Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Gmina Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność portalu Urbancard oraz aplikacji mobilnej Urbancard zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie dla strony niniejszego portalu www.urbancard.pl oraz aplikacji mobilnej Urbancard.


Deklaracja Dostępności strony internetowej


Data pierwszej publikacji strony internetowej: 2018-03-08


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-29


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1.    W niektórych formularzach przy błędnie wypełnionych polach nie pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane.


Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:
1.    Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
2.    Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
3.    Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
4.    Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Gmina Wrocłąw i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
5.    Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31


Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-07-19


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez operatora portalu, Mennicę Polską S.A.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej Urbancard


Data publikacji aplikacji mobilnej: 2018-03-06


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-06


Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
1.    zamieszczone w aplikacji materiały w formie pliku PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, brak możliwości zmiany rozmiaru czcionki, odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.


Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:
1.    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-19


Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-07-19


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez operatora Aplikacji mobilnej Urbancard, Mennicę Polską S.A.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub Aplikacji mobilnej Urbancard prosimy o informację.

Osobą odpowiedzialną jest Michał Majewski. Kontakt: michal_majewski@urbancard.pl, tel. +48 885557680. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej jest Michał Majewski. Kontakt: michal_majewski@urbancard.pl, tel. +48 885557680.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Sposób rozpatrywania wniosków i skarg


Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących portalu urbancard.pl oraz Aplikacji Urbancard odpowiada:
Biuro Obsługi Klienta :
e-mail:  bok@urbancard.pl, +48 71 34 11 200 dostępny w dniach pn - pt: 8.00 – 18.00; so: 9.00 - 14.00
Koordynator ds. dostępności:
Michał Majewski. Kontakt: michal_majewski@urbancard.pl, tel. +48 885557680

Każdy ma prawo:
•    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:
•    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
•    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
•    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Michała Majewskiego. Kontakt: michal_majewski@urbancard.pl, tel. +48 885557680.
Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

środa, 28 lipca 2021 11:06:23