Karta URBANCARD EP  służy jako identyfikator poświadczający nabycie przez Pasażera biletów okresowych, jak również umożliwia również kodowanie Elektronicznej Portmonetki i może być nośnikiem innych usług.  

Aby korzystać z URBANCARD EP należy zakupić elektroniczny bilet okresowy wrocławskiej komunikacji zbiorowej, który będzie przypisany do danej karty URBANCARD EP
lub zakodować na niej środki na Elektroniczną Portmonetkę.

Zakupu elektronicznego bilet okresowego, przypisanego do danej URBANCARD EP  dokonać można w Automatach Biletowych, Punktach Sprzedaży i w sklepie internetowym www.urbancard.pl.

Bilet okresowy zakupiony w nowym sklepie www nie wymaga kodowania na karcie URBANCARD i URBANCARD EP. Zakodowania na karcie URBANCARD EP wymagają natomiast zakupione środki na Elektroniczną Portmonetkę. Zakupione w sklepie internetowym środki na Elektroniczną Portmonetkę można zakodować na Karcie URBANCARD EP w Automatach Biletowych, Punktach Sprzedaży i Kasownikach Biletowych.

Elektroniczna Portmonetka pozwala na zakup biletów jednorazowych i czasowych bezpośrednio w nowych Kasownikach Biletowych, w pojazdach komunikacji miejskiej we Wrocławiu.

Kartę URBANCARD lub URBANCARD EP, do której przypisany został zakupiony bilet należy mieć przy sobie w czasie korzystania z przejazdów Wrocławską Komunikacją Zbiorową i okazywać do kontroli osobom uprawnionym do kontroli biletów.

Kliknij tutaj aby złożyć wniosek przez Internet

 

Nowe taryfy za bilety obowiązujące od 2 września 2019 roku

 Rodzaje biletów  Ceny biletów
 Aktualna cena
 Typ biletu  Opis  N  U
 Bilety jednorazowe
 jednorazowy  na wszystkie linie  3,40  1,70
 czasowe
 15-minutowy  wszystkie linie  2,40  1,20
 30-minutowy  wszystkie linie  3,00  1,50
 60-minutowy  wszystkie linie  4,40  2,20
 90-minutowy  wszystkie linie  6,00  3,00
 24-godzinny  wszystkie linie  11,00  5,50
 48-godzinny  wszystkie linie  20,00  10,00
 72-godzinny  wszystkie linie  26,00  13,00
 168-godzinny (7-dobowy)  wszystkie linie  46,00  23,00
 imienne
 7-dniowy  wszystkie linie  30,00  15,00
 30-dniowy  dwie dowolne linie  60,00  30,00
 30-dniowy  wszystkie linie  90,00  45,00
 60-dniowe  wszystkie linie  170,00  85,00
 90-dniowe  wszystkie linie  240,00  120,00
 180-dniowe  wszystkie linie  420,00  210,00
 365-dniowy  wszystkie linie  800,00  400,00
 semestralny 4-miesięczny  dwie dowolne linie  194,00  97,00
 semestralny 4-miesięczny  wszystkie linie  300,00  150,00
 semestralny 5-miesięczny  dwie dowolne linie  230,00  115,00
 semestralny 5-miesięczny  wszystkie linie  370,00  185,00
 na okaziciela
 30-dniowy  wszystkie linie  170,00  85,00
 60-dniowy  wszystkie linie  310,00  155,00
 90-dniowy  wszystkie linie  430,00  215,00
 aglomeracyjne
 duża aglomeracja wrocławska  wszystkie linie  72,00  36,00
 grupowe
 do 15 osób  wszystkie linie  36,00  18,00

 

 

Rodzaje biletów komunikacji miejskiej obowiązujące od 2 września 2019

 

BILET JEDNORAZOWY:

Bilet jednorazowy uprawnia do jednorazowego przejazdu jednym środkiem transportu – autobusem bądź tramwajem.

Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z linii: normalnych oraz podmiejskich albo pospiesznych oraz nocnych. Stanowi on dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w danym pojeździe i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.
W przypadku  awaryjnego  przerwania  biegu  pojazdu  bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy pojazdem wskazanym  przez  przewoźnika, w którego pojeździe bilet skasowano.
Opłatę za przejazd jednorazowy można uiścić za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie mniejszej niż wysokość należnej opłaty. Skasowanego biletu nie wolno odstępować innej osobie.

BILETY OKRESOWE CZASOWE:

- 15 - minutowe uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów, na wszystkich typach linii, trwających do 15 minut liczonych od godziny skasowania biletu,

- 30 - minutowe uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów, na wszystkich typach linii, trwających do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu,

- 60 - minutowe - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, trwających do 60 minut liczonych od godziny skasowania biletu,

- 90 - minutowe - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, trwających do 90 minut liczonych od godziny skasowania biletu,

- 24 - godzinne - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 24 godziny liczone od godziny skasowania biletu,

- 48 - godzinne - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 48 godzin liczonych od godziny skasowania biletu,

- 72 - godzinne - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 72 godziny liczone od godziny skasowania biletu,

- 168 - godzinne (7-dobowe) - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 168 godzin (7 dób) liczonych od godziny skasowania biletu,

BILETY IMIENNE:

- 7 - dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 7 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

- 30 - dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach, liniach normalnych lub wszystkich typach linii przez 30 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

- 60 - dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 60 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

- 90 - dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 90 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

- 180 – dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 180 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

- 365 – dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 365 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

- semestralny czteromiesięczny imienny - uprawniający wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w czwartym, kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca, z zastrzeżeniem*,

- semestralny pięciomiesięczny imienny - uprawniający wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca, z zastrzeżeniem*,

BILETY NA OKAZICIELA

- 30 - dniowe na okaziciela - uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 30 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

- 60 - dniowe na okaziciela - uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 60 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

- 90 - dniowe na okaziciela - uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 90 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

BILETY AGLOMERACYJNE IMIENNE – miesięczne bilety imienne, uprawniające wskazaną na bilecie osobę do przejazdów na wszystkich typach linii komunikacji miejskiej Gminy oraz przejazdów komunikacją przewoźnika kolejowego lub operatora sąsiedniej gminy, na mocy porozumień międzygminnych, przez okres wskazany na bilecie. 

BILETY GRUPOWE – uprawniające nie więcej niż 15 osób do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu lub do jednokrotnego przejazdu środkiem komunikacji, w którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

*W przypadku gdy bilet okresowy zakupiony został w pierwszym dniu jego obowiązywania, ważny jest on od momentu jego zakupu.

W przypadku kontroli biletowej, Pasażerowie posiadający ważny bilet okresowy zakupiony na kartę Urbancard/Urbancard EP, którego parametry zostały uprzednio zmienione w jednym z BOK URBANCARD  (np. zmiana numer linii/okresu ważności etc.) powinni uprzedzić o takiej zmianie kontrolera MPK i poprosić o odczyt prawidłowych danych o parametrach biletu z systemu centralnego.

Za pierwszym razem użycia takiej karty w systemie, terminal biletowy dokona jej autoryzacji. Jednakże w przypadku, gdy system nie będzie w stanie obciążyć konta z powodu braku środków lub za niskiego poziomu limitów, karta zostanie wpisana na listę kart zablokowanych w systemie OPS. Każdorazowa następna próba użycia w systemie OPS karty wpisanej na listę kart zablokowanych będzie skutkowała odmową i brakiem autoryzacji. W momencie zbliżenia karty płatniczej do Kasownika Biletowego na ekranie wyświetli się informacja „Karta zastrzeżona. Proszę zgłosić się do Biura Obsługi Klienta”.

W takiej sytuacji pasażer powinien:

  1. Jak najszybciej uzupełnić środki na koncie bankowym powiązanym ze zbliżeniową karta płatniczą. System biletowy automatycznie ponowi zapytanie do banku wydawcy karty płatniczej o dostępność środków odpowiednio po 1., 14., 23. dobie dla kart Mastercard/Maestro, w  przypadku kart Visa - po 1. i 14. dobie od momentu zrealizowania transakcji w Kasowniku Biletowym, dla której wystąpiła odmowa z uwagi na brak środków.  W momencie skutecznego ściągnięcia zaległych środków, system biletowy automatycznie usunie kartę płatniczą z listy kart zastrzeżonych i pasażer będzie mieć możliwość realizacji kolejnych transakcji.
  2. Alternatywnie pasażer może się udać do jednego z 4 Biur Obsługi Klienta, zweryfikować jaki jest obecny stan zaległości w systemie biletowym z tytułu nieuregulowanych transakcji oraz opłacić transakcje. Operator BOK po uregulowaniu zaległości przez klienta dokona ręcznego odblokowania karty w systemie biletowym i pasażer będzie mieć możliwość realizacji kolejnych transakcji.

 

Aby otrzymać URBANCARD EP  należy złożyć wniosek o wydanie karty osobiście w  jednym z 4 Biur Obsługi Klienta URBANCRD lub poprzez stronę internetową https://www.urbancard.pl/

Kartę można odebrać w jednym z Biur Obsługi Klienta po upływie 2 dni roboczych od daty przyjęcia wniosku. W przypadku składania wniosku o kartę imienną należy dołączyć aktualne zdjęcie (np. aktualne zdjęcie do legitymacji szkolnej/studenckiej, paszportu lub dowodu osobistego). Zdjęcie do personalizacji URBANCARD EP można również wykonać (nieodpłatnie) w Biurach Obsługi Klienta URBANCARD.

Wniosek złożony za pomocą strony internetowej wymaga osobistego potwierdzenia w jednym z Biur Obsługi Klienta przez osobę składającą wniosek, poprzez wylegitymowanie się i złożenie podpisu na wniosku. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie twarzy w formacie JPEG, PNG, GIF (plik max. do 500 kb)

BIURA OBSŁUGI KLIENTA URBANCARD znajdują się w lokalizacjach:

ul. Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław pn - pt: 8.00 – 18.00; so: 9.00 - 14.00
ul. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław (MPK Wrocław) pn - czw: 8.00-18.00; pt: 8.00 - 16.00
ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław pn - pt: 8.00 – 18.00
ul. Ładna 1c, 50-353 Wrocław pn - pt: 8.00 – 18.00

 

W każdym z w/w Biur można złożyć wniosek o wydanie URBANCARD, odebrać kartę a także kupić bilety, zgłosić reklamację oraz zagubienie lub kradzież karty.

W przypadku wniosków składanych osobiście miejsce złożenia wniosku o wydanie karty jest jednocześnie miejscem jej odbioru.

Kliknij tutaj aby pobrać i wydrukować wniosek wydanie URBANCARD EP

Kliknik tutaj aby złożyć wniosek przez Internet

Osoba pełnoletnia składając wniosek zobowiązana jest do okazania ważnego dowodu tożsamości. Osoba niepełnoletnia, od ukończenia 13 roku życia, może złożyć wniosek samodzielnie, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub innego ważnego dokumentu tożsamości.
Za osobę niepełnoletnią poniżej 13 roku życia wniosek składają wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni (lub inne osoby posiadające ważne pełnomocnictwo wystawione przez rodzica lub opiekuna prawnego). Osoba składająca wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej, poniżej 13 roku życia, zobowiązana jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości oraz jednego z wymienionych ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość reprezentowanej osoby niepełnoletniej: legitymacji szkolnej, dokumentu tożsamości, aktu urodzenia, zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL lub innego dokumentu wydanego przez instytucje, urzędy i organy do tego upoważnione.

 

 

KASOWNIK

 

Bilet w kasowniku w pojeździe można kupić za pomocą karty URBANCARD EP (na Elektronicznej Portmonetce) lub karty płatniczej z funkcją zbliżeniową.

Elektroniczna Portmonetka na karcie URBANCARD EP przez zakupem biletu musi być doładowana środkami płatniczymi. Środki na URBANCARD EP można doładować w punktach sprzedaży URBANCARD (np. kioskach), w biletomatach lub przez Internet.

Za pomocą karty płatniczej lub karty URBANCARD EP można kupić w kasowniku bilety czasowe, jednorazowe i grupowe.

Jak kupić bilet?

  1. Wybierz na ekranie dotykowym kasownika bilet (lub bilety) który chcesz kupić poprzez naciśnięcie przycisku „+” obok wybranego biletu (na ekranie głównym są umieszczone cztery najbardziej popularne bilety – pozostałe bilety są dostępne po naciśnięciu przycisku „PEŁNA OFERTA BILETÓW”
  2. Po wybraniu biletu (lub biletów) naciśnij przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” i przyłóż kartę URBANCARD EP lub kartę płatniczą do czytnika kart znajdującego się bezpośrednio pod ekranem dotykowym kasownika
  3. Po zakupie biletu (lub biletów) kasownik wyświetla informację o akceptacji płatności.

UWAGA! Kasownik sprzedaje bilety wyłącznie w formie elektronicznej. Kasownik nie drukuje biletów ani potwierdzenia transakcji na papierze.

 

Film instruktażowy – jak kupić bilet za pomocą URBANCARD EP

 

Film instruktażowy – jak kupić bilet za pomocą karty płatniczej z funkcją zbliżeniową

 

Film instruktażowy – jak sprawdzić ważność biletu czasowego oraz jednorazowego

 

Film instruktażowy – jak sprawdzić ważność biletu okresowego

 

Instrukcja - opis elementów kasownika

 

Inne funkcje kasownika:

- skasowanie tradycyjnych biletów papierowych (zakupionych w punktach sprzedaży lub stacjonarnych automatach biletowych) 

 - sprawdzanie ważności biletu okresowego na kartach URBANCARD EP i URBANCARD

 - sprawdzanie stanu konta Elektronicznej Portmonetki

 - doładowanie Elektronicznej Portmonetki (po zakupie przez stronę www.urbancard.pl)

 

AUTOMAT

 

Instrukcja - opis elementów automatu

 

 

Kasowniki Biletowe sprzedają bilety jednorazowe i czasowe wyłącznie w formie elektronicznej bez wydruku. Bilet przypisany jest do karty URBANCARD EP lub bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą dokonano zakupu w Kasowniku Biletowym.  

Aby zakupić bilet w Kasowniku Biletowym należy wybrać bilet jaki chcemy kupić, następnie nacisnąć przycisk „Kupuję i Płacę” i przyłożyć do czytnika bankową zbliżeniową kartę płatniczą (bez podawania PIN) lub URBANCARD EP.

Dodatkowo Kasowniki Biletowe umożliwiają:

  • sprawdzanie ważności biletu okresowego przypisanego w Systemie Centralnym do karty URBANCARD EP i URBANCARD,
  • sprawdzanie stanu konta Elektronicznej Portmonetki,
  • zakodowanie na karcie URBANCARD EP środków EP zakupionych na stronie www.urbancard.pl.

 

Karta URBANCARD jest to karta zbliżeniowa w standardzie Mifare. Od maja 2010 URBANCARD jest nośnikiem biletów okresowych uprawniających do przejazdów Wrocławską Komunikacją Zbiorową. Karta URBANCARD to m.in. możliwość odtworzenia biletu w przypadku kradzieży lub zagubienia karty, powszechna dostępność Punktów Sprzedaży biletów elektronicznych, łatwość i wygoda w posługiwaniu się kartą.

Karta URBANCARD EP to nowoczesny i wielofunkcyjny nośnik usług i produktów elektronicznych w standardzie Mifare Desfire. Karta URBANCARD EP  poza funkcją biletu okresowego posiada funkcję Elektronicznej Portmonetki. Elektroniczna Portmonetka to rozwiązanie pozwalające na przechowywanie środków finansowych zapisywanych na URBANCARD EP pod postacią punktów (gdzie 1 punkt = 0,01 zł).  Elektroniczna Portmonetka pozwala na zakup biletów jednorazowych i czasowych bezpośrednio w nowych Kasownikach Biletowych, w pojazdach komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Elektroniczną Portmonetkę można doładować w stacjonarnych Automatach Biletowych, Punktach Sprzedaży i na stronie www.urbancard.pl

Co istotne nowy system będzie akceptował dotychczasowe karty URBANCARD, ale nie będzie na nich funkcjonalności Elektronicznej Portmonetki.