Transakcje w kasownikach znajdujących się w pojazdach są przetwarzane w trybie odroczonej autoryzacji i dobowej agregacji płatności. W przypadku, gdy ustawienia konfiguracyjne karty uniemożliwiają obsługę transakcji w modelu odroczonym, wówczas na ekranie kasownika zostanie zaprezentowany komunikat „Transakcja nieudana Płatność nie została zrealizowana”. W takim wypadku nie ma możliwości zakupu biletu przy pomocy wyżej wymienionej karty i konieczny jest kontakt z bankiem w celu wyjaśnienia sprawy.

W przypadku zakupu biletów w kasownikach system poboru opłat OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku pasażera kwotą stanowiącą łączną wartość wszystkich biletów zakupionych w danym dniu.
W przypadku odmowy przez bank zapłaty wskazanej kwoty (np.: z powodu braku środków, aspektów technicznych, innych), karta płatnicza (w postaci zaszyfrowanego tokenu) zostaje umieszczona na liście kart zastrzeżonych w systemie URBANCARD do czasu uzyskania z banku potwierdzenia dokonania transakcji.

W przypadku kontroli biletowej, Pasażerowie posiadający ważny bilet okresowy zakupiony na kartę Urbancard/Urbancard EP, którego parametry zostały uprzednio zmienione w jednym z BOK URBANCARD  (np. zmiana numer linii/okresu ważności etc.) powinni uprzedzić o takiej zmianie kontrolera MPK i poprosić o odczyt prawidłowych danych o parametrach biletu z systemu centralnego.

System poboru opłat OPS działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty za wszystkie zakupione bilety dokonane w ciągu jednego dnia przy użyciu danej karty.

Po godzinie 24, system OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości zakupionych biletów.

System poboru opłat OPS działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty za wszystkie zakupione bilety dokonane w ciągu jednego dnia przy użyciu danej karty. Po godzinie 24 dla każdej karty, system OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości zakupionych biletów.

Wynika to z faktu, że wszystkie Państwa transakcje z danego dnia są sumowane i wysyłane do banku do rozliczenia zbiorczo dopiero po zakończeniu doby.

To oznacza, że jeżeli kupiliście Państwo bilet lub bilety w dniu X to obciążenie na koncie bankowym może pojawić się najwcześniej w dniu X+1. Niejednokrotnie obciążenia na koncie bankowym pojawiają się po kilku a nawet większej ilości dni – jest to zgodne z regulacjami bankowymi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo w Regulaminie Urbancard.