Regulamin zawierania umowy przewozu z wykorzystaniem URBANCARD w przewozach środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu

 

Regulamin zawierania umowy przewozu
z wykorzystaniem URBANCARD w przewozach środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Regulamin zawierania umowy przewozu z wykorzystaniem URBANCARD w przewozach środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu określa zasady:
  1. nabycia Biletu,
  2. wydawania i użytkowania Karty URBANCARD,
  3. reklamacji Biletu i Karty URBANCARD,
  4. przeprowadzania kontroli Biletu,
  5. użytkowania EPortmonetki.
 2. Na podstawie niniejszych Regulaminu Gmina Wrocław zawiera umowę przewozu
  z Pasażerem z chwilą zakupu Biletu stosowanego w miejskiej komunikacji zbiorowej przypisanego do Karty URBANCARD lub doładowania EPortmonetki.
 3. Na terenie Gminy Wrocław obowiązują następujące typy kart URBANCARD:
  1. URBANCARD Wrocławska Karta Miejska,
  2. URBANCARD EP.
 4. Karty URBANCARD są własnością Gminy Wrocław.
 5. Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu określa odrębny dokument.

 § 2

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

 1. Gmina Wrocław – organizator przewozów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
 2. Operator - podmiot świadczący usługi dystrybucji Biletów komunikacji miejskiej, zapisanych w formie elektronicznej w systemie URBANCARD Wrocławska Karta Miejska na podstawie umowy zawartej z Gminą Wrocław;
 3. Pasażer - osoba zawierająca umowę przewozu z Gminą Wrocław poprzez zakup Biletu
  w formie elektronicznej, przypisanego do Karty URBANCARD lub doładowanie EPortmonetki;
 4. Bilet – bilet określony w Uchwale (z wyłączeniem biletów aglomeracyjnych) zapisany w formie elektronicznej w systemie URBANCARD Wrocławska Karta Miejska i przypisany do indywidualnej Karty URBANCARD;
 5. Uchwała - aktualna uchwała Rady Miejskiej Wrocławia określająca zasady odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego;
 6. EPortmonetka – aplikacja na karcie URBANCARD EP umożliwiająca wnoszenie opat za przejazdy środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,
 7. URBANCARD – Wrocławska Karta Miejska - elektroniczna karta zbliżeniowa będąca identyfikatorem poświadczającym nabycie przez Pasażera Biletów okresowych. Szczególnymi rodzajami Karty URBANCARD - Wrocławskiej Karty Miejskiej są karta URBANCARD Premium i Elektroniczna Legitymacja Studencka (w skrócie ELS);
 8. URBANCARD EP – elektroniczna karta zbliżeniowa będąca identyfikatorem poświadczającym nabycie przez Pasażera Biletów wraz z funkcją EPortmonetki;
 9. System - System URBANCARD Wrocławska Karta Miejska stanowiący zespół oprogramowania i infrastruktury technicznej służący dystrybucji Biletów, zawierający bazę danych Pasażerów, dokonanych transakcji oraz zakupionych Biletów;
 10. Personalizacja Kart URBANCARD – proces wprowadzenia do bazy danych w systemie: numeru karty, imienia i nazwiska Pasażera, adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru PESEL, numer legitymacji studenckiej, adresu e-mail, numeru telefonu, zdjęcia oraz wykonania nadruku na karcie numeru karty, zdjęcia,  imienia i nazwiska w przypadku karty imiennej,  albo  wykonania nadruku na karcie napisu „na okaziciela” oraz numeru karty w przypadku karty na okaziciela;
 11. Wymiana Biletu – korekta niewłaściwie zapisanego Biletu w Systemie;
 12. Anulowanie Biletu – zwrot Biletu na wniosek Pasażera;
 13. Utrata Karty URBANCARD – zagubienie, zniszczenie lub kradzież karty;
 14. Terminal – urządzenie umieszczone w Punktach Sprzedaży, przeznaczone do sprzedaży Biletów i kodowania EPortmonetki;
 15. Automat Biletowy – samoobsługowe urządzenie stacjonarne umożliwiające sprzedaż Biletów oraz doładowanie i kodowanie EPortmonetki;
 16. Kasownik - urządzenie instalowane w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej umożliwiające Pasażerom wnoszenie opłat za przejazd przy wykorzystaniu EPortmonetki oraz zbliżeniowych kart płatniczych, sprawdzanie i kodowanie na karcie środków EPortmonetki zakupionych poprzez stronę internetową Operatora, sprawdzanie Biletów przypisanych do Kart URBANCARD, a także kasowania Biletów papierowych;
 17. Kodowanie - elektroniczny zapis środków lub Biletów jednorazowych, czasowych na URBANCARD EP.
 18. Punkt Sprzedaży – miejsce sprzedaży Biletów oraz doładowania i kodowanie EPortmonetki na rzecz Pasażerów;
 19. Potwierdzenie sprzedaży – wydruk z Automatu Biletowego potwierdzający sprzedaż Biletu lub doładowanie EPortmonetki zawierający datę transakcji, kwotę doładowania, rodzaj Biletu, jego cenę, oznaczenie Punktu Sprzedaży, numer Karty URBANCARD;
 20. BOK – Biuro Obsługi Klienta URBANCARD, pełniące funkcję Punktu Sprzedaży oraz punktu obsługi klientów w zakresie przyjmowania wniosków, personalizacji i wydawania gotowych kart, rozpatrywania reklamacji związanych z Biletami, informowania klientów o zasadach korzystania z Kart URBANCARD, regulaminie przewozu osób oraz wystawiania dokumentów sprzedaży w postaci faktur VAT na rzecz użytkowników URBANCARD na podstawie dowodu zakupu.
 21. Serwis Internetowy – prowadzona przez Operatora pod adresem www.urbancard.pl strona internetowa umożliwiająca Pasażerowi złożenie wniosku o URBANCARD oraz jej obsługę, zakup Biletów oraz doładowanie EPortmonetki.
 22. Regulamin -  warunki zawierania umowy przewozu z wykorzystaniem URBANCARD w przewozach środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu.

 

Rozdział II
Zasady korzystania z Kart URBANCARD i zakupu Biletów

 § 3

 1. Użytkownika Karty URBANCARD obowiązują wszystkie regulacje prawne dotyczące Pasażerów korzystających z publicznej komunikacji zbiorowej Wrocławia, w szczególności akty organów gminy.
 2. Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław określone są w Uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.
 3. Karta URBANCARD jest ważna bezterminowo.
 4. Stosuje się dwa rodzaje Kart URBANCARD:
  1. karta imienna;
  2. karta na okaziciela.
 5. Pasażer zobowiązany jest do zgłoszenia w BOK:
  1. zmiany danych osobowych – w przypadku użytkownika imiennej Karty URBANCARD,
  2. zdarzenia utraty imiennej Karty URBANCARD.

  Postępowanie w przypadku utraty Karty URBANCARD określa Rozdział V Ogólnych Warunków.

 6. Kart URBANCARD nie należy łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie, narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
 7. W celu przystosowania ELS lub URBANCARD Premium do funkcji URBANCARD – Wrocławska Karta Miejska Pasażer powinien złożyć wniosek w BOK lub poprzez Serwis Internetowy.

 § 4

 1. Zakup Biletu odbywa się poprzez sieć dystrybucji Biletów zorganizowaną przez Operatora.
 2. Do Karty URBANCARD możliwe jest przypisanie jednocześnie nieograniczonej liczby Biletów z zastrzeżeniem ust 6 poniżej.
 3. Zakupiony Bilet może być przypisany tylko do jednej Karty URBANCARD.
 4. Do Karty URBANCARD na okaziciela może zostać przypisany wyłącznie Bilet okresowy na okaziciela.
 5. Data początkowa ważności Biletu określona zostaje przez Pasażera w momencie zakupu
  i zapisana w Systemie. Bilet, którego bieg terminu rozpoczyna się w dzień zakupu ważny jest od momentu dokonania transakcji sprzedaży.
 6. Data rozpoczęcia ważności Biletu nie może przekroczyć 90 kolejnych dni od daty jego zakupu.
 7. Potwierdzenie Sprzedaży Biletu nie uprawnia do przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
 8. Odczytanie przypisanego do Karty URBANCARD rodzaju Biletu, terminu jego ważności oraz stanu EPortmonetki umożliwia terminal w punkcie sprzedaży, Automat Biletowy, Kasownik oraz Serwis Internetowy.

 § 5

 1. Pasażer ma możliwość zakupu Biletu przypisanego do Karty URBANCARD za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Szczegółowe zasady zakupu Biletów przez Serwis Internetowy określa umieszczony w nim regulamin.

 

Rozdział III
Zasady wydawania URBANCARD EP

§ 6

 1. Imienna URBANCARD EP to karta ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem Pasażera, z której może korzystać tylko i wyłącznie osoba fizyczna wskazana personalnie na karcie.
 2. Imienna URBANCARD EP wydawana jest na podstawie wniosku.
 3. Osobom poniżej 13 roku życia URBANCARD EP wydawana jest na wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzice, opiekunowie prawni).
 4. Wniosek o wydanie imiennej URBANCARD EP można złożyć:
  1. w jednym z BOK poprzez wypełnienie i podpisanie wniosku dostępnego na miejscu,
  2. drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie wniosku w Serwisie Internetowym.

  Wniosek złożony za pomocą Strony Internetowej wymaga osobistego potwierdzenia przy odbiorze URBANCARD EP w BOK przez osobę składającą wniosek, poprzez wylegitymowanie się i złożenie podpisu na wniosku.

 5. Składając wniosek o wydanie imiennej URBANCARD EP w BOK, do wniosku należy dołączyć zdjęcie odpowiadające ogólnym standardom zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego lub paszportu oraz okazać dokument tożsamości. Istnieje możliwość bezpłatnego wykonania zdjęcia do imiennej URBANCARD EP w każdym
 6. Pierwsza imienna URBANCARD EP jest wydawana bezpłatnie.
 7. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska imienna URBANCARD EP jest wydawana bezpłatnie.
 8. Wniosek o wydanie imiennej URBANCARD EP realizowany jest niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 2 dni roboczych. URBANCARD EP wydawana jest za pisemnym potwierdzeniem jej odbioru oraz po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości, we wskazanym we wniosku BOK.
 9. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach zawartych we wniosku o wydanie URBANCARD EP. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. URBANCARD EP na okaziciela wydawana jest Pasażerowi bezpłatnie w BOK lub Punkcie Sprzedaży pod warunkiem jednoczesnego zakupu Biletu okresowego na okaziciela lub doładowania EPortmonetki kwotą w wysokości co najmniej 20 zł.

 

Rozdział IV
EPortmonetka

§ 7

 1. URBANCARD EP służy jako identyfikator poświadczający nabycie przez Pasażera biletów okresowych oraz jako EPortmonetka.
 2. EPortmonetka na URBANCARD EP przeznaczona jest do uiszczania opłaty za bilety jednorazowe i czasowe w Kasownikach umieszczonych w pojazdach za pomocą wcześniej zakupionych środków tj.doładowania w postaci punktów (gdzie 1 punkt = 0,01 zł).
 3. Bilet zakupiony w Kasowniku za pomocą EPortmonetki zostaje zapisany na URBANCARD EP i jest ważny w tym pojeździe (Bilet jednorazowy) lub przez okres jego obowiązywania (Bilet czasowy).
 4. Pasażer ma możliwość opłacenia za pomocą EPortmonetki podczas jednej transakcji biletów do łącznej kwoty nie przekraczającej 50,00 PLN , które zostaną  zapisane na URBANCARD EP.
 5. Doładowanie EPortmonetki odbywa się przez zakup środków, które zostają na niej zakodowane.
 6. Minimalna jednostka doładowania EPortmonetki na karcie wydanej pasażerowi wynosi 10 groszy. Środki zgromadzone na EPortmonetce ważne są bezterminowo.
 7. Maksymalna wartość środków EPortmonetki może wynosić 150 zł.
 8. Doładowanie i zakodowanie EPortmonetki możliwe jest w:
  1. BOK,
  2. Punktach Sprzedaży,
  3. Automatach Biletowych.
 9. Doładowanie środków EPortmonetki przez Serwis Internetowy wymaga ich zakodowania na URBANCARD EP w Automacie Biletowym, Kasowniku lub Punktach Sprzedaży.
 10. Sprawdzenie zgromadzonych środków EPortmonetki możliwe jest w:
  1. BOK,
  2. Punktach Sprzedaży,
  3. Automatach Biletowych,
  4. Kasownikach,
  5. przez Serwis Internetowy.
 11. Na pisemny wniosek Pasażera złożony w BOK możliwy jest zwrot zakupionych przez niego środków EPortmonetki. Przy składaniu wniosku konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości oraz URBANCARD EP a w przypadku URBANCARD EP na okaziciela – potwierdzenia doładowania EPortmonetki. Środki wypłacane są w formie gotówki lub zwrotu na kartę, którą dokonano zapłaty.

 

Rozdział V
Postępowanie w przypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia Kart URBANCARD

§ 8

 1. W przypadku zagubienia, kradzieży bądź uszkodzenia imiennej Karty URBANCARD, użytkownik powinien złożyć pisemny wniosek o jej zablokowanie i wydanie nowej karty.
 2. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 możliwe jest wyłącznie osobiście w BOK, za okazaniem dokumentu tożsamości. W przypadku uszkodzenia karty dołącza się ją do wniosku.
 3. W przypadku zgodności danych Pasażera z zapisem w systemie informatycznym, BOK dokonuje blokady utraconej lub zniszczonej karty.
 4. W przypadku określonym w ust. 3, niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego Pasażerowi wydana zostaje nowa imienna URBANCARD EP, poświadczająca posiadanie zakupionego przez niego Biletu zgodnie z zapisem w systemie informatycznym. Pasażer otrzymuje kartę za okazaniem dokumentu tożsamości oraz po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 18 zł i podpisaniu oświadczenia końcowego. Opłaty nie pobiera się w przypadku wydania pierwszej URBANCARD EP.
 5. W przypadku braku zgodności danych Pasażera z zapisem w systemie informatycznym, BOK w terminie 5 dni udziela informacji Pasażerowi o odmowie realizacji wniosku. Gdy rozbieżność dotyczy Biletu, nowa karta zostaje wydana wraz z informacją o posiadanym przez Pasażera bilecie (lub jego braku).
 6. W przypadku zagubienia, kradzieży bądź uszkodzenia imiennej URBANCARD EP, na której zapisane były środki, na nowej karcie, o której mowa w ust. 6, zapisane zostają środki, które widniały na utraconej lub zniszczonej URBANCARD EP w momencie jej zablokowania przez BOK.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 8, w razie zagubienia, kradzieży bądź uszkodzenia Karty URBANCARD na okaziciela postępowanie przebiega jak dla kart imiennych. W przypadku utracenia karty konieczne jest okazanie dowodu zakupu Biletu lub doładowania EPortmonetki.
 8. Środki EPortmonetki zakodowane na utraconej URBANCARD EP na okaziciela mogą zostać przeniesione na nową kartę jedynie w przypadku kradzieży utraconej URBANCARD EP, pod warunkiem okazania potwierdzenia zawiadomienia o kradzieży organowi ścigania.

 

Rozdział VI
Zasady reklamacji

§ 9

 1. Gmina Wrocław odpowiada za rozpatrzenie reklamacji dotyczących:
  1. pracy kontrolerów i przewoźników,
  2. organizacji komunikacji miejskiej.
 2. Operator odpowiada za:
  1. przyjęcie i obsługę zgłoszenia reklamacyjnego,
  2. terminowe rozpatrzenie i realizację reklamacji dotyczących Biletów, Kart URBANCARD i urządzeń do ich obsługi,
  3. wydanie Pasażerowi nowej URBANCARD EP.
 3. Wadliwe Karty URBANCARD podlegają wymianie w trybie reklamacyjnym.
 4. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia będące następstwem używania karty niezgodnie z jej przeznaczeniem.

 § 10

 1. Pasażer, który stwierdził niezgodność zakupionego w Punkcie Sprzedaży lub w BOK Biletu
  z oczekiwanym, może w czasie 1h od daty zakupu zgłosić wniosek reklamacyjny
  w punkcie sprzedaży lub odpowiednio w BOK, w którym dokonał zakupu, celem dokonania korekty transakcji.
 2. W przypadku, gdy czas, który minął od daty zakupu jest dłuższy niż 1h lub rozpoczął się kolejny dzień, reklamacja może być przyjęta tylko w BOK i zrealizowana w trybie anulowania Biletu określonym w §11.
 3. Pasażer, który stwierdził niezgodność zakupionego w Automacie Biletu z oczekiwanym, może zgłosić reklamację w  BOK, która zrealizowana zostanie w trybie anulowania Biletu określonym w §11.
 4. Przy składaniu wniosku Pasażer powinien okazać Kartę URBANCARD oraz dokument tożsamości, a gdy wniosek dotyczy Biletu na okaziciela - potwierdzenie jego zakupu.
 5. Po sprawdzeniu Systemu Operator przypisuje do Karty URBANCARD nowy Bilet, zgodnie
  z wnioskiem reklamacyjnym.
 6. W przypadku, gdy:
  1. wartość nowego Biletu jest mniejsza niż wartość reklamowanego Biletu - Operator zwraca Pasażerowi różnicę w cenie, a następnie potwierdza zmianę w Systemie,
  2. wartość nowego Biletu jest większa niż wartość reklamowanego Biletu - Operator pobiera od Pasażera różnicę w cenie, a następnie potwierdza zmianę w Systemie.

 § 11

 1. W całym okresie ważności Biletu Pasażer może złożyć osobiście w BOK wniosek o jego anulowanie.
 2. Przy składaniu wniosku Pasażer powinien okazać Kartę URBANCARD oraz dokument tożsamości, a gdy wniosek dotyczy Biletu na okaziciela - potwierdzenie jego zakupu.
 3. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji wniosku o anulowanie Biletu z zapisem
  w systemie zwraca Pasażerowi równowartość anulowanego Biletu pomniejszoną o kwotę wykorzystanego Biletu (cena nominalna podzielona przez liczbę dni ważności Biletu razy liczba dni pozostałych do końca Biletu).
 4. W przypadku anulowania Biletu, po rozpoczęciu terminu jego ważności, Operator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 20 % wartości zakupionego Biletu.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przy likwidacji, zawieszeniu lub zmianie trasy linii skutkującej zaprzestaniem obsługi komunikacyjnej danego obszaru, Pasażerowi wnioskującemu o anulowanie Biletu na 2 linie Operator dokonuje anulowania kontraktu bez pobrania opłaty manipulacyjnej.
 6. Zwrot środków odbywa się gotówką lub na kartę, która dokonano zapłaty Pasażera po wypełnieniu przez niego oświadczenia końcowego.

 § 12

 1. Pasażer ma prawo zrezygnować z użytkowania karty wydanej przez Operatora.
 2. W przypadku rezygnacji z Kart URBANCARD Pasażer powinien złożyć w BOK, w formie pisemnej, oświadczenie o rezygnacji oraz zwrócić wydaną mu kartę.
 3. Gdy w chwili zwrotu Karty URBANCARD jest do niej przypisany ważny Bilet, zostaje on anulowany na zasadach określonych w § 11.

 

Rozdział VII
Wnioski i skargi
 § 13

 1. Operator obowiązany jest do przyjmowania wniosków i skarg dotyczących obsługi
  i funkcjonowania Systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska.
 2. Wnioski i skargi mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, faksem, a także ustnie.
 3. Operator jest obowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o miejscu i godzinach przyjmowania wniosków i skarg.
 4. Wnioski i skargi Operator rozpatruje w terminie 30 dni od dnia wniesienia wniosku lub skargi.


Rozdział VIII
Zasady kontroli Kart URBANCARD

 § 14

 1. Kontrola przeprowadzana jest na zasadach określonych w Uchwale.
 2. Pasażer podczas kontroli okazuje Kartę URBANCARD kontrolerowi, a w przypadku, gdy posługuje się on imienną Kartą URBANCARD kontroler ma prawo wezwać go do okazania dokumentu tożsamości.
 3. W przypadku Biletu upoważniającego do przejazdów ulgowych, kontroler ma prawo wezwać Pasażera do okazania dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych.
 4. W razie uzasadnionego podejrzenia, że Karta URBANCARD jest podrobiona lub przerobiona przez osobę nieuprawnioną, kontroler ma prawo zatrzymać kartę za pokwitowaniem, o czym powiadamia Operatora.


Rozdział IX
Zasady odpowiedzialności
 § 15

Gmina Wrocław nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. utratę środków zgromadzonych na utraconej imiennej URBANCARD EP do momentu zgłoszenia jej utraty i jej zastrzeżenia u Operatora;
 2. utratę środków zgromadzonych na utraconej URBANCARD EP na okaziciela;
 3. szkody poniesione w wyniku zablokowania Karty URBANCARD przez Operatora.

 

Rozdział X
Ochrona danych osobowych

 § 16

 1. Podanie danych osobowych przez użytkownika URBANCARD EP we wniosku celem:
  1. wydania URBANCARD EP, w tym wykonania personalizacji graficznej (nadruku na karcie) oraz personalizacji elektronicznej (zapis w odpowiednim sektorze karty) - w tym celu będą przetwarzane: imię i nazwisko, wizerunek (zdjęcie), PESEL, numer karty miejskiej,
  2. poinformowania o wydaniu URBANCARD EP lub przekazania informacji o brakach lub błędach we wniosku o wydanie karty, a także innych informacji istotnych dla użytkownika związanych z korzystaniem URBANCARD EP - w tym celu będą przetwarzane: adres zamieszkania, telefon stacjonarny lub komórkowy, adres poczty elektronicznej,
  3. poinformowania o upływającym terminie ważności biletu - w tym celu będą przetwarzane: telefon komórkowy, adres poczty elektronicznej,

  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Gminę Wrocław podanych danych osobowych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław,  pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

 2. Pasażer może w dowolnym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie korzystania z karty URBANCARD, co będzie równoznaczne z rezygnacją z niej. Odwołanie zgody następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku w BOK.
 3. W zakresie nabycia Biletu, użytkowania EPortmonetki oraz reklamacji o których mowa w § 9 Regulaminu dane osobowe pasażera przetwarzane będą przez Gminę Wrocław zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w ramach realizacji umowy przewozu, zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Celem przeprowadzenia kontroli biletu dane osobowe pasażera przetwarzane będą zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na podstawie art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983). Administratorem danych osobowych zebranych podczas kontroli jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław.
 5. Pasażer przyjmuje do wiadomości, że:
  1. dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych we wniosku o wydanie URBANCARD EP oraz w niniejszym Regulaminie,
  2. dane osobowe podane przez Pasażera nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
  3. podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celów określonych we wniosku o wydanie URBANCARD EP oraz w niniejszym Regulaminie,
  4. prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania wraz
   z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Administrator danych osobowych oświadcza, że spełnia wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie i dane osobowe podane przez Pasażera będą przetwarzane zgodnie
  z tą ustawą oraz z tymi aktami wykonawczymi.

 

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

  § 17

 1. Gmina Wrocław podaje do publicznej wiadomości Regulamin zawierania umowy przewozu z wykorzystaniem URBANCARD w przewozach środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu.
 2. Gmina Wrocław informuje Operatora oraz Pasażerów o wprowadzeniu nowych rodzajów Biletów oraz zmianie cen dotychczasowych.
 3. Tracą moc dotychczasowe Ogólne Warunki zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej przy zastosowaniu URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej.
 4. Operator aktualizuje Bilety i ceny z chwilą ich wejścia w życie na podstawie przepisów prawa miejscowego.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanym z wykonaniem umowy przewozu przy wykorzystaniu Kart URBANCARD są właściwe dla Gminy Wrocław sądy powszechne we Wrocławiu.
 6. Do zawarcia i wykonania umowy przewozu przy wykorzystaniu Kart URBANCARD – Wrocławska Karta Miejska stosuje się niniejsze postanowienia Regulaminu. 
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Prawa przewozowego i Kodeksu cywilnego.

 

Utworzono wtorek, 16 stycznia 2024 10:44:54