REGULAMIN - kasowniki biletowe

REGULAMIN zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu poprzez nabycie Biletów przy pomocy kasowników

 

REGULAMIN
zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu poprzez nabycie Biletów przy pomocy kasowników

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu poprzez nabycie Biletów przy pomocy Kasowników określa zasady:
1) nabycia Biletu;
2) reklamacji;
3) przeprowadzania kontroli Biletu.

2. Na podstawie Regulaminu, Gmina Wrocław zawiera umowę przewozu z Pasażerem z chwilą nabycia przy pomocy Kasownika biletu jednorazowego, czasowego lub grupowego stosowanego w miejskiej komunikacji zbiorowej.

3. Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu określa odrębny dokument.

Rozdział 2

Definicje

§ 2. Przez określenia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:
1) Gmina Wrocław – organizator przewozów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
2) Operator – podmiot świadczący usługi dystrybucji biletów miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu, w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska na podstawie umowy zawartej z Gminą Wrocław;
3) System Open Payment (system OPS) – system dystrybucji biletów miejskiej komunikacji zbiorowej umożliwiający Pasażerom nabywanie biletów jednorazowych, czasowych i grupowych przy pomocy Kasowników;
4) Kasownik – urządzenie instalowane w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej umożliwiające Pasażerom wnoszenie opłat za bilety jednorazowe, czasowe i grupowe przy wykorzystaniu EPortmonetki oraz zbliżeniowych kart płatniczych, sprawdzanie i kodowanie na karcie środków EPortmonetki zakupionych poprzez stronę internetową operatora, sprawdzanie biletów przypisanych do kart URBANCARD lub do Tokenów generowanych dla zbliżeniowych kart płatniczych a także kasowania biletów papierowych;
5) Pasażer – osoba zawierająca umowę przewozu z Gminą Wrocław poprzez zakup biletu jednorazowego, czasowego lub grupowego w formie elektronicznej przy pomocy Kasownika;
6) Bilet – bilet jednorazowy, czasowy lub grupowy w formie elektronicznej uprawniający do przejazdów komunikacją miejską we Wrocławiu. Aktualna oferta Biletów dostępna jest w Kasownikach;
7) EPortmonetka – aplikacja na karcie URBANCARD EP umożliwiająca wnoszenie opłat za bilety jednorazowe, czasowe i grupowe za przejazdy środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, przy użyciu środków finansowych zapisywanych na URBANCARD EP pod postacią punktów;
8) Karta URBANCARD EP – elektroniczna karta zbliżeniowa będąca identyfikatorem poświadczającym nabycie przez Pasażera biletów jednorazowych, czasowych i grupowych wraz z funkcją EPortmonetki;
9) Zbliżeniowa Karta Płatnicza – elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki, oparty na technologii zbliżeniowej typu Visa PayWave™ oraz Mastercard PayPass™, umożliwiający Pasażerom wnoszenie opłat za bilety jednorazowe, czasowe i grupowe (i ich kontrolę) w Kasownikach bez podawania nr PIN;
10) Token – identyfikator generowany dla Zbliżeniowej Karty Płatniczej w systemie OPS. Token jest jednostronnie wygenerowanym i zaszyfrowanym kryptogramem powstającym w procesie nabycia biletu jednorazowego, czasowego lub grupowego przy pomocy Kasownika;
11) BOK – Biuro Obsługi Klienta URBANCARD, pełniące funkcję punktu obsługi klientów w zakresie rozpatrywania reklamacji związanych z Biletami, informowania klientów o zasadach korzystania z Kasowników oraz wystawiania dokumentów sprzedaży w postaci faktur VAT na rzecz Pasażerów.
Biura obsługi klienta URBANCARD znajdują się w lokalizacjach:
a) ul. Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław, godziny otwarcia: pn.-pt. 8.00-18.00, sob. 9.00-14.00,
b) ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, godziny otwarcia: pn.-pt. 8.00-18.00,
c) ul. Ładna 1c, 50-353 Wrocław, godziny otwarcia: pn.-pt. 8.00-18.00,
d) ul. Prusa 75-79, (Biuro Obsługi Pasażera MPK Wrocław), 50-316 Wrocław, godziny otwarcia: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 08.00-16.00.
12) Regulamin – warunki zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej poprzez nabycie biletów przy pomocy Kasowników;
13) Uchwała – aktualna uchwała Rady Miejskiej Wrocławia ustalająca ceny za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej;
14) Strona internetowa – strona www.urbancard.pl.

Rozdział 3

Zasady nabycia Biletów przy pomocy Kasowników

§ 3. 1. Pasażera obowiązują wszystkie regulacje prawne dotyczące pasażerów korzystających z przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej Wrocławia, w szczególności akty organów Gminy Wrocław.

2. Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław określone są w Uchwale.

§ 4. 1. Kasowniki umożliwiają Pasażerowi:
1) wniesienie opłaty za dany przejazd za pomocą Zbliżeniowej Karty Płatniczej lub za pomocą urządzeń obsługujących funkcję NFC z włączonymi płatnościami zbliżeniowymi, dla jednej lub kilku osób;
2) wniesienie opłaty za dany przejazd przy wykorzystaniu EPortmonetki;
3) wyświetlenie informacji o nabytych i ważnych w danym momencie dla Tokena Zbliżeniowej Karty Płatniczej biletach jednorazowych, czasowych, grupowych - opcja „Sprawdź bilet zakupiony w kasowniku”;
4) zapis na karcie URBANCARD EP w EPortmonetce środków zakupionych w sklepie internetowym dostępnym na stronie oraz sprawdzenie ważności biletów okresowych przypisanych w systemie centralnym do karty URBANCARD EP i stanu środków w EPortmonetce opcja „Obsługa URBANCARD”;
5) skasowanie biletów jednorazowych, czasowych i grupowych w formie papierowej.

2. Bilety nabyte w Kasowniku mają wyłącznie formę elektroniczną, bez możliwości wydruku w formie papierowej.

3. Bilety nabyte w Kasowniku nie wymagają skasowania przez Pasażera, ważne są od momentu nabycia.

4. W Kasowniku nie ma możliwości zakupu Biletów „na zapas” w celu skorzystania z nich w późniejszym terminie.

5. Zasady korzystania z biletów zawarte w uchwale stosuje się odpowiednio do Biletów nabytych w Kasowniku.

6. W przypadku wyświetlenia na ekranie Kasownika komunikatu „Transakcja nieudana. Płatność nie została zrealizowana” lub „Transakcja anulowana. Bilet nie został zakupiony”, nie dochodzi do nabycia przez Pasażera Biletu. W takiej sytuacji Pasażer zobowiązany jest do wniesienia opłaty za przejazd, np.: kasując Bilet w formie papierowej lub poprzez nabycie Biletu w aplikacji mobilnej.

7. Po wybraniu Biletu, na ekranie Kasownika wyświetla się podsumowanie wyboru. Pasażer zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości wybranych Biletów: rodzaju, ilości oraz wartości. W przypadku stwierdzenia, podczas sprawdzania przez Pasażera, pomyłki, należy powrócić do ekranu głównego Kasownika, i ponownie przejść przez proces wyboru Biletu. Po stwierdzeniu prawidłowości wybranych Biletów, Pasażer powinien wybrać opcję „Kupuję i płacę” a następnie przyłożyć Zbliżeniową Kartę Płatniczą lub kartę URBANCARD EP do czytnika kart oznaczonego emblematem płatności zbliżeniowych.

8. Nabycie Biletu w Kasowniku zostaje potwierdzone komunikatem wyświetlanym na ekranie o następującej treści: „Miłej podróży”.

 

Rozdział 4

Wnoszenie opłaty przy użyciu Zbliżeniowych Kart Płatniczych

§ 5. 1. Kasowniki umożliwiają wniesienie opłaty w Systemie OPS dla Zbliżeniowych Kart Płatniczych bez podawania numeru PIN. System OPS pobiera opłatę za przejazd w modelu odroczonej autoryzacji, co oznacza, że Kasownik wydaje Bilet, generując Token dla danej Zbliżeniowej Karty Płatniczej, pobierając opłatę z opóźnieniem.

2. Po sprzedaży Biletu Pasażerowi, Kasownik łączy się z systemem informatycznym zewnętrznego centrum autoryzacyjnego w celu pobrania opłaty za przejazd.

3. Pierwsza opłata za przejazd wniesiona przy użyciu Zbliżeniowej Karty Płatniczej jest zawsze przez System OPS akceptowana, z zastrzeżeniem ust. 4-7.

4. W przypadku odmowy autoryzacji płatności przez system bankowy, Token Zbliżeniowej Karty Płatniczej, przy pomocy której Pasażer nabył Bilet w Kasowniku, zostaje zablokowany, co skutkuje brakiem możliwości wnoszenia w Kasownikach opłaty za kolejne przejazdy aż do czasu uregulowania zadłużenia.

5. System OPS dokonuje maksymalnie 3 prób pobrania środków z konta przypisanego do Zbliżeniowej Karty Płatniczej, którą dokonywano zakupu:
1) pierwszej próby, w ciągu pierwszej doby od momentu wykonania transakcji;
2) a w przypadku odmowy autoryzacji, kolejnych dwóch prób w ciągu następnych 30 dni kalendarzowych.

6. W przypadku pozytywnej autoryzacji płatności przez system bankowy i skutecznego pobrania należności za kupione Bilety, zablokowany Token Zbliżeniowej Karty Płatniczej, którą dokonano zakupu, zostaje automatycznie odblokowany w Systemie OPS.

7. W przypadku 3-krotnej negatywnej autoryzacji transakcji przez system bankowy i braku skutecznego pobrania opłaty za przejazd, Token Zbliżeniowej Karty Płatniczej, którą dokonano zakupu, zostaje trwale zablokowany w Systemie OPS obsługującym Kasowniki. W takiej sytuacji Pasażer obowiązany jest do osobistego zgłoszenia się do BOK wraz ze Zbliżeniową Kartą Płatniczą, której Token został zablokowany, w celu uregulowania opłaty za przejazd, odczytu i odblokowania Tokena tej Zbliżeniowej Karty Płatniczej.

Rozdział 5

Wnoszenie opłaty w Kasownikach przy użyciu EPortmonetki

§ 6. Zasady wnoszenia opłat za pomocą EPortmonetki oraz reklamacji zawarte są w Regulaminie zawierania umowy przewozu z wykorzystaniem URBANCARD w przewozach środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.urbancard.pl.

Rozdział 6

Zasady wystawiania faktur

§ 7. 1. Fakturę VAT za zakupione Bilety, Pasażer może uzyskać w jednym z BOK, przy czym:
1) dla użytkowników będących osobami fizycznymi, faktury VAT wystawia się w terminie do 15 dni od dnia złożenia przez nich wniosku i mogą dotyczyć one sprzedaży do trzech miesięcy wstecz względem miesiąca, w którym został złożony wniosek;
2) dla użytkowników będących przedsiębiorcami, faktury VAT wystawia się w terminie do 15 dni od dnia zakończenia miesiąca, w którym dokonana była sprzedaż.

2. W przypadku gdy zakupiony w Kasowniku Bilet opłacony był Zbliżeniową Kartą Płatniczą, fakturę VAT Pasażer może uzyskać tylko i wyłącznie podczas osobistej wizyty w jednym z BOK, celem dokonania odczytu Tokena Zbliżeniowej Karty Płatniczej.

 

Rozdział 7

Zasady reklamacji

§ 8. 1. Reklamacje dotyczące zakupu Biletów w Kasownikach przy użyciu Zbliżeniowej Karty Płatniczej przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i wymagają osobistego stawiennictwa w jednym z BOK celem dokonania odczytu Tokena wygenerowanego dla Zbliżeniowej Karty Płatniczej, którą dokonano zakupu Biletu. Ze względów bezpieczeństwa System OPS nie przechowuje numerów Zbliżeniowych Kart Płatniczych, w związku z czym reklamacje nie zawierające Tokena są niekompletne i niemożliwe do rozpatrzenia.

2. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są pisemnie pocztą elektroniczną lub na wniosek Pasażera pocztą tradycyjną. Odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu reklamacji.

3. Jeżeli odpowiedź na reklamację nie jest satysfakcjonująca, Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od przedstawionego stanowiska przesyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: bok@urbancard.pl lub pocztą tradycyjną na adres bok, bądź osobiście.

4. Odpowiedź na odwołanie jest udzielna pisemnie pocztą elektroniczną lub na wniosek użytkownika poczta tradycyjną. Odpowiedź jest udzielana w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu odwołania. W szczególnych przypadkach termin może wydłużyć się do 30 dni.

5. Bilety zakupione w Kasowniku nie podlegają anulowaniu ani zwrotom. W wyjątkowych sytuacjach Gmina Wrocław może podjąć inną decyzję.

6. W przypadku zgubienia/kradzieży Zbliżeniowej Karty Płatniczej, do której przypisany był ważny Bilet nie jest możliwe przepisanie takiego Biletu na inną Zbliżeniową Kartę Płatniczą.

 

Rozdział 8

Zasady kontroli Biletów na kartach URBANCARD EP/Zbliżeniowych Kartach Płatniczych

§ 9. 1. Kontrola przeprowadzana jest na zasadach określonych w Uchwale.

2. Pasażer podczas kontroli zobowiązany jest przyłożyć kartę URBANCARD EP/Zbliżeniową Kartę Płatniczą do czytnika kontrolerskiego w celu odczytania Biletu przypisanego do karty URBANCARD EP/ Tokena Zbliżeniowej Karty Płatniczej.

3. W przypadku Biletu upoważniającego do przejazdów ulgowych, kontroler ma prawo wezwać Pasażera do okazania dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych.

 

Rozdział 9

Skargi i wnioski

§ 10. 1. Operator obowiązany jest do przyjmowania skarg i wniosków dotyczących obsługi i funkcjonowania Kasowników.

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pocztą elektroniczną na adres: bok@urbancard.pl lub pocztą tradycyjną na adres BOK, bądź osobiście.

3. Operator jest obowiązany do podania do publicznej wiadomość informacji o miejscu i godzinach przyjmowania skarg i wniosków.

4. Skargi i wnioski operator rozpatruje w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi lub wniosku.

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Gmina Wrocław podaje do publicznej wiadomości Regulamin zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu przy nabyciu Biletów przy pomocy Kasowników.

2. Gmina Wrocław informuje Operatora oraz Pasażerów o wprowadzeniu nowych rodzajów Biletów oraz zmianie cen dotychczasowych.

3. Operator aktualizuje Bilety i ceny z chwilą ich wejścia w życie na podstawie przepisów prawa miejscowego.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem umowy przewozu przy nabyciu Biletów przy pomocy Kasowników są właściwe dla Gminy Wrocław sądy powszechne we Wrocławiu.

5. Do zawarcia i wykonania umowy przewozu przy nabyciu Biletów przy pomocy Kasowników stosuje się postanowienia Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa przewozowego i kodeksu cywilnego.

 

Utworzono wtorek, 2 czerwca 2020 15:52:53