REGULAMIN - kasowniki biletowe

REGULAMIN zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu poprzez nabycie Biletów przy pomocy kasowników

REGULAMIN
zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu poprzez nabycie Biletów przy pomocy Kasowników

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu poprzez nabycie biletów przy pomocy Kasowników określa zasady:

  • nabycia Biletu;
  • reklamacji;
  • przeprowadzania kontroli Biletu.

2. Na podstawie Regulaminu, Gmina Wrocław zawiera umowę przewozu z Pasażerem z chwilą nabycia w Kasowniku biletu jednorazowego, czasowego lub grupowego stosowanego w miejskiej komunikacji zbiorowej.

3. Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu określa odrębny dokument.

 

 

Rozdział 2
Definicje

§ 2. 

Przez określenia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:

1. Gmina Wrocław – organizator przewozów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;

2. Operator – podmiot świadczący usługi dystrybucji biletów miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu, w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska na podstawie umowy zawartej z Gminą Wrocław;

3. System Open Payment (system OPS) – system dystrybucji biletów miejskiej komunikacji zbiorowej umożliwiający Pasażerom nabywanie biletów jednorazowych, czasowych i grupowych przy pomocy Kasowników;

4. Kasownik – urządzenie instalowane w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej umożliwiające Pasażerom wnoszenie opłat za bilety jednorazowe, czasowe i grupowe przy wykorzystaniu EPortmonetki oraz Zbliżeniowych Kart Płatniczych, sprawdzanie i kodowanie na Karcie środków EPortmonetki zakupionych poprzez stronę internetową operatora, sprawdzanie biletów przypisanych do Kart URBANCARD lub do Tokenów generowanych dla Zbliżeniowych Kart Płatniczych, a także kasowania biletów papierowych;

5. Pasażer – osoba zawierająca umowę przewozu z Gminą Wrocław poprzez zakup Biletu jednorazowego, czasowego lub grupowego w formie elektronicznej przy pomocy Kasownika;

6. Bilet – bilet jednorazowy, czasowy lub grupowy w formie elektronicznej uprawniający do przejazdów komunikacją miejską we Wrocławiu. Aktualna oferta Biletów dostępna jest w Kasownikach;

7. EPortmonetka – aplikacja na Karcie URBANCARD EP umożliwiająca wnoszenie opłat za Bilety jednorazowe, czasowe i grupowe za przejazdy środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, przy użyciu środków finansowych zapisywanych na URBANCARD EP pod postacią punktów;

8. Karta URBANCARD EP (Karta) – elektroniczna karta zbliżeniowa będąca identyfikatorem poświadczającym nabycie przez Pasażera Biletów jednorazowych, czasowych i grupowych wraz z funkcją EPortmonetki;

9. Zbliżeniowa Karta Płatnicza – elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki, oparty na technologii zbliżeniowej typu Visa PayWave™ oraz Mastercard PayPass™, umożliwiający Pasażerom wnoszenie opłat za Bilety jednorazowe, czasowe i grupowe (i ich kontrolę) w Kasownikach bez podawania numeru PIN. Za Zbliżeniową Kartę Płatniczą uważa się również urządzenia mobilne (np. telefony komórkowe, zegarki) wykorzystywane w charakterze Zbliżeniowych Kart Płatniczych poprzez płatności zbliżeniowe w standardzie komunikacji NFC lub NFC i HCE, w przypadku dostępności usługi HCE w bankach;

10. Token – identyfikator generowany dla Zbliżeniowej Karty Płatniczej w systemie OPS. Token jest jednostronnie wygenerowanym i zaszyfrowanym kryptogramem powstającym w procesie nabycia Biletu jednorazowego, czasowego lub grupowego przy pomocy Kasownika. Token generowany jest odrębnie dla fizycznej karty płatniczej oraz dla tej samej karty używanej na urządzeniu mobilnym, obsługującym funkcję NFC lub NFC i HCE z włączonymi płatnościami zbliżeniowymi. Każdorazowa czynność podpięcia Zbliżeniowej Karty Płatniczej do urządzenia mobilnego powoduje generowanie nowego numeru Token;

11. Okres agregacyjny – czas, w którym System OPS rejestruje wszystkie wykonane operacje nabycia Biletów w Kasownikach, a następnie wykonuje kalkulację łącznej opłaty, którą zostanie finalnie obciążony rachunek bankowy Pasażera. Okres agregacyjny trwa nie dłużej niż dobę i stanowi okres od momentu nabycia Biletu do godz. 23.59 dnia, w którym dokonano nabycia Biletu. Okres agregacyjny może być zmieniany przez Operatora po wyrażeniu zgody przez Gminę Wrocław;

12. BOK – Biuro Obsługi Klienta URBANCARD, pełniące funkcję punktu obsługi klientów w zakresie rozpatrywania reklamacji związanych z Biletami, informowania klientów o zasadach korzystania
z Kasowników oraz wystawiania dokumentów sprzedaży w postaci faktur VAT na rzecz Pasażerów.
Biura Obsługi Klienta URBANCARD znajdują się w lokalizacjach:

    b) ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, godziny otwarcia: pon. - pt. 8.00 - 18.00,
    c) ul. Ładna 1c, 50-353 Wrocław, godziny otwarcia: pon. - pt. 8.00-18.00,
    d) al. Kromera 21a, (Biuro Obsługi Pasażera MPK Wrocław), 51-163 Wrocław,
        godziny otwarcia: pon. - pt. 8.00 - 19.00
    e) ul. Świeradowska 22, (Biuro Obsługi Pasażera MPK Wrocław), 50-559 Wrocław,
       godziny otwarcia: pon. - pt. 8.00 - 19.00

13. Regulamin – niniejsze warunki zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej poprzez nabycie Biletów przy pomocy Kasowników;

14. Uchwała – aktualna uchwała Rady Miejskiej Wrocławia ustalająca ceny za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej;

15. Strona internetowa – strona www.urbancard.pl.

 

Rozdział 3
Zasady nabycia Biletów przy pomocy Kasowników

§ 3. 

1. Pasażera obowiązują wszystkie regulacje prawne dotyczące pasażerów korzystających z przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej Wrocławia, w szczególności akty organów Gminy Wrocław.

2. Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław określone są w Uchwale.

 

§ 4.

1. Kasowniki umożliwiają Pasażerowi:

1. wniesienie opłaty za dany przejazd za pomocą Zbliżeniowej Karty Płatniczej dla jednej lub kilku osób;

2. wniesienie opłaty za dany przejazd przy wykorzystaniu EPortmonetki;

3. wyświetlenie informacji o nabytych i ważnych w danym momencie biletach jednorazowych, czasowych, grupowych dla Tokena Zbliżeniowej Karty Płatniczej - funkcja „Sprawdź ważność biletów zakupionych w kasowniku”;

4. zapis na karcie URBANCARD EP w EPortmonetce środków zakupionych w sklepie internetowym dostępnym na Stronie internetowej oraz sprawdzenie ważności biletów okresowych przypisanych w systemie URBANCARD do Karty URBANCARD EP i stanu środków w EPortmonetce - funkcja „Obsługa URBANCARD”\

5. sprawdzenie biletów, których ważność wygasła w ciągu 72 godzin od:

   • czasu nabycia biletu - dla biletów jednorazowych; 
   • ukończenia terminu ważności - dla biletów czasowych; - funkcja „Sprawdź ważność biletów zakupionych w kasowniku”;

6. skasowanie biletów jednorazowych, czasowych i grupowych  w formie papierowej.

2. Bilety nabyte w Kasowniku mają wyłącznie formę elektroniczną, bez możliwości wydruku w formie papierowej.

3. Bilety nabyte w Kasowniku nie wymagają skasowania przez Pasażera, ważne są od momentu nabycia.

4. W Kasowniku nie ma możliwości zakupu Biletów „na zapas” w celu skorzystania z nich w późniejszym terminie.

5. Zasady korzystania z biletów zawarte w Uchwale stosuje się odpowiednio do Biletów nabytych
w Kasowniku. 

6. W przypadku wyświetlenia na ekranie Kasownika komunikatu „Transakcja nieudana. Płatność nie została zrealizowana” lub „Transakcja anulowana. Bilet nie został zakupiony”, nie dochodzi do nabycia przez Pasażera Biletu. W takiej sytuacji Pasażer zobowiązany jest do wniesienia opłaty za przejazd w inny sposób, np.: kasując bilet nabyty w formie papierowej lub kupując bilet w aplikacji mobilnej.

7. Po wybraniu Biletu, na ekranie Kasownika wyświetla się podsumowanie wyboru. Pasażer zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości wybranych Biletów: rodzaju, ilości oraz wartości. W przypadku stwierdzenia pomyłki podczas sprawdzania przez Pasażera, należy powrócić do ekranu głównego Kasownika i ponownie przejść przez proces wyboru Biletu. Po stwierdzeniu prawidłowości wybranych Biletów, Pasażer wybiera opcję „Kupuję i płacę” a następnie przykłada Zbliżeniową Kartę Płatniczą lub Kartę URBANCARD EP do czytnika kart oznaczonego emblematem płatności zbliżeniowych.

8. Nabycie Biletu w Kasowniku zostaje potwierdzone komunikatem wyświetlanym na ekranie o następującej treści: „Płatność dokonana. Miłej podróży. Bilety tylko w formie elektronicznej bez wydruku papierowego”.

 

Rozdział 4
Wnoszenie opłaty przy użyciu Zbliżeniowych Kart Płatniczych

§ 5.

1. Kasowniki umożliwiają wniesienie opłaty w Systemie OPS przy użyciu Zbliżeniowych Kart Płatniczych bez podawania numeru PIN. System OPS pobiera opłatę za przejazd w modelu odroczonej autoryzacji w czasie trwania Okresu agregacyjnego. Oznacza to, że System OPS zlicza wszystkie zarejestrowane operacje zakupu Biletów w Kasownikach w ciągu trwania Okresu agregacyjnego, a następnie wykonuje kalkulację łącznej opłaty, którą finalnie zostanie obciążony rachunek bankowy Pasażera.

2. Po sprzedaży Biletu Pasażerowi, Kasownik łączy się z systemem informatycznym zewnętrznego centrum autoryzacyjnego, w celu pobrania opłaty za przejazd. W przypadku pozytywnej autoryzacji bankowej faktyczne obciążenie rachunku pasażera następuje w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia nabycia Biletu. W przypadku odmowy autoryzacji transakcji przez bank, Zbliżeniowa Karta Płatnicza trafia na listę kart zastrzeżonych według zasad autoryzacji transakcji oraz odzyskiwania długu określonych w ust. 3.

3. Zasady obowiązujące przy autoryzacji i rozliczaniu transakcji nabycia Biletów wynikające z uregulowań organizacji będących wystawcą Zbliżeniowej Karty Płatniczej:

1. dla Zbliżeniowych Kart Płatniczych wystawionych przez Mastercard:

a). dyspozycja obciążenia rachunku bankowego Pasażera w kwocie odpowiadającej wartości nabywanego Biletu jest wysyłana automatycznie w momencie pierwszego w danym Okresie agregacyjnym zakupu Biletu. W przypadku negatywnej odpowiedzi z banku, Zbliżeniowa Karta Płatnicza (w postaci numeru Token) zostaje wpisana na listę kart zastrzeżonych
w Systemie OPS. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, na rachunku bankowym pojawia się informacja o blokadzie środków, o których mowa powyżej. Wszystkie kolejne zbliżenia karty do Kasownika wykonane w ramach tego samego Okresu agregacyjnego, nie skutkują automatyczną blokadą środków na rachunku bankowym Pasażera;

b). po zakończeniu trwania Okresu agregacyjnego (po godz. 23.59), System OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego Pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości wszystkich Biletów nabytych przez niego w trakcie trwania Okresu agregacyjnego. Finalne obciążenie konta Pasażera następuje po realizacji przez bank przekazanego polecenia obciążenia rachunku bankowego, przy czym obciążenie rachunku następuje w terminie 5 dni roboczych od dnia nabycia biletów. W przypadku braku skutecznego obciążenia rachunku bankowego Pasażera, Zbliżeniowa Karta Płatnicza trafia na listę kart zastrzeżonych w Systemie OPS;

c). w przypadku wpisania Zbliżeniowej Karty Płatniczej na listę kart zastrzeżonych, przez System OPS podejmowane są cykliczne próby pobrania środków za nieopłacone Bilety. Pierwsza próba następuje od pierwszej doby następującej po dniu wpisania Zbliżeniowej Karty Płatniczej na listę kart zastrzeżonych. W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi banku w wyniku podejmowanych prób, Zbliżeniowa Karta Płatnicza jest automatycznie usuwana z listy kart zastrzeżonych.

2. dla Zbliżeniowych Kart Płatniczych wystawionych przez VISA:

a). w przypadku pierwszego zakupu Biletu w Systemie OPS przy użyciu Zbliżeniowej Karty Płatniczej, do banku jest wysyłana przez System OPS dyspozycja weryfikacji karty pod względem jej ważności. W przypadku uzyskania negatywnej odpowiedzi banku, Zbliżeniowa Karta Płatnicza (w postaci numeru Token) zostaje wpisana na listę kart zastrzeżonych
w Systemie OPS. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, System OPS gromadzi informacje
o wszystkich Biletach zakupionych w trakcie trwania Okresu agregacyjnego przy użyciu tej karty. Na rachunku bankowym Pasażera powstaje blokada środków na kwotę 0 zł. System OPS nie ponawia weryfikacji ważności Zbliżeniowej Karty Płatniczej w przypadku kolejnych jej użyć;

b). zbliżenie karty do Kasownika nie skutkuje natychmiastowym powstaniem blokady środków na rachunku bankowym Pasażera;

c). po zakończeniu trwania Okresu agregacyjnego (po godz. 23.59), System OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego Pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości wszystkich Biletów nabytych przez niego w trakcie trwania Okresu agregacyjnego. Finalne obciążenie konta Pasażera następuje po realizacji przez bank przekazanego polecenia obciążenia rachunku bankowego, przy czym obciążenie rachunku następuje w terminie 5 dni roboczych od dnia nabycia biletów. W przypadku braku skutecznego obciążenia rachunku bankowego Pasażera, Zbliżeniowa Karta Płatnicza trafia na listę kart zastrzeżonych w Systemie OPS;

d). w przypadku wpisania Zbliżeniowej Karty Płatniczej na listę kart zastrzeżonych, przez System OPS podejmowane są cykliczne próby pobrania środków za nieopłacone Bilety. Pierwsza próba następuje od pierwszej doby następującej po dniu wpisania Zbliżeniowej Karty Płatniczej na listę kart zastrzeżonych. W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi banku w wyniku podejmowanych prób, Zbliżeniowa Karta Płatnicza jest automatycznie usuwana z listy kart zastrzeżonych.

4. Pobranie środków z konta bankowego Pasażera następuje w terminie 30 dni od dnia nabycia biletów.
W szczególnych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu.

5. Pierwsza opłata za przejazd wniesiona przy użyciu Zbliżeniowej Karty Płatniczej jest zawsze akceptowana przez System OPS, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6 niniejszego Rozdziału.

6. W przypadku negatywnej autoryzacji transakcji przez system bankowy i braku skutecznego pobrania opłaty za przejazd, Token Zbliżeniowej Karty Płatniczej, którą dokonano zakupu, zostaje trwale zablokowany w Systemie OPS obsługującym Kasowniki (karta zostaje wpisana na listę kart zastrzeżonych). W celu odblokowania numeru Token, Pasażer jest zobowiązany do osobistego stawiennictwa w jednym z BOK wraz ze Zbliżeniową Kartą Płatniczą, oraz do uregulowania należności wynikającej z opłaty za przejazd z powodu braku obciążenia rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b lub pkt 2 lit c.

 

Rozdział 5
Wnoszenie opłaty w Kasownikach przy użyciu EPortmonetki

§ 6.

Zasady wnoszenia opłat za pomocą EPortmonetki oraz reklamacji zawarte są w Regulaminie zawierania umowy przewozu z wykorzystaniem URBANCARD w przewozach środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu dostępnym na Stronie internetowej.

 

Rozdział 6
Zasady wystawiania faktur

§ 7.

1. Fakturę VAT za zakupione Bilety, Pasażer może uzyskać w jednym z BOK, przy czym:

1. dla użytkowników będących osobami fizycznymi, faktury VAT wystawia się w terminie do 15 dni od dnia złożenia przez nich wniosku i mogą dotyczyć one sprzedaży do trzech miesięcy wstecz względem miesiąca, w którym został złożony wniosek;

2. dla użytkowników będących przedsiębiorcami, faktury VAT wystawia się w terminie do 15 dni od dnia zakończenia miesiąca, w którym dokonana była sprzedaż.

2. W przypadku gdy zakupiony w Kasowniku Bilet opłacony był Zbliżeniową Kartą Płatniczą, fakturę VAT Pasażer może uzyskać tylko i wyłącznie podczas osobistej wizyty w jednym z BOK, celem dokonania odczytu Tokena Zbliżeniowej Karty Płatniczej.

 

Rozdział 7
Zasady reklamacji

§ 8.

1. Reklamacje dotyczące zakupu Biletów w Kasownikach przy użyciu Zbliżeniowej Karty Płatniczej przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Aby reklamacja była kompletna, niezbędne jest wygenerowanie numeru Token dla Zbliżeniowej Karty Płatniczej. Ze względów bezpieczeństwa System OPS nie przechowuje numerów Zbliżeniowych Kart Płatniczych, w związku z czym reklamacje nie zawierające numeru Token są niekompletne i niemożliwe do rozpatrzenia.
Na Stronie internetowej, w zakładce „Historia Biletów Nabytych w Kasownikach” możliwe jest samodzielne wygenerowanie skróconego numeru Token dla fizycznej Zbliżeniowej Karty Płatniczej, niezbędnego do realizacji procesu reklamacyjnego. Reklamacje dotyczące zakupu Biletów w Kasownikach przy użyciu urządzenia mobilnego obsługującego funkcję NFC lub NFC i HCE z włączonymi płatnościami zbliżeniowymi wymagają osobistego stawiennictwa w jednym z BOK celem dokonania odczytu numeru Token.

2. Odpowiedź na reklamację udzielana jest pisemnie pocztą elektroniczną lub na wniosek Pasażera pocztą tradycyjną. Odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu reklamacji.

3. Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od wyniku rozpatrzonej reklamacji. Odwołanie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: bok@urbancard.pl lub pocztą tradycyjną na adres jednego z BOK, bądź złożyć osobiście. W przypadku złożenia odwołania reklamacja jest rozpatrywana przez BOK w uzgodnieniu z Gminą Wrocław. 

4. Odpowiedź na odwołanie od wyniku rozpatrzonej reklamacji jest udzielana pisemnie pocztą elektroniczną lub na wniosek Pasażera pocztą tradycyjną. Odpowiedź jest udzielana w terminie 30 dni roboczych od daty wpływu odwołania. W szczególnych przypadkach termin może ulec wydłużeniu.

5. Bilety zakupione w Kasowniku nie podlegają anulowaniu ani zwrotom. W wyjątkowych sytuacjach Gmina Wrocław może podjąć inną decyzję.

6. W przypadku zgubienia/kradzieży Zbliżeniowej Karty Płatniczej, do której przypisany był ważny Bilet nie jest możliwe przepisanie takiego Biletu na inną Zbliżeniową Kartę Płatniczą.

 

Rozdział 8
Zasady kontroli Biletów na kartach URBANCARD EP/Zbliżeniowych Kartach Płatniczych

§ 9.

1. Kontrola jest przeprowadzana na zasadach określonych w Uchwale.

2. Pasażer podczas kontroli zobowiązany jest przyłożyć kartę URBANCARD EP/Zbliżeniową Kartę Płatniczą do czytnika kontrolerskiego w celu odczytania Biletu przypisanego do karty.

3. W przypadku posiadania Biletu  ulgowego, kontroler ma prawo wezwać Pasażera do okazania dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych.

 

Rozdział 9
Skargi i wnioski

§ 10.

1. Operator obowiązany jest do przyjmowania skarg i wniosków dotyczących obsługi i funkcjonowania Kasowników.

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pocztą elektroniczną na adres: bok@urbancard.pl lub pocztą tradycyjną na adres jednego z BOK, bądź osobiście.

3. Operator jest obowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o miejscu i godzinach przyjmowania skarg i wniosków. 

4. Skargi i wnioski Operator rozpatruje w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi lub wniosku.

 

Rozdział 10
Postanowienia końcowe

§ 11.

1.Gmina Wrocław podaje do publicznej wiadomości Regulamin zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu poprzez nabycie Biletów przy pomocy Kasowników.

2. W przypadku wprowadzenia nowych rodzajów Biletów lub zmiany cen dotychczasowych Biletów, Gmina Wrocław informuje Operatora oraz Pasażerów o tym fakcie.

3. Operator aktualizuje Bilety i ceny z chwilą ich wejścia w życie na podstawie przepisów prawa miejscowego.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem umowy przewozu poprzez nabycie Biletów przy pomocy Kasowników są właściwe dla Gminy Wrocław sądy powszechne we Wrocławiu.

5. Do zawarcia i wykonania umowy przewozu poprzez nabycie Biletów przy pomocy Kasowników stosuje się postanowienia Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa przewozowego i kodeksu cywilnego.

 

Utworzono niedziela, 29 maja 2022 14:47:15