Jak dodać kartę płatniczą do aplikacji mobilnej Urbancard?

 

Jedną z dostępnych metod płatności za bilety komunikacji miejskiej w aplikacji Urbancard jest płatność dodaną do aplikacji kartą płatniczą. Aby dodać kartę w aplikacji Urbancard i skorzystać z płatności automatycznych należy postępować według poniższej instrukcji.

Proces dodania danych karty jest analogiczny w przypadku urządzeń mobilnych wyposażonych system operacyjny Android i IOS.

Instrukcja obsługi (krok po kroku): 

 1. Użytkownik po zalogowaniu do aplikacji, przechodzi do menu bocznego aplikacji i wybiera opcję „Ustawienia”.

    

 

       2.Użytkownik z poziomu rozwijanej listy ustawień wybiera opcję „Zarządzanie kartami”.

        3. Użytkownik wybiera przycisk „Dodaj kartę”.

 

 

    4. Użytkownik wpisuje ręcznie dane karty płatniczej lub korzysta z opcji zeskanowania numeru karty za pomocą aparatu urządzenia mobilnego.

   

     5. Użytkownik po wypełnieniu wszystkich danych wymaganych przez aplikację tj. pełnego numeru karty płatniczej, numeru CVV/CVC karty, daty ważności, danych osobowych tj. Imię, Nazwisko i adres e-mail, a także zaznaczenia „check-box” w celu akceptacji regulaminu sklepu i wyrażeniu zgody na obciążenie rachunku bankowego przypisanego do karty w celu realizacji transakcji zakupu biletów, wybiera przycisk „Zapisz kartę”.

 

 

    6. Aplikacja weryfikuje podane przez użytkownika dane. W trakcie tego procesu pojawi się informacja o trwającym procesie weryfikacji. Może to zająć kilka chwil.

 

 

    7. Zgodnie z wymaganiami agenta rozliczeniowego (DOTPAY) w celu autentykacji karty niezbędna jest realizacja przelewu uwierzytelniającego na kwotę 1,00 PLN. Środki zostaną zwrócone na konto pasażera w ciągu kilku dni roboczych.

 

   8. Na kolejnym ekranie aplikacji zostanie zaprezentowana informacja o pomyślenie zakończonym procesie dodania karty w aplikacji mobilnej Urbancard. Po wybraniu biletu w aplikacji i przejściu do etapu zapłaty za bilet wprowadzona karta będzie zapamiętana w aplikacji, dzięki czemu zakup biletu będzie znacznie szybszy.

 

 

W celu zgłoszenia wniosku o zdalne anulowanie biletu okresowego prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie skanu wypełnionego formularza na w adres email bok@urbancard.pl.

Realizacja wniosku dotyczyć będzie wyłącznie kompletnie wypełnionych formularzy.

Dla zgłoszeń, które wpłynęły w dniu bieżącym do godziny 14.00 – bilet anulowany będzie w dniu zgłoszenia.

Dla zgłoszeń, które wpłynęły w  dniu bieżącym po godzinie 14.00 – bilet anulowany będzie następnego dnia roboczego.

Przy anulowaniu biletu, po rozpoczęciu jego ważności, zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 20% wartości zakupionego biletu.

Zwrot środków z tytułu anulowania biletu w postaci przelewu na konto bankowe podane w dyspozycji przelewu, realizowany będzie w czasie do trzech dni roboczych po dokonaniu anulowania biletu.

Pobierz formularz

 

W kasownikach biletowych istnieje możliwość zakupu biletów elektronicznych z wykorzystaniem kart płatniczych występujących w formie fizycznej (karta plastikowa), jak również za pomocą kart płatniczych podpiętych do urządzeń mobilnych jak telefony, zegarki, breloczki, naklejki czy opaski na rękę.

W obu przypadkach, po wyborze biletu w kasowniku, w momencie zbliżenia karty (ew. telefonu lub zegarka etc.) do kasownika biletowego, dane karty (fizycznej lub wirtualnej) są automatycznie szyfrowane i w formie bezpiecznej (TOKEN) są zapisane w Systemie Centralnym.

Co istotne system generuje unikalny numer TOKEN dla fizycznej karty płatniczej oraz inny (również unikalny) numer TOKEN dla każdego instrumentu płatniczego, do którego podpięta jest ta karta (zegarek, telefon brelok, opaska etc.).

Jeżeli użytkownik swoją kartę płatniczą powiązaną z rachunkiem bankowym dodał do telefonu lub zegarka i używa tego urządzenia do płatności w kasownikach, a dodatkowo używa też karty fizycznej, oznacza to że w systemie URBANCARD zarejestrowane zostały różne numery TOKEN (inny dla karty fizycznej, inny dla karty przypiętej do telefonu). Dzieje się tak, ponieważ karty wirtualne wygenerowane w aplikacjach płatniczych nie są kopią danych kartowych z nośnika fizycznego tylko osobną kartą płatniczą powiązaną z kartą fizyczną w systemach bankowych.

W związku z powyższym, w przypadku zakupu biletu w kasowniku przy pomocy karty fizycznej lub wirtualnej, należy okazać w przypadku kontroli w pojeździe właśnie ten konkretny identyfikator (karta fizyczna/wirtualna), którą został zakupiony bilet.

Należy także pamiętać, że w przypadku, gdy użytkownik usunie kartę z aplikacji płatniczej po czym ponownie doda w urządzeniu mobilnym tę samą kartą, bank przeprowadza ponownie uwierzytelnianie karty w swoim systemie i generuje zupełnie nowe dane kartowe dla karty wirtualnej.

W takiej sytuacji po każdej przeprowadzonej operacji usunięcia i ponownego dodania przez użytkownika karty w aplikacji płatniczej w swoim urządzeniu mobilnym, kasownik po odczytaniu karty wirtualnej każdorazowo wygeneruje inny TOKEN.

 

 

  

 

Taryfa obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021r.

 1. Bilety papierowe

Bilety jednorazowe

 1. Bilet jednorazowy – na wszystkie linie – Normalny – 4,60 PLN
 2. Bilet jednorazowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,30 PLN

Bilet jednorazowy uprawnia do jednorazowego przejazdu jednym środkiem transportu – autobusem bądź tramwajem.

Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z linii: normalnych, podmiejskich, pospiesznych oraz nocnych. Stanowi on dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w danym pojeździe i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

W przypadku  awaryjnego  przerwania  biegu  pojazdu  bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy pojazdem wskazanym  przez  przewoźnika, w którego pojeździe bilet skasowano. Opłatę za przejazd jednorazowy można uiścić za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie mniejszej niż wysokość należnej opłaty. Skasowanego biletu nie wolno odstępować innej osobie.

Bilety czasowe

 1. Bilet 15-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 3,20 PLN
 2. Bilet 15-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 1,60 PLN
 3. Bilet 30-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 4,00 PLN
 4. Bilet 30-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,00 PLN
 5. Bilet 60-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 5,20 PLN
 6. Bilet 60-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,60 PLN
 7. Bilet 90-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 7,00 PLN
 8. Bilet 90-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 3,50 PLN
 9. Bilet 24-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 15,00 PLN
 10. Bilet 24-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 7,50 PLN
 11. Bilet 48-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 26,00 PLN
 12. Bilet 48-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 13,00 PLN
 13. Bilet 72-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 32,00 PLN
 14. Bilet 72-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 16,00 PLN
 15. Bilet 168-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 54,00 PLN
 16. Bilet 168-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 27,00 PLN

Bilet czasowy przeznaczony jest do jednorazowego kasowania i zachowuje swoją ważność od momentu skasowania go przez okres: 15 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 24 godzin, 48 godzin, 72 godzin i 168 godzin. W okresie ważności biletu czasowego możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży.

Skasowany bilet 15, 30, 60, 90-minutowy zachowuje ważność w sytuacjach awaryjnych uniemożliwiających kontynuację podróży tym samym tramwajem lub autobusem, w szczególności w sytuacji: awarii tramwaju lub autobusu, wypadku komunikacyjnego, braku zasilania pod warunkiem ponownego skasowania go w ciągu 30 minut od chwili wystąpienia powyższych okoliczności.

Skasowany bilet czasowy w tramwaju lub autobusie jest aktualny w innych tramwajach i autobusach na wszystkich typach linii w okresie jego ważności.

Dwa bilety czasowe ulgowe: 15-minutowe, 30-minutowe, 60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne i 168-godzinne zastępują odpowiednio bilety pełnopłatne: 15-minutowe, 30-minutowe, 60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne i 168-godzinne, pod warunkiem jednoczesnego ich skasowania.

Bilety grupowe

 1. Bilet grupowy (do 15 osób) – na wszystkie linie – Normalny – 44,00 PLN
 2. Bilet grupowy (do 15 osób) – na wszystkie linie – Ulgowy – 22,00 PLN

Bilety grupowe uprawniają nie więcej niż 15 osób do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu lub do jednokrotnego przejazdu środkiem komunikacji, w którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

 

 1. Bilety okresowe kodowane na imiennej karcie URBANCARD

Bilety imienne:

 1. Bilet 7-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 38,00 PLN
 2. Bilet 7-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 19,00 PLN
 3. Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 110,00 PLN
 4. Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 55,00 PLN
 5. Bilet 30-dniowy – na dwie dowolne linie – Normalny – 74,00 PLN
 6. Bilet 30-dniowy – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 37,00 PLN
 7. Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 208,00 PLN
 8. Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 104,00 PLN
 9. Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 302,00 PLN
 10. Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 151,00 PLN
 11. Bilet 180-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 560,00 PLN
 12. Bilet 180-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 280,00 PLN
 13. Bilet 365-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 1050,00 PLN
 14. Bilet 365-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 525,00 PLN
 15. Bilet 4-miesięczny – na dwie dowolne linie – Normalny – 260,00 PLN
 16. Bilet 4-miesięczny – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 130,00 PLN
 17. Bilet 4-miesięczny – na wszystkie linie – Normalny – 400,00 PLN
 18. Bilet 4-miesięczny – na wszystkie linie – Ulgowy – 200,00 PLN
 19. Bilet 5-miesięczny – na dwie dowolne linie – Normalny – 304,00 PLN
 20. Bilet 5-miesięczny – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 152,00 PLN
 21. Bilet 5-miesięczny – na wszystkie linie – Normalny – 490,00 PLN
 22. Bilet 5-miesięczny – na wszystkie linie – Ulgowy – 245,00 PLN

Bilet imienny kodowany jest na spersonalizowanych (z nadrukowanym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika) Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD. Bilet imienny upoważnia wskazaną osobę do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, na określonych typach linii.

Bilet okresowy na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii, których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni.

Bilet semestralny czteromiesięczny imienny - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

Bilet semestralny pięciomiesięczny imienny - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

Bilety imienne „Nasz Wrocław”

 1. Bilet 7-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 30,00 PLN
 2. Bilet 7-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 15,00 PLN
 3. Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 90,00 PLN
 4. Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 45,00 PLN
 5. Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Normalny – 60,00 PLN
 6. Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 30,00 PLN
 7. Bilet 60-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 170,00 PLN
 8. Bilet 60-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 85,00 PLN
 9. Bilet 90-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 240,00 PLN
 10. Bilet 90-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 120,00 PLN
 11. Bilet 180-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 420,00 PLN
 12. Bilet 180-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 210,00 PLN
 13. Bilet 365-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 800,00 PLN
 14. Bilet 365-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 400,00 PLN
 15. Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Normalny – 194,00 PLN
 16. Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 97,00 PLN
 17. Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 300,00 PLN
 18. Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 150,00 PLN
 19. Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Normalny – 230,00 PLN
 20. Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 115,00 PLN
 21. Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 370,00 PLN
 22. Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 185,00 PLN

Do korzystania z biletu imiennego „Nasz Wrocław”, uprawnione są osoby zamieszkałe we Wrocławiu i rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu, które posiadają aktywny status w programie „Nasz Wrocław”.

Bilet imienny „Nasz Wrocław” kodowany jest na spersonalizowanych (z nadrukowanym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika) Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD. Bilet imienny upoważnia wskazaną osobę do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, na określonych typach linii.

Bilet imienny „Nasz Wrocław” na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii, których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni.

Bilet semestralny czteromiesięczny imienny „Nasz Wrocław” - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

Bilet semestralny pięciomiesięczny imienny „Nasz Wrocław” - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.

Bilety na okaziciela

 1. Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 170,00 PLN
 2. Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 85,00 PLN
 3. Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 310,00 PLN
 4. Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 155,00 PLN
 5. Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 430,00 PLN
 6. Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 215,00 PLN

Bilety na okaziciela kodowane są na niespersonalizowanych Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD posiadających nadruk 'NA OKAZICIELA'. Bilet na okaziciela upoważnia jego posiadacza do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, wszystkimi typami linii komunikacji miejskiej.

Blokady kart płatniczych w systemie URBANCARD występują WYŁĄCZNIE w sytuacji, gdy transakcja zakupu biletu nie została zaakceptowana przez system bankowy i bilet nie został opłacony.

Najczęstszym powodem odrzucenia danej transakcji przez banki jest brak środków na koncie, ale mogą to być również inne przyczyny – całkowicie niezależne od podmiotu sprzedającego bilety.

Odblokowanie karty płatniczej w systemie URBANCARD następuje automatycznie po spłacie zadłużenia.

Na Państwa kontach bankowych mogą pojawiać się czasowe blokady środków. Są to blokady techniczne, pojawiające się w procesach autoryzacji kart. Blokady te są automatycznie zdejmowane z kont bankowych i nie generują one żadnych faktycznych obciążeń na kontach.

Wynika to z faktu, że wszystkie Państwa transakcje z danego dnia są sumowane i wysyłane do banku do rozliczenia zbiorczo dopiero po zakończeniu doby.

To oznacza, że jeżeli kupiliście Państwo bilet lub bilety w dniu X to obciążenie na koncie bankowym może pojawić się najwcześniej w dniu X+1. Niejednokrotnie obciążenia na koncie bankowym pojawiają się po kilku a nawet większej ilości dni – jest to zgodne z regulacjami bankowymi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo w Regulaminie Urbancard.

System poboru opłat OPS działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty za wszystkie zakupione bilety dokonane w ciągu jednego dnia przy użyciu danej karty. Po godzinie 24 dla każdej karty, system OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości zakupionych biletów.

System poboru opłat OPS działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty za wszystkie zakupione bilety dokonane w ciągu jednego dnia przy użyciu danej karty.

Po godzinie 24, system OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości zakupionych biletów.