2023 00:09:19