Deklaracja dostępności

Gmina Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność portalu Urbancard zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie dla strony niniejszego portalu www.urbancard.pl.

 

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 2018-03-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-29

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 1. W niektórych formularzach przy błędnie wypełnionych polach nie pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane.

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

 1. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 2. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
 3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 4. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Gmina Wrocław i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 5. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez operatora portalu, Mennicę Polską S.A.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Michał Majewski.

Kontakt: michal_majewski@urbancard.pl, tel. +48 885 557 680. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej Urbancard jest Michał Majewski. Kontakt:

michal_majewski@urbancard.pl, tel. +48 885 557 680. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

Sposób rozpatrywania wniosków i skarg

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących portalu urbancard.pl odpowiada:

Biuro Obsługi Klienta :

e-mail:  bok@urbancard.pl, +48 71 34 11 200 dostępny w dniach pn - pt: 8.00 – 18.00; so: 9.00 - 14.00

Koordynator ds. dostępności:

Michał Majewski. Kontakt: michal_majewski@urbancard.pl, tel. +48 885 557 680

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

 

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Michała Majewskiego. Kontakt: michal_majewski@urbancard.pl, tel. +48 885 557 680.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

środa, 31 marca 2021 16:55:00