Aby otrzymać URBANCARD EP  należy złożyć wniosek o wydanie karty osobiście w  jednym z 4 Biur Obsługi Klienta URBANCRD lub poprzez stronę internetową https://www.urbancard.pl/

Kartę można odebrać w jednym z Biur Obsługi Klienta po upływie 2 dni roboczych od daty przyjęcia wniosku. W przypadku składania wniosku o kartę imienną należy dołączyć aktualne zdjęcie (np. aktualne zdjęcie do legitymacji szkolnej/studenckiej, paszportu lub dowodu osobistego). Zdjęcie do personalizacji URBANCARD EP można również wykonać (nieodpłatnie) w Biurach Obsługi Klienta URBANCARD.

Wniosek złożony za pomocą strony internetowej wymaga osobistego potwierdzenia w jednym z Biur Obsługi Klienta przez osobę składającą wniosek, poprzez wylegitymowanie się i złożenie podpisu na wniosku. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie twarzy w formacie JPEG, PNG, GIF (plik max. do 500 kb)

BIURA OBSŁUGI KLIENTA URBANCARD znajdują się w lokalizacjach:

ul. Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław pn - pt: 8.00 – 18.00; so: 9.00 - 14.00
ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław pn - pt: 8.00 – 18.00
ul. Ładna 1c, 50-353 Wrocław pn - pt: 8.00 – 18.00
al. Kromera 21a, 51-163 Wrocław pn - pt: 8.00 – 19.00; so: 9.00 - 14.00
ul. Świeradowska 22, 50-559 Wrocław pn - pt: 8.00 – 19.00; so: 9.00 - 14.00

 

W każdym z w/w Biur można złożyć wniosek o wydanie URBANCARD, odebrać kartę a także kupić bilety, zgłosić reklamację oraz zagubienie lub kradzież karty.

W przypadku wniosków składanych osobiście miejsce złożenia wniosku o wydanie karty jest jednocześnie miejscem jej odbioru.

Kliknij tutaj aby pobrać i wydrukować wniosek wydanie URBANCARD EP

Kliknik tutaj aby złożyć wniosek przez Internet

Osoba pełnoletnia składając wniosek zobowiązana jest do okazania ważnego dowodu tożsamości. Osoba niepełnoletnia, od ukończenia 13 roku życia, może złożyć wniosek samodzielnie, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub innego ważnego dokumentu tożsamości.
Za osobę niepełnoletnią poniżej 13 roku życia wniosek składają wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni (lub inne osoby posiadające ważne pełnomocnictwo wystawione przez rodzica lub opiekuna prawnego). Osoba składająca wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej, poniżej 13 roku życia, zobowiązana jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości oraz jednego z wymienionych ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość reprezentowanej osoby niepełnoletniej: legitymacji szkolnej, dokumentu tożsamości, aktu urodzenia, zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL lub innego dokumentu wydanego przez instytucje, urzędy i organy do tego upoważnione.

 

W celu zgłoszenia wniosku o zdalne anulowanie biletu okresowego prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie skanu wypełnionego formularza na w adres email bok@urbancard.pl.

Realizacja wniosku dotyczyć będzie wyłącznie kompletnie wypełnionych formularzy.

Dla zgłoszeń, które wpłynęły w dniu bieżącym do godziny 14.00 – bilet anulowany będzie w dniu zgłoszenia.

Dla zgłoszeń, które wpłynęły w  dniu bieżącym po godzinie 14.00 – bilet anulowany będzie następnego dnia roboczego.

Przy anulowaniu biletu, po rozpoczęciu jego ważności, zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 20% wartości zakupionego biletu oraz odjęte zostaną dni wykorzystane.

Zwrot środków z tytułu anulowania biletu w postaci przelewu na konto bankowe podane w dyspozycji przelewu, realizowany będzie w czasie do trzech dni roboczych po dokonaniu anulowania biletu.

Pobierz formularz

 

System BLIK Zbliżeniowy to mobilny standard płatności dostępny w wybranych mobilnych aplikacjach bankowych, dla telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android wyposażonych w moduł NFC. Dzięki niemu możliwe jest realizowanie płatności smartfonem bez podawania kodu oraz posiadania karty płatniczej. W systemie biletowym URBANCARD metodą płatności BLIK Zbliżeniowy można opłacić zakup biletów w stacjonarnych automatach biletowych oraz kasownikach biletowych zainstalowanych w pojazdach.

Na stronie głównej Portalu URBANCARD dostępny jest przycisk „HISTORIA BILETÓW NABYTYCH W KASOWNIKACH”. Po jego kliknięciu pojawi się okno zawierające pola do wprowadzenia danych karty. W odpowiednich polach  należy wprowadzić kolejno pełny numer karty oraz datę jej ważności. Po poprawnym wprowadzeniu numeru karty należy kliknąć w pole z datą ważności karty i wybrać poprawną datę z kalendarza, na koniec klikając w przycisk „Zweryfikuj kartę”.

Dodatkowo w październiku 2021 zmodyfikowaliśmy funkcję „Sprawdź bilet zakupiony w kasowniku”  dostępną w urządzeniach znajdujących się w pojazdach.
Pasażer może sprawdzić historię swoich biletów do 72 godzin od:

 • czasu nabycia biletu - dla biletów jednorazowych;
 • ukończenia terminu ważności - dla biletów czasowych.

Informacja o zakupionych biletach jednorazowych lub czasowych wyświetlana jest w każdym pojeździe, bez względu na to w którym zostały nabyte.
Prezentacja informacji o historii nabytych biletów do 3 dni pozwala w łatwy sposób sprawdzić, jakie bilety kupowałeś/ kupowałaś w ostatnim czasie.

W celu ułatwienia realizacji procesu reklamacyjnego wprowadziliśmy nową funkcjonalność na stronie www.urbancard.pl/historia. Każdy pasażer może uzyskać skrócony numer Token dla swojej fizycznej Zbliżeniowej Karty Płatniczej i skorzystać z elektronicznego formularza reklamacyjnego.
Przypomnijmy, że skrócony numer Token to bezpieczny identyfikator Twojej karty płatniczej w Systemie Urbancard. Numer ten jest niezbędny do weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego.

Wprowadzenie tego rozwiązania umożliwia przeprowadzenie procesu reklamacji w całości w formie elektronicznej. Nie będzie już konieczności osobistej wizyty w Biurze Obsługi Klienta, jak dotychczas.

Wygenerowanie numeru TOKEN możliwe jest:
- poprzez przyłożenie karty do jednego z czytników znajdujących w jednym z Biur Obsługi Klienta.
- na stronie www.urbancard.pl w zakładce „HISTORIA BILETÓW NABYTYCH W KASOWNIKACH” (dotyczy wyłącznie  historii biletów nabytych w kasownikach z wykorzystaniem fizycznej karty płatniczej). Każdy pasażer może uzyskać skrócony numer Token dla swojej fizycznej Zbliżeniowej Karty Płatniczej i skorzystać z elektronicznego formularza reklamacyjnego.

Transakcje w kasownikach znajdujących się w pojazdach są przetwarzane w trybie odroczonej autoryzacji i dobowej agregacji płatności. W przypadku, gdy ustawienia konfiguracyjne karty uniemożliwiają obsługę transakcji w modelu odroczonym, wówczas na ekranie kasownika zostanie zaprezentowany komunikat „Transakcja nieudana Płatność nie została zrealizowana”. W takim wypadku nie ma możliwości zakupu biletu przy pomocy wyżej wymienionej karty i konieczny jest kontakt z bankiem w celu wyjaśnienia sprawy.

Bilety, ceny i ich rodzaje

Taryfa obowiązująca od dnia 1 września 2021r.

 1. Bilety papierowe

Bilety jednorazowe

 1. Bilet jednorazowy – na wszystkie linie – Normalny – 4,60 PLN
 2. Bilet jednorazowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,30 PLN

Bilet jednorazowy uprawnia do jednorazowego przejazdu jednym środkiem transportu – autobusem bądź tramwajem.

Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z linii: normalnych, podmiejskich, pospiesznych oraz nocnych. Stanowi on dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w danym pojeździe i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

W przypadku  awaryjnego  przerwania  biegu  pojazdu  bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy pojazdem wskazanym  przez  przewoźnika, w którego pojeździe bilet skasowano. Opłatę za przejazd jednorazowy można uiścić za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie mniejszej niż wysokość należnej opłaty. Skasowanego biletu nie wolno odstępować innej osobie.

Bilety czasowe

 1. Bilet 15-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 3,20 PLN
 2. Bilet 15-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 1,60 PLN
 3. Bilet 30-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 4,00 PLN
 4. Bilet 30-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,00 PLN
 5. Bilet 60-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 5,20 PLN
 6. Bilet 60-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,60 PLN
 7. Bilet 90-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 7,00 PLN
 8. Bilet 90-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 3,50 PLN
 9. Bilet 24-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 15,00 PLN
 10. Bilet 24-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 7,50 PLN
 11. Bilet 48-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 26,00 PLN
 12. Bilet 48-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 13,00 PLN
 13. Bilet 72-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 32,00 PLN
 14. Bilet 72-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 16,00 PLN
 15. Bilet 168-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 54,00 PLN
 16. Bilet 168-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 27,00 PLN

Bilet czasowy przeznaczony jest do jednorazowego kasowania i zachowuje swoją ważność od momentu skasowania go przez okres: 15 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 24 godzin, 48 godzin, 72 godzin i 168 godzin. W okresie ważności biletu czasowego możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży.

Skasowany bilet 15, 30, 60, 90-minutowy zachowuje ważność w sytuacjach awaryjnych uniemożliwiających kontynuację podróży tym samym tramwajem lub autobusem, w szczególności w sytuacji: awarii tramwaju lub autobusu, wypadku komunikacyjnego, braku zasilania pod warunkiem ponownego skasowania go w ciągu 30 minut od chwili wystąpienia powyższych okoliczności.

Skasowany bilet czasowy w tramwaju lub autobusie jest aktualny w innych tramwajach i autobusach na wszystkich typach linii w okresie jego ważności.

Dwa bilety czasowe ulgowe: 15-minutowe, 30-minutowe, 60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne i 168-godzinne zastępują odpowiednio bilety pełnopłatne: 15-minutowe, 30-minutowe, 60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne i 168-godzinne, pod warunkiem jednoczesnego ich skasowania.

Bilety grupowe

 1. Bilet grupowy (do 15 osób) – na wszystkie linie – Normalny – 44,00 PLN
 2. Bilet grupowy (do 15 osób) – na wszystkie linie – Ulgowy – 22,00 PLN

Bilety grupowe uprawniają nie więcej niż 15 osób do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu lub do jednokrotnego przejazdu środkiem komunikacji, w którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

 

 1. Bilety okresowe kodowane na imiennej karcie URBANCARD

Bilety imienne:

 1. Bilet 7-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 38,00 PLN
 2. Bilet 7-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 19,00 PLN
 3. Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 110,00 PLN
 4. Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 55,00 PLN
 5. Bilet 30-dniowy – na dwie dowolne linie – Normalny – 74,00 PLN
 6. Bilet 30-dniowy – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 37,00 PLN
 7. Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 208,00 PLN
 8. Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 104,00 PLN
 9. Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 302,00 PLN
 10. Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 151,00 PLN
 11. Bilet 180-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 560,00 PLN
 12. Bilet 180-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 280,00 PLN
 13. Bilet 365-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 1050,00 PLN
 14. Bilet 365-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 525,00 PLN
 15. Bilet 4-miesięczny – na dwie dowolne linie – Normalny – 260,00 PLN
 16. Bilet 4-miesięczny – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 130,00 PLN
 17. Bilet 4-miesięczny – na wszystkie linie – Normalny – 400,00 PLN
 18. Bilet 4-miesięczny – na wszystkie linie – Ulgowy – 200,00 PLN
 19. Bilet 5-miesięczny – na dwie dowolne linie – Normalny – 304,00 PLN
 20. Bilet 5-miesięczny – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 152,00 PLN
 21. Bilet 5-miesięczny – na wszystkie linie – Normalny – 490,00 PLN
 22. Bilet 5-miesięczny – na wszystkie linie – Ulgowy – 245,00 PLN

Bilet imienny kodowany jest na spersonalizowanych (z nadrukowanym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika) Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD. Bilet imienny upoważnia wskazaną osobę do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, na określonych typach linii.

Bilet okresowy na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii, których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni.

Bilet semestralny czteromiesięczny imienny - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

Bilet semestralny pięciomiesięczny imienny - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

Bilety imienne „Nasz Wrocław”

 1. Bilet „Nasz Wrocław Kolej” – na wszystkie linie – Normalny – 1,00 PLN
 2. Bilet „Nasz Wrocław Kolej” – na wszystkie linie – Ulgowy – 0,50 PLN
 3. Bilet 7-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 30,00 PLN
 4. Bilet 7-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 15,00 PLN
 5. Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 90,00 PLN
 6. Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 45,00 PLN
 7. Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Normalny – 60,00 PLN
 8. Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 30,00 PLN
 9. Bilet 60-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 170,00 PLN
 10. Bilet 60-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 85,00 PLN
 11. Bilet 90-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 240,00 PLN
 12. Bilet 90-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 120,00 PLN
 13. Bilet 180-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 420,00 PLN
 14. Bilet 180-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 210,00 PLN
 15. Bilet 365-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 800,00 PLN
 16. Bilet 365-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 400,00 PLN
 17. Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Normalny – 194,00 PLN
 18. Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 97,00 PLN
 19. Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 300,00 PLN
 20. Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 150,00 PLN
 21. Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Normalny – 230,00 PLN
 22. Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 115,00 PLN
 23. Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 370,00 PLN
 24. Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 185,00 PLN

Do korzystania z biletu imiennego „Nasz Wrocław”, uprawnione są osoby zamieszkałe we Wrocławiu i rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu, które posiadają aktywny status w programie „Nasz Wrocław”.

Bilet imienny „Nasz Wrocław” kodowany jest na spersonalizowanych (z nadrukowanym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika) Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD. Bilet imienny upoważnia wskazaną osobę do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, na określonych typach linii.

Bilet imienny „Nasz Wrocław” na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii, których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni.

Bilet semestralny czteromiesięczny imienny „Nasz Wrocław” - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

Bilet semestralny pięciomiesięczny imienny „Nasz Wrocław” - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

Bilet miesięczny „Nasz Wrocław Kolej” - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez okres jednego miesiąca liczonego  od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

 

Bilety na okaziciela

 1. Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 170,00 PLN
 2. Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 85,00 PLN
 3. Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 310,00 PLN
 4. Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 155,00 PLN
 5. Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 430,00 PLN
 6. Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 215,00 PLN

Bilety na okaziciela kodowane są na niespersonalizowanych Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD posiadających nadruk 'NA OKAZICIELA'. Bilet na okaziciela upoważnia jego posiadacza do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, wszystkimi typami linii komunikacji miejskiej.

W przypadku zakupu biletów w kasownikach system poboru opłat OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku pasażera kwotą stanowiącą łączną wartość wszystkich biletów zakupionych w danym dniu.
W przypadku odmowy przez bank zapłaty wskazanej kwoty (np.: z powodu braku środków, aspektów technicznych, innych), karta płatnicza (w postaci zaszyfrowanego tokenu) zostaje umieszczona na liście kart zastrzeżonych w systemie URBANCARD do czasu uzyskania z banku potwierdzenia dokonania transakcji.